Hlavní obsah

term [tɜːm]

Podstatné jméno

 1. termín, výraz, název odborný ap.technical termodborný výrazcontradiction in termsrozporuplné tvrzení, vnitřní protimluvtell sth in no uncertain termsříkat co bez okolků
 2. semestr, pololetí, trimestr celistvá část školního roku
 3. volební obdobíterm of officefunkční období
 4. doba výkonu funkce/trestu, funkční obdobíterm of imprisonmenttrvání odnětí svobody, doba výkonu trestudo/serve one's termodpykat si/odsedět si trestpráv. terms run(ning) concurrentlysouběžně vykonávané tresty alespoň dva
 5. práv.doba platnosti pojistky, smlouvy ap.ekon. term deposittermínovaný vklad
 6. doba/řádná délka těhotenství, (řádný) termín poroducarry a baby to termdonosit dítěbirth at (full) termporod v (řádném) termínu
 7. terms (smluvní) podmínky, požadavkyunder the terms of ...v rámci ... dohody, ujednání ap.ekon. credit termsúvěrové podmínkyterms of a contractsmluvní podmínky, náležitosti smlouvyekon. terms of deliverydodací podmínkyekon. in real termsv reálných hodnotách úrok ap.
 8. horizont časovýin the long termdlouhodobě, z dlouhodobého hlediska, v dlouhém horizontuin the short termkrátkodobě, z krátkodobého hlediska, v krátkodobém horizontuin the medium termstřednědobě, ze střednědobého hlediska, ve střednědobém horizontu

Fráze

 1. in terms of sth pokud jde o co, co se týče, z hlediska čehoin economic/political termsz ekonomického/politického hlediska, ekonomicky/politickyin terms of sizevelikostně, velikostí, co do velikosti poměřováno
 2. in particular terms jakými slovy vyjádřenýin simple termsjednoduše řečenoin plain termsprostě a jasně
 3. come to terms with sth smířit se, vyrovnat se s čím
 4. be on good terms with sb být zadobře, dobře vycházet s kýmnot be on speaking terms with sbnemluvit, nebavit se s kým kvůli roztržce ap.

Vyskytuje se v

general: velmi (vše)obecně popsat ap.in general terms

long-term: dlouhé období v plánování ap.the long term

real: v reálných hodnotách o nákladech ap.in real terms

term: (smluvní) podmínky, požadavkyterms

uncertain: říci co komu bez obalu, dát co komu nepokrytě najevotell sb sth in no uncertain terms

account: termínovaný účetfixed term (deposit) account

condition: všeobecné obchodní podmínky(general) terms and conditions

endearment: něžné osloveníterm of endearment

fixed: smlouva na dobu určitoufixed-term contract

follow-up: dispenzarizacelong-term follow-up

layman: laicky řečenoin layman's terms

payment: platební podmínkyterms of payment

short-term: krátkodobá předpověďshort-term prediction

technical: odborný výraztechnical term

unemployment: dlouhodobá nezaměstnanostlong-term unemployment

blunt: přímo, otevřeně, bez obalu říctin blunt terms

familiar: Seznamte se s podmínkami...Make yourself familiar with the terms ...

friendly: být zadobře, přátelit se s kýmbe on friendly terms with sb

funkční: funkční obdobívoleného úřadu term in/of office, na postu tenure

garanční: garanční doba/lhůtawarranty/guarantee period, term of warranty

jarní: jarní prázdninyspring break, BrE half-term (holidays)

jednoduše: jednoduše řečenoin simple terms, basically

jít: pokud jde o ...as for sth, regarding sth, co do in terms of sth

odpykat: odpykat si trestdo/serve one's term/sentence/time

odsedět: odsedět si trest/toserve one's sentence, hovor. do one's term/time

prázdniny: jarní prázdninyspring break, BrE half-term (holidays)

prostě: prostě a jasněin plain terms

rámec: v rámci čehowithin sth, dohody ap. under the terms of sth, při konání činnosti in pursuance of sth

široký: široký pojembroad term

termín: odborný termíntechnical term

termínovaný: fin. termínovaný vklad (s pevnou lhůtou)fixed term deposit

výraz: ling. odborný/lékařský/právnický výraztechnical/medical/legal term

vztah: mít dobré vztahy s kýmhave good relations with sb, be on friendly terms with sb

mluvit: My spolu nemluvíme.We are not on speaking terms.

podmínka: přistoupit na čí podmínkyagree to sb's terms, accept sb's terms/conditions

přenést: nemoci co přenést přes srdcecannot come to terms with sth, cannot bear sth

contradiction: protimluvcontradiction in terms