Hlavní obsah

this [ðɪs]

Zájmeno

  1. ten(to), tenhle o právě zmíněnémI have never seen one like this.Nikdy jsem takovýhle neviděl.
  2. uvozuje další výrokto(hle)You think that ... Why is this?Ty si myslíš, že ... Proč?
  3. to(hle), toto, tento zdelike thistakhle při předvádění
  4. this morningdneska ránothis timetentokrátup to this daydo dnes, do dnešního dne
  5. this is tady ... při představování v telefonu ap.Hello, this is John.Ahoj, tady John.

Příslovce

  1. takto, takhle malý ap.The wound was about this big.Rána byla asi takhle velká.
  2. this much při vyjádření, kolik vím nebo kolik někomu řeknutolik

Vyskytuje se v

add: added to thisa navíc, (a) ještě k tomu, a co víc fakt podporující dřívější výpověď

day: in this day and agev dnešní době

day: one day, some day, one of these daysjednoho dne, jednou, někdy v budoucnu

effect: to this/that effectv tomto/tom smyslu

like: like this/that/sotakto, takhle tímto způsobem

mind: with this in minds tímto úmyslem, za tím účelem

side: this side of sthpřed čím časově

these: these daysv dnešní době, v současnosti, dnes

way: that/this waytak, takto

certify: This is to certify that ...Tímto osvědčujeme, že ...

context: in this contextv této souvislosti

day: this day week(přesně) před týdnem

exact: this exact momentprávě v tento okamžik

for: for this time/oncepro tentokrát

instance: in this instancev tomto případě

moment: at this very momentprávě v tomto okamžiku

once: this oncetentokrát

point: at this pointv tuto chvíli

response: This is in response to your...(Tímto) reaguji na váš... dotaz ap.

side: This side up.Neklopit. nápis na balíku

time: next/this timepříště/tentokrát

world: this worldtento život

year: this yearletos

alone: This fact alone...Už jen to...

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

available: This information isn't available.Tato informace není dostupná.

avoid: This can't be avoided.Tomu se nelze vyhnout.

bear: I can't bear these people.Tyhle lidi nesnáším.

bearing: It has no bearing on this.To na to nemá žádný vliv.

blend in: This fish can perfectly blend in with the sea bottom.Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.

board: This goes by the board today.Dnes o to nikdo nestojí.

bored: I'm getting bored with this.Začíná mě to nudit.

both: both of these womenobě tyto ženy

certain: This is certain to happen.To se jistě stane.

compare: These don't compare with ours.Tyhle se našim nemohou rovnat.

crazy: This is getting crazy.Tohle už je úplně na hlavu. absurdní ap.

dance: May I have this dance?Smím prosit?

date back: This law dates back to the 15th century.Tento zákon vznikl již v 15. stol.

debate: This issue was widely debated.O této věci se zeširoka debatovalo.

demand: These machines are still in demand.O tyto stroje je stále zájem.

earlier: earlier this monthzačátkem tohoto měsíce

emergency: This is an emergency!Je to velice naléhavé. nouzová situace ap.

enough: I've had enough of these people.Už mám těchhle lidí dost.

fit: This lid doesn't fit.Tohle víčko nepasuje.

fit: These shoes aren't fit for hiking.Tyhle boty nejsou vhodné pro turistiku.

fortnight: this day fortnightode dneška za čtrnáct dní

free: Are you free this evening?Máš dnes večer čas?

get away with: You won't get away with this.Tohle ti neprojde.

go: Where does this road go to?Kam vede tato cesta?

go: This bolt goes to ...Tento šroub patří do ...

hang on: These drivers hang on to their old cars.Tito řidiči nechtějí dát svá stará auta pryč.

have: We haven't any shops in this city.V tomhle městě nemáme žádné obchody.

in: Red is in this year.Červená se letos nosí.

intrusion: I hate these intrusions.Nesnáším, když mě takhle někdo ruší.

kind: What kind of tree is this?Co je tohle za strom?

last: This battery lasts twice as long.Tato baterie vydrží dvakrát tak dlouho.

later: later this week/monthkoncem tohoto týdne/měsíce

like: It opens like this.Otvírá se to takhle.

like: I'm sorry to intrude on you like this.Promiňte, že vás takhle ruším.

mean: What does this word mean?Co znamená toto slovo?

meant: This book is not meant for children.Tahle kniha není určená dětem.

messy: These barbecues are so messy.Při grilování se nadělá hrozný binec.

mind: This put me in mind of something you said once.To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.

month: earlier this monthzačátkem tohoto měsíce

must: Rubber gloves are a must in these conditions.Gumové rukavice jsou v takových podmínkách nezbytností.

on: I've got something on this Friday.Tento pátek (už) něco mám. plán, povinnosti ap.

ought: This ought to be fun.To by měla být legrace., To bude legrace.

possibly: What could this possibly mean?Co by to jen mohlo znamenat?

proof: This whiskey is 86 proof.Tato whisky má 43% alkoholu.

put: I don't know how to put this ...Nevím, jak to mám vyjádřit ...

puzzle: This puzzles me.To mi nejde do hlavy., To vůbec nechápu.

range: in this price rangev tomto cenovém rozpětí, v této cenové kategorii

remain: These questions remain to be answered.Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.

seat: This van seats eight.Tento mikrobus je pro osm osob.

service: There is no bus service between these towns.Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.

set: This is set to happen.To se pravděpodobně stane.

sick: This food makes me sick.Z toho jídla se mi dělá špatně.

sicken: This thought sickens me.Z toho pomyšlení se mi dělá nanic/špatně.

something: This is really something!To je skutečně něco!

step: Step this way please.Pojďte sem/tudy prosím.

subject: Let's drop this subject.Opusťme toto téma.

such: such news as thistakováto zpráva

take: Take this with you.Tohle si vezmi s sebou.

take: Take this road.Jeďte po této silnici.

takeaway: The big/main takeaway from this film is ...Hlavní, co si z tohoto filmu (můžeme) odnést, je...

these: These are my children.To(to) jsou moje děti.

those: Those look better than these.Tamty vypadají lépe než tyto.

unasked: These questions went unasked.Tyto otázky nikdo nepoložil.

unconnected: These cases may be unconnected.Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.

very: in this very houseprávě v tomto domě