Hlavní obsah

vést

Nedokonavé sloveso

 1. (o cestě ap.) co kam/kudy lead, run, goKam vede tato cesta?Where does this road go to?Vede tato cesta do ...?Is this the road to ... ?
 2. (v soutěži ap.) lead, be in the lead(o konkrétním skóre též) be up sthJeště pořád vede.He is still in the lead.Vedou o dvě branky.They are leading by two goals., They have a two-goal lead., They are up (by) two goals.
 3. (firmu ap.) co manage, direct, run(jako vedoucí) be the head of, be in charge of, head sth(stranu ap.) lead(vládnout) govern(spravovat) administer, administrate(tým) captain
 4. (zajišťovat průběh) conduct, run(předsedat - schůzi) preside (at a meeting)vést domácnostkeep house, housekeep, maintain a household
 5. (život ap.) lead(válku) wage, engage in(hovor ap.) holdvést rozhovorhold a conversationvést soudní řízení proti komu(stíhat) prosecute sb, proceed against sb, try sbvést sladké řečičkytalk sweet
 6. (záznamy ap.) keep(udržovat) maintainvést si deníkkeep a diary
 7. (ukazovat směr) lead, guide(doprovázet, hlídat) escort
 8. (přivádět) bring
 9. (vodičem ap.) conduct(přenášet) carry, convey, transmit(kanálem) channel(potrubím) pipe
 10. (být pohnutkou) koho kam induce, make sb (to) do sthCo tě k tomu vedlo?What made you do it?
 11. (k následku) k čemu lead to sth, result in, end in sthTo vedlo k jeho smrti.That resulted in his death.
 12. (vychovávat) koho k čemu guide(k nějaké činnosti) encourage sb to sth(směrovat) steer sb towards sth(svěřence) coach sb

Vyskytuje se v

account: to keep accountsvést účty

acquit: acquit osf well/illpočínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně

book: keep the booksvést účetnictví

business: run a businesspodnikat, vést podnik

carry on: carry on a conversationvést rozhovor, udržovat konverzaci, rozmlouvat, povídat si, konverzovat

conduct: conduct an investigationvést vyšetřování

diary: keep a diaryvést si deník

dirty: talk dirtyvést oplzlé řeči, říkat sprosťárny, mluvit sprostě se sexuálním podtextem

double life: live a double lifevést dvojí život

hold: hold talksvést jednání/rozhovory, jednat

household: maintain a householdvést domácnost

investigation: conduct an investigationvést vyšetřování

keeper: diary keeperpisatel deníku, kdo si vede deník

lead: lead sb by the handvést koho za ruku

poorly: do poorly in sthvést si špatně v čem

talk: be in talks with sbjednat, vést jednání s kým

tally: keep a tallyvést (si) záznamy, dělat (si) evidenci

top: top the pollvést ve volbách/ve volebních preferencích

try: try a case of fraudvést soudní řízení ve věci podvodu

up: sport. be up (by) sth against sbvést (o) kolik nad kým v soutěži

war: make war on sb/sthvést válku s kým/čím

ahead: England were ahead.Anglie vedla.

charge: Who is in charge here?Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?

come on: She's coming on well.Jde jí to dobře., Vede si dobře. dělá pokroky

get on: How is he getting on?Jak mu to jde?, Jak si vede?, Jak se mu daří? v práci ap.

go: Where does this road go to?Kam vede tato cesta?

keep: She began to keep a diary.Začala si vést deník.

record: keep a record of sthvést si záznam(y) o čem

domácnost: keep housevést domácnost

dvojí: lead double lifevést dvojí život

evidence: keep a record of sthvést si evidenci čeho

jednání: hold talks, vyjednávat negotiatevést jednání

objížďka: re-route sthvést/odklonit objížďkou

patrnost: na paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on recordvést co v patrnosti

protokol: keep a record of sthvést protokol o čem

účet: keep accountsekon. vést účty

válka: war against/with sb/sth, wage war against/on sb/sthvést válku proti komu/čemu, s kým/čím

vést: keep house, housekeep, maintain a householdvést domácnost

vznik: give rise/birth to sth, originate, constitute sthdát vznik čemu, vést ke vzniku čeho

záznam: keep a record/an account of sth, spisy keep files on sb/sthvést (si) záznamy o kom/čem

nikam: The talks are getting nowhere.Rozhovory nikam nevedou.

účetnictví: keep the booksekon. vést účetnictví

vést se: How are you (doing)?Jak se (vám) vede?

vést si: He is doing nicely/well.Vede si dobře.

kramflek: být pevný v kramflecíchjistý svými schopnostmi ap. be confident, znalostmi be well-versed in sth

malíček: mít co v malíčkuhave sth down pat, znalosti know sth off pat, be well versed in sth, vypilovanou dovednost have sth down to a fine art

Řím: All roads lead to Rome.Všechny cesty vedou do Říma.

versed: vyznat se, dobře se orientovat, být zběhlý v čembe (well) versed in sth