Hlavní obsah

that [ðæt unstressed ðət]

Zájmeno

  1. to, tamto ve vztahu k již zmíněnémuYou wanted to talk to me. Why was that?Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?What is that you are reading?Co to čteš?That's true.To je pravda.
  2. ten, tenhle, tamten o dříve zmíněném ap.for that reasonz tohoto důvodu
  3. that of ten z čeho, ten vztahující se k čemu podobného typua recession like that of 1973recese jako ta z roku 1973
  4. that...which/who ten...který rozvádí původní výrokthat person who violates the lawčlověk, který porušuje právo
  5. that which to, co uvádí obecně téma

Spojka

  1. že uvozující spojka
  2. it's ... that je jaké, že zřejmé, mimořádné ap.
  3. so/such...that tak/tolik...žeShe was so nervous that she shook.Byla tak nervózní, že se třásla.

Zájmeno

Vyskytuje se v

argue: tvrdit, prohlašovat uvádět argumentyargue that

assuming: jestliže, pokud, v případě, že, za předpokladu, žeassuming (that)

betting: je velmi pravděpodobné, že, sázím na to, žethe betting is that

case: v tom případěin that case

catch: To bych v životě neudělal.You wouldn't catch me doing that.

certain: ujistit se, zajistit co, přesvědčit se (, že ...) udělat vše, abymake certain (that ...)

condition: pod podmínkou, žeon condition that

considering: pokud zvážíme, že, vzhledem k tomu, že, s ohledem na to, žeconsidering that

department: To není můj obor., To není v mé kompetenci., V tom se nevyznám.That is not my department

do: To už (by snad) stačilo!, Už dost!, Přestaň! okřiknutí ap.That will do!

effect: v tomto/tom smysluto this/that effect

enough: Tak dost!, To (už) stačilo! napomenutí ap.That's enough!

fact: to, že, skutečnost, že daný faktthe fact that

fancy: Jen si to představ!, No tohle!, To je neuvěřitelné!Fancy that!

fine: dobře, fajn, prima(that's) fine

given: vzhledem k (tomu, že), pokud vezmeme v úvahu(, že), jelikožgiven (that)

granted: pokud, za předpokladu/připustíme-li, žegranted (that)

have: říká se, žerumour has it that

how: Co vy/ty na to?, To je co?How about that?

it: ne že by, není to (jen) proto že při udávání dalších důvodůit's not (simply) that

like: takto, takhle tímto způsobemlike this/that/so

matter: A tím je věc uzavřena., A tím to hasne.That's the end of the matter.

not: ne že by na úvod větynot that

now: teď (když), když užnow that

order: aby, za účelemin order to/that

provided: za předpokladu (že), pokud, pod podmínkou (že)provided (that)

providing: za předpokladu/pod podmínkou, (že), jestliže, pokudproviding (that)

say: to jest, a to, tedy při upřesněníthat is to say

see: protože, jelikož vím, vidím, to vypadá že ...seeing that

so: tak ... že, natolik/tak ... abyso ... (that), so ... as to

something: aspoň, že to, (alespoň) něcothat's something

stand: to dá rozum (, že ...)it stands to reason (that ...)

story: Ale to už sem nepatří.But that's another story.

sure: zajistit, udělat vše proto, (aby) že se něco stanemake sure (that)

that: ten z čeho, ten vztahující se k čemu podobného typuthat of

understand: do(z)vědět se, doslechnout se nepřímo se dozvědětbe given to understand (that) ...

understanding: pod podmínkou, že ..., za předpokladu, že ...on the understanding that

way: tak, taktothat/this way

announcement: oznámit, že ... oficiálněmake an announcement that ...

apart: až na to, že... omezující okolnostapart from the fact that ...

arrangement: dohodnout se, že...make an arrangement that...

certify: Tímto osvědčujeme, že ...This is to certify that ...

conclusion: dojít k závěru, že ...come to the conclusion that ...

convince: utvrdit se v čem, namluvit si, žeconvince osf that

except: až na to, že, jenže omezeníexcept that

ilk: hovor. téhož druhu, stejné sorty, stejného raženíof that ilk

mischief: Potíž je v tom, že ...The mischief is that ...

presumption: vycházet z předpokladu, že ...work on the presumption that ...

screw: Seru na to., Kašlu na to.vulg. Screw that.

thing: něco takového tak strašného ap.such a thing, thing like that

time: od té dobyfrom that time (on)

why: protothat is why

after: Potom, co mi to řekl ...After he told me that ...

against: To je proti pravidlům.That is against the rules.

allege: Podle zpráv byl prý zabit.Reports allege that he was killed.

apply: To platí i pro tebe.That applies to you as well.

assumption: Vycházel jsem z předpokladu, že ...I worked on the assumption that ...

baffle: To mi nejde na rozum.That baffles me.

be: Je pravděpodobné, že ...It is likely that ...

behind: Kdo za tím stojí?Who is behind that?

believe: Má se za to, že ...It is believed that ...

beyond: To je nad mé chápání.That's beyond me/my understanding.

boast: Může se (po)chlubit tím, že ...It is his boast that ...

bother: To mi nevadí.That doesn't bother me.

by: Co tím myslíš?What do you mean by that?

