Hlavní obsah

term [tɜːm]

Podstatné jméno

 1. termín, výraz, název odborný ap.technical termodborný výrazcontradiction in termsrozporuplné tvrzení, vnitřní protimluvtell sth in no uncertain termsříkat co bez okolků
 2. semestr, pololetí, trimestr celistvá část školního roku
 3. volební obdobíterm of officefunkční období
 4. doba výkonu funkce/trestu, funkční obdobíterm of imprisonmenttrvání odnětí svobody, doba výkonu trestudo one's termodpykat si trestpráv. terms run(ning) concurrentlysouběžně vykonávané tresty alespoň dva
 5. práv.doba platnosti pojistky, smlouvy ap.ekon. term deposittermínovaný vklad
 6. doba/řádná délka těhotenství, (řádný) termín poroducarry a baby to termdonosit dítěbirth at (full) termporod v (řádném) termínu
 7. terms (smluvní) podmínky, požadavkyunder the terms of ...v rámci ... dohody, ujednání ap.ekon. credit termsúvěrové podmínkyterms of a contractsmluvní podmínky, náležitosti smlouvyekon. terms of deliverydodací podmínkyekon. in real termsv reálných hodnotách úrok ap.

Fráze

 1. in terms of sth pokud jde o co, co se týče, z hlediska čehoin economic termsz ekonomického hlediskain terms of sizevelikostně, velikostí, co do velikosti poměřováno
 2. in particular terms jakými slovy vyjádřenýin simple termsjednoduše řečenoin plain termsprostě a jasně
 3. come to terms with sth smířit se, vyrovnat se s čím
 4. be on good terms with sb být zadobře, dobře vycházet s kýmnot be on speaking terms with sbnemluvit, nebavit se s kým kvůli roztržce ap.

Vyskytuje se v

general: velmi (vše)obecně popsat ap.in general terms

long-term: dlouhé období v plánování ap.the long term

real: v reálných hodnotách o nákladech ap.in real terms

term: (smluvní) podmínky, požadavkyterms

uncertain: říci co komu bez obalu, dát co komu nepokrytě najevotell sb sth in no uncertain terms

account: termínovaný účetfixed term (deposit) account

condition: všeobecné obchodní podmínky(general) terms and conditions

endearment: něžné osloveníterm of endearment

fixed: smlouva na dobu určitoufixed-term contract

follow-up: dispenzarizacelong-term follow-up

layman: laicky řečenoin layman's terms

payment: platební podmínkyterms of payment

short-term: krátkodobá předpověďshort-term prediction

technical: odborný výraztechnical term

unemployment: dlouhodobá nezaměstnanostlong-term unemployment

blunt: přímo, otevřeně, bez obalu říctin blunt terms

friendly: být zadobře, přátelit se s kýmbe on friendly terms with sb

familiar: dobře se znát s kýmbe on familiar terms with sb

funkční: funkční obdobívoleného úřadu term in/of office, na postu tenure

garanční: garanční doba/lhůtawarranty/guarantee period, term of warranty

jarní: jarní prázdninyspring break, BrE half-term (holidays)

jednoduše: jednoduše řečenoin simple terms, basically

jít: pokud jde o ...as for sth, regarding sth, co do in terms of sth

odpykat: odpykat si trestdo/serve one's term/sentence/time

odsedět: odsedět si trest/toserve one's sentence, hovor. do one's term/time

prázdniny: jarní prázdninyspring break, BrE half-term (holidays)

prostě: prostě a jasněin plain terms

rámec: v rámci čehowithin sth, dohody ap. under the terms of sth, při konání činnosti in pursuance of sth

široký: široký pojembroad term

termín: odborný termíntechnical term

termínovaný: fin. termínovaný vklad (s pevnou lhůtou)fixed term deposit

výraz: ling. odborný/lékařský/právnický výraztechnical/medical/legal term

vztah: mít dobré vztahy s kýmhave good relations with sb, be on friendly terms with sb

mluvit: My spolu nemluvíme.We are not on speaking terms.

podmínka: přistoupit na čí podmínkyagree to sb's terms, accept sb's terms/conditions

přenést: nemoci co přenést přes srdcecannot come to terms with sth, cannot bear sth

contradiction: protimluvcontradiction in terms

deodorant: tuhý/kuličkový deodorantstick/roll-on deodorant

držet se: držet se pohromaděstick together

hůl: chodit o holiwalk with a stick

hůlka: lyžařské hůlkyski poles/sticks

jazyk: vypláznout jazyk na kohostick out one's tongue at sb

korekční: korekční tyčinkacover/concealer stick

lyžařský: lyžařské hůlkyski poles/sticks

následek: nést následkybear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the can, odnést to get the short end of the stick

prst: rybí prstyfish fingers/AmE sticks

rybí: rybí prstyfish fingers/AmE sticks

slepecký: slepecká hůlwhite stick

stát: stát si (pevně) za svýmstand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's guns

trvat: trvat na svémbe insistent, hovor. neustoupit stick to one's guns, stand one's ground, prosazovat své tvrzení press one's point

tyčinka: vonné tyčinkyincense sticks

ulpět: ulpět v paměti komustick in sb's mind

vypláznout: vypláznout jazyk na kohostick out one's tongue at sb

kapsa: strčit si ruce do kapesstick one's hands into one's pockets

pracka: Pracky nahoru!Stick'em up!

