Hlavní obsah

that [ðæt unstressed ðət]

Zájmeno

  1. to, tamto ve vztahu k již zmíněnémuYou wanted to talk to me. Why was that?Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?What is that you are reading?Co to čteš?That's true.To je pravda.
  2. ten, tenhle, tamten o dříve zmíněném ap.for that reasonz tohoto důvodu
  3. that of ten z čeho, ten vztahující se k čemu podobného typua recession like that of 1973recese jako ta z roku 1973
  4. that...which/who ten...který rozvádí původní výrokthat person who violates the lawčlověk, který porušuje právo
  5. that which to, co uvádí obecně téma

Spojka

  1. že uvozující spojka
  2. it's ... that je jaké, že zřejmé, mimořádné ap.
  3. so/such...that tak/tolik...žeShe was so nervous that she shook.Byla tak nervózní, že se třásla.

Zájmeno

Vyskytuje se v

all: not all thatne až/zas tak, ne zase tolik

all: that's allto je vše(chno) při vysvětlování ap.

argue: argue thattvrdit, prohlašovat uvádět argumenty

assuming: assuming (that)jestliže, pokud, v případě, že, za předpokladu, že

betting: the betting is thatje velmi pravděpodobné, že, sázím na to, že

case: in that casev tom případě

catch: You wouldn't catch me doing that.To bych v životě neudělal.

certain: make certain (that ...)ujistit se, zajistit co, přesvědčit se (, že ...) udělat vše, aby

condition: on condition thatpod podmínkou, že

considering: considering thatpokud zvážíme, že, vzhledem k tomu, že, s ohledem na to, že

department: That is not my departmentTo není můj obor., To není v mé kompetenci., V tom se nevyznám.

do: That will do!To už (by snad) stačilo!, Už dost!, Přestaň! okřiknutí ap.

effect: to this/that effectv tomto/tom smyslu

enough: That's enough!Tak dost!, To (už) stačilo! napomenutí ap.

fact: the fact thatto, že, skutečnost, že daný fakt

fancy: Fancy that!Jen si to představ!, No tohle!, To je neuvěřitelné!

fine: (that's) finedobře, fajn, prima

given: given (that)vzhledem k (tomu, že), pokud vezmeme v úvahu(, že), jelikož

granted: granted (that)pokud, za předpokladu/připustíme-li, že

have: rumour has it thatříká se, že

how: How about that?Co vy/ty na to?, To je co?

it: it's not (simply) thatne že by, není to (jen) proto že při udávání dalších důvodů

like: like this/that/sotakto, takhle tímto způsobem

matter: That's the end of the matter.A tím je věc uzavřena., A tím to hasne.

matter: for that matterostatně, vlastně

not: not thatne že by na úvod věty

now: now thatteď (když), když už

order: in order to/thataby, za účelem

provided: provided (that)za předpokladu (že), pokud, pod podmínkou (že)

providing: providing (that)za předpokladu/pod podmínkou, (že), jestliže, pokud

say: that is to sayto jest, a to, tedy při upřesnění

see: seeing thatprotože, jelikož vím, vidím, to vypadá že ...

so: so ... (that), so ... as totak ... že, natolik/tak ... aby

so: so (that), so as toaby vyjadřuje účel

something: that's somethingaspoň, že to, (alespoň) něco

stand: it stands to reason (that ...)to dá rozum (, že ...)

story: But that's another story.Ale to už sem nepatří.

story: that's a different storyto už je něco jiného

sure: make sure (that)zajistit, udělat vše proto, (aby) že se něco stane

sure: make sure (that)ujistit se, ubezpečit se, přesvědčit se

understand: be given to understand (that) ...do(z)vědět se, doslechnout se nepřímo se dozvědět

understand: Is that understood?Je (ti) to jasné?, Chápeš?

understanding: on the understanding thatpod podmínkou, že ..., za předpokladu, že ...

way: that/this waytak, takto

announcement: make an announcement that ...oznámit, že ... oficiálně

apart: apart from the fact that ...až na to, že... omezující okolnost

arrangement: make an arrangement that...dohodnout se, že...

certain: be certain (that ...)být jisté(, že ...)

certify: This is to certify that ...Tímto osvědčujeme, že ...

conclusion: come to the conclusion that ...dojít k závěru, že ...

convince: convince osf thatutvrdit se v čem, namluvit si, že

effect: to the effect thatv tom smyslu, že o znění ap.

except: except thataž na to, že, jenže omezení

fact: despite the fact thatpřesto, že

fact: apart from the fact thatkromě toho, že

fact: in view of the fact thatproto, že, jelikož, s ohledem na to, že

ilk: of that ilkhovor. téhož druhu, stejné sorty, stejného ražení

mischief: The mischief is that ...Potíž je v tom, že ...

presumption: work on the presumption that ...vycházet z předpokladu, že ...

screw: vulg. Screw that.Seru na to., Kašlu na to.

see: see (to it) that ...dohlédnout (na to)/postarat se (o to)/dát pozor (na to), aby ...

thing: such a thing, thing like thatněco takového tak strašného ap.

time: from that time (on)od té doby

why: that is whyproto

after: After he told me that ...Potom, co mi to řekl ...

against: That is against the rules.To je proti pravidlům.

allege: Reports allege that he was killed.Podle zpráv byl prý zabit.

apply: That applies to you as well.To platí i pro tebe.

assumption: I worked on the assumption that ...Vycházel jsem z předpokladu, že ...

baffle: That baffles me.To mi nejde na rozum.

be: It is likely that ...Je pravděpodobné, že ...

be: something that was to change the worldněco, co mělo změnit svět

behind: Who is behind that?Kdo za tím stojí?

believe: It is believed that ...Má se za to, že ...

beyond: That's beyond me/my understanding.To je nad mé chápání.

boast: It is his boast that ...Může se (po)chlubit tím, že ...

bother: That doesn't bother me.To mi nevadí.

by: What do you mean by that?Co tím myslíš?

chance: What are the chances that ...?Jaká je pravděpodobnost, že ...?

claim: Claims were made that ...Zazněla tvrzení, že...

come by: How did you come by that?Kdes to nabral?

complaint: My main complaint is that ...Nejvíc mi vadí, že ...

compunction: He had no compunction about doing that.Udělal to bez jakýchkoli výčitek svědomí.

dandy: A zoo, that's dandy for the kids.Zoo to je něco pro děti.

dearly: That cost him dearly.i přen. To ho přišlo draho.

death: That will be the death of me!To bude můj konec.

decide: He decided that the tank was empty.Usoudil, že je prázdná nádrž.

discover: It was discovered that he had been there too.Zjistilo se, že tam byl také.

doubt: There is no doubt that ...Není pochyb, že ...