chance: Jaká je pravděpodobnost, že ...?What are the chances that ...?

claim: Zazněla tvrzení, že...Claims were made that ...

come by: Kdes to nabral?How did you come by that?

complaint: Nejvíc mi vadí, že ...My main complaint is that ...

compunction: Udělal to bez jakýchkoli výčitek svědomí.He had no compunction about doing that.

dandy: Zoo to je něco pro děti.A zoo, that's dandy for the kids.

dearly: i přen. To ho přišlo draho.That cost him dearly.

death: To bude můj konec.That will be the death of me!

decide: Usoudil, že je prázdná nádrž.He decided that the tank was empty.

discover: Zjistilo se, že tam byl také.It was discovered that he had been there too.

doubt: Není pochyb, že ...There is no doubt that ...

down: To vše jen díky tvrdé práci.That is all down to hard work.

easy: To se ti lehce řekne.That's easy for you to say.

fair: Vyhrál zaslouženě.It's only fair that he won.

fanciful: To zní jako výmysl.That sounds fanciful.

all: ne až/zas tak, ne zase toliknot all that

akorát: akorát, že... jenže, omezeníonly that..., the (only) problem is that...

dalece: tak daleceso much, insofar, to that extent

doba: od té dobyfrom that time on, since then

ještě: ještě žejust as well that, it's a good thing that

kromě: kromě toho nadtomoreover, besides, navíc in addition to that, on top of that

kvůli: kvůli tomu, abyin order to, so that

mimo: mimo tobesides that, navíc moreover, in addition to that, on top of that

mít: mám za to, že ...I think that ...

naděje: v naději, že ...hoping that ...

nato: krátce natoshortly after that

nedlouho: nedlouho natoshortly after (that)

onen, ona, ono: ten či onenthis or that

opačný: v opačném případěin the opposite case, pokud to nenastane failing that, jinak otherwise

pod, pode: pod podmínkou, žeon condition that, providing that

podmínka: pod podmínkou, že ...on condition/provided that ...

poté: krátce potéshortly after that

poznání: dojít k poznání, že ...attain the knowledge that, uvědomit si come to realize that ...

proto: proto, abyin order to, so that, so as to

předpoklad: za předpokladu, že ...provided/on the understanding/pod podmínkou on condition that ...

přesto: přesto, žedespite the fact that, ačkoli even though, although

při: při tom během tohoin the process, at that, zast. thereat

případ: v případě, žein case that, práv. in the event that

přítomný: přítomníthose/people present

radno: Je radnoIt is advisable, sb is well advised to do sth, doporučuje se It is recommended that...

samozřejmost: Považuje to za samozřejmost, že...He takes it for granted that...

síla: Tak to je síla!úžas That's (really) something!, pohoršení That's a bit too much!

skutečně: Skutečně?Really?, Is that a fact?

spor: beze sporuno doubt (about that), indisputably

tak: tak abyso that

tamten: tamtithose (over there)

ten, ta, to: to jesti.e., that is

teprve: To se teprve uvidí.That remains to be seen.

aby: Dohlédni, aby ...See (to it) that ...

: Pospěš, ať to nepropásneš.Hurry up so that you don't miss it.

bát se: Toho bych se nebál.I wouldn't worry about that.

bez, beze: To je bez debaty.No doubt about that.

bída: To je ale bída. špatná kvalitaThat's shameful(ly poor).

bomba: To je bomba! parádaThat's great/cool!, Wow!

co: Co je ti do toho?It is not your business!, That's none of your business!

copak: Copak tě trápí?What's worrying you?, What is it that worries you?

ctít: To ho jenom ctí.That does him credit.

divný: Je divné, že ...It is strange (that) ...

dlužit: Dlužím ti to.I owe you that., I owe it to you.

dlužno: Dlužno říci, že...It must be said, that...

dobrat se: Dobrali se závěru, že ...They arrived at the conclusion that ...

dobře: To zní dobře. návrh ap.That sounds good.

docházet: Začíná mu docházet, že ...It is beginning to dawn on him that ...

donést se: Doneslo se mi ...I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...

dopustit: To nedopustím.I won't allow that.

dořešit: To se ještě musí dořešit.That remains to be solved.

dost: Je dost chytrý na to, aby to věděl.He is clever enough to know that.

dostat se: K tomu se dostaneme později.We will come to that later.

doufat: Doufejme, že ...Let's hope that ...

hloupost: To byla hloupost. To jsi neměl dělat.That was a stupid thing to do., That was a stupid act.

hrozit: Hrozí (nebezpečí), že ...There is a danger that ..., There's a threat of ...

humus: hovor. To je humus!That's disgusting/slang. yucky!, Yuck!

hustý: To bylo hustý!That was bad-ass!

chápat: hovor. Chápeš (to)?(Do you) Get it?, slang. Dig that?

chybět: Moc nechybělo! skoro se to staloThat was close!

jednat se: Jedná se o to, že ...The issue is that ...

jeho: To je jeho věc.That's his business.

jejich: Ty nejsou jejich.Those are not theirs.

jít: To by šlo.to zní dobře That sounds good, lze to udělat That could be done., hovor. That sounds doable.

kašlat: Kašlu na to. je to těžké ap.BrE Sod it., vulg. Screw that!