tlouct: Tloukli ho holemi.They were beating him with sticks.

trčet: Kůl trčel ze země.The pole was sticking out of the ground.

utkvět: utkvět v paměti komustick/lodge in sb's mind, impress itself on sb's memory

vězet: zůstat vězetget stuck, kulka v noze ap. be lodged

vrýt se: vrýt se komu do pamětiimpress itself on sb's mind, utkvět lodge/stick in sb's mind

bít: bít do očí být nápadnýstick/stand out (like a sore thumb), leap to the eye

hřebík: hřebík do čí rakvea nail in the coffin of sb, cigareta slang. coffin nail, cancer stick

kámen: kámen úrazustumbling block, problematický bod sticking point

klíště: držet se jako klíštěstick like glue/a leech, pevně svírat hang on like grim death

oko: bít do očí být nápadnýstick out a mile, be very striking, ihned upoutat jump out at sb

pěst: být jako pěst na oko nápadnýstick out like a sore thumb

strkat: strkat nos do čehopoke one's nose into sth, hovor. stick one's oar in sth

around: držet se poblíž, nevzdalovat sestick around

candy: (cukrový) špalekcandy stick/cane, rock/stick candy

celery: řapíkatý celer stonky jako pochutinacelery sticks, sticks of celery

dynamite: váleček dynamitustick of dynamite

frying pan: nepřilnavá/teflonová pánevnon-stick frying pan

glue: přiklížit, přilepit costick sth on with glue

hockey: hokejkahockey stick

memory: fleška paměťové médiummemory stick

pan: teflonová pánevnon-stick (frying) pan

punt: bidlo k odrážení loďkypunt pole, AmE punt-stick

rule: držet se předpisů, dodržovat pravidlastick to the rules

ski: (lyžařská) hůlkaski pole/stick

stick: vycházková hůl, zool. pakobylkawalking stick

stick: dokázat oprávněnost obviněnímake the charges stick

stick-on: samolepka, nálepkastick-on label

stick up for: nedat se, stát si za svým, prosadit si svoustick up for osf

stuck: vězet, trčet kde nemoci se hnoutbe stuck swh

tongue: vypláznout jazyk na kohostick one's tongue out at sb

červená: (pro)jet/nezastavit na červenourun/go through/jump a red light

červený: Červený kříž organizaceRed Cross

dopadnout: dopadnout koho při činucatch sb in the act/red-handed, hovor. nail sb

karkulka: Červená KarkulkaLittle Red Riding Hood

krvavě: krvavě rudýblood-red

krvinka: červená krvinkared corpuscle, erythrocyte

kříž: Červený kříž organizacethe Red Cross

minus: být v minusufirma účetně be in the red (numbers), osoba na účtě have an overdraft

nachytat: nachytat koho při činucatch sb red-handed

projet: projet na červenourun/jump the red light, go/drive through red lights, jump the lights

rudý: geogr. Rudé mořethe Red Sea

víno: červené/bílé vínored/white wine

vztek: dostat vztek na kohoget angry/mad with sb, see red, fly into a rage, hovor. get one's dander up

zelí: hlávkové/červené/bílé zelíhead/red/white cabbage

chytit: chytit koho při činucatch sb red-handed, catch sb in the act

grešle: hovor. Nestojí to ani za zlámanou grešli.It isn't worth a brass farthing/hl. AmE red cent.

rak: zčervenat jako rakgo as red as a beetroot

ryba: ani ryba ani rakneither fish nor fowl, neither fish nor red herring

švestka: nachytat koho na švestkáchpři činu catch sb red-handed, nepřipraveného catch sb with his/her pants/BrE též trousers down

úřední: úřední šimlred tape

zčervenat: zčervenat jako rakgo as red as a beet(root)

zlámaný: Nestojí to ani za zlámanou grešli.It's not worth a tinker's damn., It isn't worth a red cent.

zrudnout: zrudnout jako rakgo beet(root) (red)

admiral: babočka admirálred admiral

anger: rudý vztekyred with anger

blood count: množství/počet červených/bílých krvinekred/white blood count

clover: jetel lučníred clover

corpuscle: červené/bílé krvinkyanat. red/white (blood) corpuscles

deer: jelen evropskýred deer

dwarf: červený trpaslíkastron. red dwarf

falcon: poštolka rudonoháred-footed falcon

fox: liška obecnázool. red fox

homing: střely naváděné pomocí infračervených paprskůinfra-red homing missiles

mite: sviluška ovocnáred spider mite

red: (z)červenat, zrudnoutturn/go red

red alert: být v/uvést koho do stavu nejvyšší pohotovostibe/put sb on red alert

red card: dostat červenou kartu hráčsport. be red carded

red carpet: připravit uctivé/slavnostní přivítání/přijetí komuroll out the red carpet

red light: vykřičená čtvrť prostitutek ap.red-light district

reduction: potlačení efektu červených očífot. red-eye reduction

squirrel: veverka obecnáred squirrel

tinged: načervenalý, šmrncnutý červenoured-tinged

woodpecker: datel karolínskýred-bellied woodpecker

in: Červená se letos nosí.Red is in this year.

through: Jel na červenou.He went/drove through a red light.

beet: červená řepa(red) beet(s)

red-eye: (celo)noční letred-eye (flight)

red-handed: být přistižen/přistihnout koho (přímo) při činube caught/catch sb red-handed