Hlavní obsah

set [set]

Podstatné jméno

 1. of sth sada, soubor, souprava čehoset of toolssada nářadíchess setšachy souprava figurek s šachovnicí
 2. sport.set, sada v tenise
 3. mat.množina, (matematický) souborpower setpotenční množina všech podmnožin
 4. hud.soubor skladeb hraných během koncertu
 5. skupina, parta se společnými zájmy ap.jet setsmetánka, boháči cestující vlastními letadly
 6. scénahovor. plac, výprava v divadle, filmu ap.
 7. postavení, pozice, držení části tělaset of sb's facevýraz čí tváře
 8. přijímač televizní ap., přístroj, zařízenítelevision settelevizor, televizní přijímačset of headphonessluchátka

Slovesopt&pp set

 1. sth položit, uložit, umístit, usadit co kamset one's seal to sthopatřit co pečetí, zapečetit co listinu(be) set at defiancevzdorovat, stavět se na odporset to sthpustit se, dát se, vrhnout se do čeho, začít dělat co s vervouset up a claimuplatnit/uplatňovat nárokset sb ashorevysadit koho na pevninuset a match to sthpřiložit k čemu zápalku, přen. zapálit, podpálit co
 2. způsobit změnu stavuučinit jakým, uvést do daného stavuset sb freeosvobodit, vysvobodit kohoset sb laughingrozesmát kohoset sb thinkingpřimět koho k zamyšleníset sth goingrozběhnout, rozjet, uvést do chodu co stroj ap.set sth in orderdát do pořádku, uspořádat coset sth rightdát do pořádku, spravit, napravit coset sb straightvyvést z omylu, opravit koho v mylné domněnce ap.set sth on fire, set fire to sthzapálit, podpálit co
 3. nastavit hlasitost ap., nařídit hodiny ap.
 4. sth stanovit, určit co cenu, datum ap., udat co tempo ap.set sth by an actstanovit zákonem coset a high standardnastavit vysokou laťkuset course for sthnabrat kurz, (za)mířit kam vydat se jistým směrem
 5. sth ustavit, ustanovit, utvořit co rekord ap.He set a new record.Vytvořil nový rekord.set a good example to sbdávat komu dobrý příkladset the strokeudat tempo ve veslování
 6. sb sth vytyčovat, vytyčit, stanovit komu co úkol, cíl ap.set sb a taskdát komu úkolset osf a targetstanovit si cíl
 7. zadat otázky v testu, sestavit test
 8. nasadit odhodlaný výraz ap.
 9. (z)tuhnout, (z)tvrdnout beton ap.
 10. zajistit, aby vlasy držely v daném požadovaném tvaru(na)tužit, (za)fixovat účes
 11. zapadat, zapadnout slunce ap.
 12. set a trap for sbnastražit/nachystat past na koho
 13. připravit, nachystat, upravit pro činnost ap.set the tableprostřít stůl
 14. set sth to musiczhudebnit co verše ap.

Přídavné jméno

 1. swh položený, ležící, umístěný kde
 2. in(to) sth zasazený do čeho do zdi ap.
 3. pevně daný, neměnnýset pricepevně stanovená cenaset phraseustálené slovní spojení
 4. set bookpovinná četba určitá kniha
 5. umístěný, zasazený, odehrávající se kde děj filmu, hry ap.
 6. This is set to happen.To se pravděpodobně stane.be set to do sthbýt na nejlepší cestě/připraven(ý) (u)dělat co, pravděpodobně (u)dělat co
 7. be set on sthmít spadeno, dělat si zálusk na cobe set on (doing) sthbýt (pevně) odhodlán k čemube set against sthbýt/brojit proti čemu, rázně odmítat co

Fráze

 1. set the scene for sth přen. připravit půdu pro co aby mohlo proběhnout

Vyskytuje se v

concrete: set in concretedefinitivní, pevně daný plán ap.

face: set one's face against sthzarputile odmítat co, být zásadně proti čemu, postavit si hlavu proti čemu

fire: set sth on fire, set fire to sthzapálit, podpálit co

heart: set one's heart on sth(za)toužit po čem

mind: set one's mind on sthvzít si do hlavy, umanout si co

scene: set the scene for sbuvést koho do obrazu aby pochopil souvislosti

scene: set the scene for sthpřipravit půdu pro co

set against: set sb againstpoštvat, postavit, popudit koho proti komu

set back: set sb backsth hovor. stát koho co, přijít koho na kolik o ceně

set back: set sth backodsunout dozadu, odsadit co oproti jiným ap.

set down: set sb downas sth zapsat si, zařadit si koho jak, považovat koho za co udělat si obrázek

set down: set sb downvysadit koho autobus pasažéra

set in: set in(to)sth vsadit, zasadit do čeho kámen do zlata, součástku ap.

set off: set sb offnastartovat, popíchnout koho

set on: set sth onsb poštvat, pustit co na koho psa ap.

