Hlavní obsah

set [set]

Podstatné jméno

 1. of sth sada, soubor, souprava čehoset of toolssada nářadíchess setšachy souprava figurek s šachovnicí
 2. sport.set, sada v tenise
 3. mat.množina, (matematický) souborpower setpotenční množina všech podmnožin
 4. hud.soubor skladeb hraných během koncertu
 5. skupina, parta se společnými zájmy ap.jet setsmetánka, boháči cestující vlastními letadly
 6. scénahovor. plac, výprava v divadle, filmu ap.
 7. postavení, pozice, držení části tělaset of sb's facevýraz čí tváře
 8. přijímač televizní ap., přístroj, zařízenítelevision settelevizor, televizní přijímačset of headphonessluchátka

Slovesopt&pp set

 1. sth položit, uložit, umístit, usadit co kamset one's seal to sthopatřit co pečetí, zapečetit co listinuset at defiancevzdorovat, postavit se na odporset to sthpustit se, dát se, vrhnout se do čeho, začít dělat co s vervouset up a claimuplatnit/uplatňovat nárokset sb ashorevysadit koho na pevninuset a match to sthpřiložit k čemu zápalku
 2. způsobit změnu stavuučinit jakým, uvést do daného stavuset sb freeosvobodit, vysvobodit kohoset sb laughingrozesmát kohoset sth goingrozběhnout, rozjet, uvést do chodu co stroj ap.set sth in orderdát do pořádku, uspořádat coset sth rightdát do pořádku, spravit, napravit coset sth on firezapálit co
 3. nastavit hlasitost ap., nařídit hodiny ap.
 4. sth stanovit, určit co cenu, datum ap., udat co tempo ap.set sth by an actstanovit zákonem co
 5. sth ustavit, ustanovit, utvořit co rekord ap.He set a new record.Vytvořil nový rekord.set a good example to sbdávat komu dobrý příkladset the strokeudat tempo ve veslování
 6. sb sth vytyčovat, vytyčit, stanovit komu co úkol, cíl ap.set sb a taskdát komu úkolset osf a targetstanovit si cíl
 7. zadat otázky v testu, sestavit test
 8. (z)tuhnout, (z)tvrdnout beton ap.
 9. zapadat, zapadnout slunce ap.
 10. set a trap for sbnastražit/nachystat past na koho
 11. set the tableprostřít stůl
 12. set sth to musiczhudebnit co verše ap.
 13. stavět, větřit pes zvěř
 14. spravit, napravit uvést do původního stavu

Přídavné jméno

 1. swh položený, ležící, umístěný kde
 2. in(to) sth zasazený do čeho do zdi ap.
 3. pevně daný, neměnnýset pricepevně stanovená cenaset phraseustálené slovní spojení
 4. set bookpovinná četba určitá kniha
 5. umístěný, zasazený, odehrávající se kde děj filmu, hry ap.
 6. This is set to happen.To se pravděpodobně stane.be set to do sthbýt na nejlepší cestě/připraven(ý) (u)dělat co, pravděpodobně (u)dělat co
 7. be set on sthmít spadeno, dělat si zálusk na co, být odhodlán k čemube set against sthbýt proti čemu, rázně odmítat co

Fráze

 1. set the scene for sth přen. připravit půdu pro co aby mohlo proběhnout

Vyskytuje se v

face: set one's face against sthzarputile odmítat co, být zásadně proti čemu, postavit si hlavu proti čemu

fire: set sth on firezapálit, podpálit co

heart: set one's heart on sth(za)toužit po čem

mind: set one's mind on sth, have one's mind set on sthvzít si do hlavy, umanout si co, být odhodlán k čemu

scene: set the scene for sbuvést koho do obrazu aby pochopil souvislosti

set: set the scenefor sth přen. připravit půdu pro co aby mohlo proběhnout

set against: set sb againstpoštvat, postavit, popudit koho proti komu

set back: set sb backsth hovor. stát koho co, přijít koho na kolik o ceně

set down: set sb downas sth zapsat si, zařadit si koho jak, považovat koho za co udělat si obrázek

set in: set in(to)sth vsadit, zasadit do čeho kámen do zlata, součástku ap.

set off: set sb offnastartovat, popíchnout koho aby se rozpovídal, rozčílil ap.

set on: set sth onsb poštvat, pustit co na koho psa ap.

setting: (table) settingjídelní sada nádobí a příbory pro jednu osobu

set up: set osf upusadit se, etablovat se v oboru, oblasti ap.

set upon: be set uponby sb být napaden kým fyzicky, nečekaně

shop: set up shopzaložit si firmu, začít podnikat

smart: the smart setsmetánka, vyšší kruhy

tooth: set sb's teeth on edgelézt na nervy komu, štvát, iritovat koho

way: be set in one's waysbýt/pohybovat se v zaběhlých kolejích, být zkostnatělý

wireless: wireless (set)rádio, rozhlas, rozhlasový přijímač

ablaze: set sth ablazezapálit, podpálit co

afire: set sth afirezapálit co

aflame: set sth aflamezapálit, podpálit co

alight: set sth alightpodpálit, zapálit co

all-out: útok s nasazením všech silall-out attack

character: výp. character setznaková sada, soubor znaků

chess: chess setšachová sada figurek

crank: crank setpřevodník jízdního kola

cruet: cruet set/standdochucovací souprava

default: výp. default setting(s)výchozí/implicitní nastavení

go out: snažit se ze všech silgo all out to do sth

home: set up homeusadit se, zařídit si (nový) domov

loose: set loosepropustit, osvobodit, vypustit, uvolnit

main: všemi prostředky, ze všech silby main force

pace: set the paceudávat tempo

phrase: set phraseustálené slovní spojení, ustálený obrat

roadblock: set up roadblockspostavit silniční zátarasy

rot: the rot sets in sthzačíná se zhoršovat, jde to z kopce s čím, nastává úpadek čeho

