Hlavní obsah

rule [ruːl]

Vyskytuje se v

rule out of: rule sb out ofsth vyloučit, diskvalifikovat koho ze sportovního utkání

breaker: rule-breaker= kdo porušuje pravidla

cardinal: cardinal rulezákladní pravidlo

colonial: colonial rulekoloniální nadvláda/panství

conduct: rules of conductpravidla chování

general: as a general rulevětšinou, zpravidla, obvykle

give: práv. give a rulingvydat (soudní) rozhodnutí

mob: mob rulevláda ulice

party: ruling partyvládnoucí strana, strana u moci

rule: unwritten rulenepsané pravidlo

rule book: party rule bookstanovy strany

ruling: ruling passionnejvětší vášeň co nejvíce ovlivňuje chování jedince

traffic: traffic rulesdopravní předpisy, pravidla silničního provozu

against: That is against the rules.To je proti pravidlům.

fit: The king is no longer fit to rule.Král už není způsobilý vládnout.

dodržet: observe the rulesdodržet pravidla

dodržovat: abide by/observe the rulesdodržovat pravidla

logaritmický: slide rulelogaritmické pravítko

pravidlo: abide by/follow the rules, conform to the rules, přen. go by the bookřídit se pravidly, dodržovat pravidla

pravítko: slide rulemat. logaritmické pravítko

předpis: traffic rules, BrE Highway Codedopravní předpisy

půjčovní: lending rulespůjčovní řád

řád: working rulespracovní řád

školní: school rules, zásady chování žáků code of conductškolní řád

vyloučit: fotbalistu send off, v hokeji send sb to the penalty box, rule sb off the ice, award a penalty to sbsport. vyloučit ze hry

porušit: break the rules/a contractporušit pravidla/smlouvu

třída: ruling/middle/working classvládnoucí/střední/dělnická třída

tvrdý: strict rulestvrdá pravidla

vládnoucí: ruling party, party in powervládnoucí strana