set on: set sb onto sth podnítit koho k čemu

setting: (table) settingjídelní sada nádobí a příbory pro jednu osobu

set up: set (osf) upas sth etablovat se, zavést se, začít podnikat v čem v oboru, oblasti ap.

set up: set sb upfor sth připravit, nastartovat koho na co

set up: set sb upnarafičit to, ušít to na koho falešně obvinit ap.

set upon: be set uponby sb být napaden kým fyzicky, nečekaně

shop: set up shopzaložit si firmu, začít podnikat

smart: the smart setsmetánka, vyšší kruhy

tooth: set sb's teeth on edgelézt na nervy komu, štvát, iritovat koho

way: be set in one's waysbýt/pohybovat se v zaběhlých kolejích, být zkostnatělý

wireless: wireless (set)rádio, rozhlas, rozhlasový přijímač

ablaze: set sth ablazezapálit, podpálit co

afire: set sth afirezapálit co

aflame: set sth aflamezapálit, podpálit co

alight: set sth alightpodpálit, zapálit co

all-out: all-out attackútok s nasazením všech sil

blistering: set a blistering pacenasadit vražedné/ostré/brutální tempo

character: výp. character setznaková sada, soubor znaků

chess: chess setšachová sada figurek

crank: crank setpřevodník jízdního kola

cruet: cruet set/standdochucovací souprava na stůl

dead: be dead set on (doing) sthbýt pevně rozhodnutý čemu

default: výp. default setting(s)výchozí/implicitní nastavení

go out: go all out to do sthsnažit se ze všech sil

home: set up homeusadit se, zařídit si (nový) domov

loose: set loosepropustit, osvobodit, vypustit, uvolnit

main: by main forcevšemi prostředky, ze všech sil

mind: have (got) one's mind set on sthbýt (pevně) odhodlán k čemu, být rozhodnutý (získat) co, mít spadeno na co

pace: set the paceudávat tempo

phrase: set phraseustálené slovní spojení, ustálený obrat

right: put/set sth to rightsnapravit co nepravosti ap.

roadblock: set up roadblockspostavit silniční zátarasy

rot: the rot sets in sthzačíná se zhoršovat, jde to z kopce s čím, nastává úpadek čeho

set-aside: zeměd. set-aside landpůda vyňatá z produkce záměrně nevyužívaná

setting: setting blocktech. distanční vložka/špalík

set up: set up a camprozbít tábor

set up: set up home swhusadit se, zařídit si domov kde

set up: set up shopzaložit si firmu, otevřít provozovnu

suspension: suspension settingnastavení/naladění podvozku

swinging: set sth swingingrozhoupat co

telephone: telephone settelefonní přístroj

television: television settelevizor, televizní přijímač

train: train setsada vláčků modelářských, vlaková souprava

cesta: dát/vydat se na cestuset out (for a journey), embark on/start a journey, hit the road, hl. řidič, po silnici take to the road

četba: povinná četbarequired reading, zadaná assigned reading, BrE konkrétní kniha set book

dát se: dát se na cestuset out for a journey

dlažební: dlažební kostkastará, kamenná cobble(stone), sett, hl. betonová či zámková paver, paving block

chod: uvést do chodustart up, rozběhnout get/set sth working/going, přimět k fungování get sth to work

nastavení: výchozí nastavenídefault setting

pevně: pevně danýset (in concrete), fixed

pohyb: uvést co do pohybuput/set sth in motion

přijímač: televizní přijímačTV set, television (receiver)

příklad: dávat koho/co za příkladset sb/sth as an example

sada: výp. znaková sadacharacter set, typ písma font

servis: čajový servistea set/service

sluchátko: sluchátka k přehrávači ap.earphones, (set of) headphones, náhlavní sada headset

stan: postavit stanpitch/set up a tent

stůl: prostřít stůllay/set the table

svět: vydat se do světaset out in the world

svoboda: pustit koho na svoboduset sb free, release sb

štvát: štvát koho proti komutry to set sb against sb, try to put sb at odds with sb

tempo: udávat temposet the pace

ustálený: ustálené slovní spojeníset phrase, (phrasal) idiom

utvořit: utvořit nový rekordset a new record

uvést: uvést do pohybu coset sth in motion

vláček: vláčky souprava modelů(model) train set

vyniknout: dát vyniknout čemushow sth to good advantage, kontrastem ap. set off sth

vyvést: vyvést koho z omyluopen sb's eyes, undeceive sb, opravit mylný názor též set sb right, disabuse sb of that (notion)

zřídit: zřídit si účetbankovní ap. open an account, set up an account, internetový ap. též make an account

budík: nastavit budík na 7set the alarm clock for 7

nařídit: nařídit (si) budík na kolikset the alarm clock for sth

nasadit: Nasadil ostré tempo.He set a hot pace.

nastavit: nastavit hlasitost na maximumset the volume to the maximum

nastavit: Nastav budík na půl osmou.Set the alarm clock for seven thirty.

nastražit: nastražit na koho/co pastset a trap for sb/sth