scatter: sít, rozsévat, rozhazovat semínkascatter seeds

set-aside: zeměd. set-aside landpůda vyňatá z produkce záměrně nevyužívaná

swinging: set sth swingingrozhoupat co

telephone: telephone settelefonní přístroj

television: television settelevizor, televizní přijímač

train: train setsada vláčků modelářských, vlaková souprava

type: polygr. set in typepřipravit pro tisk, vysázet text

and: tři sta padesátthree hundred and fifty

aside: set sth asideodložit (si), odkládat si, nechávat si do rezervy, našetřit si, vymezit pro budoucí účel co

camp: set up a camprozbít tábor, utábořit se, založit tábořiště

hundred: dvě stě dvacettwo hundred and twenty

record: set a recordvytvořit rekord

alarm: set the alarm bells ringingvyvolat znepokojení

stone: set in stone, carved on tablets of stonepevně daný (jednou pro vždy)

cesta: set out (for a journey), embark on a journey, take to/hit the roaddát/vydat se na cestu

četba: required reading, zadaná assigned reading, BrE konkrétní kniha set bookpovinná četba

dát se: set out for a journeydát se na cestu

dlažební: stará, kamenná cobble(stone), sett, hl. betonová či zámková paver, paving blockdlažební kostka

concrete: set in concretedefinitivní, pevně daný plán ap.

chod: start up, rozběhnout get/set sth working/going, přimět k fungování get sth to workuvést do chodu

nastavení: default settingvýchozí nastavení

pevně: set (in concrete), fixedpevně daný

pohyb: put/set sth in motionuvést co do pohybu

přijímač: TV set, television (receiver)televizní přijímač

příklad: set sb/sth as an exampledávat koho/co za příklad

sada: character set, typ písma fontvýp. znaková sada

servis: tea set/servicečajový servis

sluchátko: headset, earphones, (set of) headphonessluchátka k přehrávači, vysílačce ap.

stan: pitch/set up a tentpostavit stan

stůl: lay/set the tableprostřít stůl

svět: set out in the worldvydat se do světa

svoboda: set sb free, release sbpustit koho na svobodu

štvát: try to set sb against sb, try to put sb at odds with sbštvát koho proti komu

tempo: set the paceudávat tempo

ustálený: set phrase, (phrasal) idiomustálené slovní spojení

utvořit: set a new recordutvořit nový rekord

uvést: set sth in motionuvést do pohybu co

vláček: (model) train setvláčky souprava modelů

vyniknout: show sth to good advantage, kontrastem ap. set off, highlight sthdát vyniknout čemu

vyvést: open sb's eyes, undeceive sb, opravit mylný názor též set sb right, disabuse sb of that (notion)vyvést koho z omylu

zřídit: bankovní ap. open an account, set up an account, internetový ap. též make an accountzřídit si účet

budík: set the alarm clock for 7nastavit budík na 7

nařídit: set the alarm clock for sthnařídit (si) budík na kolik

nasadit: He set a hot pace.Nasadil ostré tempo.

nastavit: set the volume to the maximumnastavit hlasitost na maximum

nastražit: set a trap for sb/sthnastražit na koho/co past

odepsat: deduct sth from one's taxes, set sth against taxodepsat (si) co z daní

pustit: set sb freepustit koho na svobodu

rekord: set/establish a new recordustavit/vytvořit rekord

rezerva: set sth asidenechávat si co do rezervy

soubor: package/set of measuressoubor opatření

stanovit: Have you set the date yet?Už jste stanovili datum?

tvrdnout: The cement begins to set.Cement začíná tvrdnout.

úkol: set sb a taskdát komu úkol

vyjet: He set out in the morning.Vyjel ráno.

vyrazit: We will set out early in the morning.Vyrazíme brzy ráno.

vytknout: make it one's goal to do sth., set osf the aim of doing sthvytknout si co za cíl

vytyčit: set (osf) a goal, set (osf) a targetvytyčit (si) cíl

zapadnout: The sun set behind/dipped below the horizon.Slunce zapadlo (za obzor).

zapálit: They set his house on fire.Zapálili mu dům.

závaží: weight set, set of weightssada závaží

bouda: play a dirty trick on sb, past dig a pit, set a trap for sb(u)šít boudu na koho

laťka: set a high standardnasadit laťku vysoko

nerv: get on sb's nerves, set sb's teeth on the edge, fray sb's nervesjít/lézt komu na nervy

poplach: set the alarm bells ringingpřen. bít na poplach

pravý: set/put the record straightuvést to/věci na pravou míru výrok ap.

zálusk: have an itch for sth/sb, usilovat o set one's sights, have one's eye on sth/sbmít zálusk na co/koho