Hlavní obsah

say [seɪ]

Slovesopt&pp said

 1. říci, pravit, prohlásit, vyslovit hlasem, dělat zvíře zvuk hlasemI said to him ...Řekl jsem mu ...He is said to be a good teacher.Prý je dobrý učitel.I wouldn't say so.Já bych neřekl.say goodbye/hello to sbrozloučit se s kým/pozdravit kohoBrE, hovor. says Ijá na to při vyprávění o konverzacihovor. Says you.To říkáš ty., Podle tebe. vyjádření nesouhlasu nebo neochoty uvěřithovor. Says who?A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžka
 2. stát/být (na)psáno v textu ap.The paper says ..., It says in the papers ...V novinách stojí ...
 3. sth to osf říci si co (v duchu), (po)myslet si co
 4. ukazovat hodiny, mapa ap.
 5. sth about sb/sth přen. vypovídat co o kom/čem

Podstatné jméno

 • in sth přen. slovo, právo rozhodovat v čemhave a say in sthmít možnost mluvit do čehohave the last say in sthmít v čem poslední slovo

Citoslovce

 • AmE, hovor.hej, hele, ty k upoutání pozornosti, , tedy při překvapení ap.

Fráze

 1. (let's) say řekněme, například, dejme tomu uvození
 2. sth says it all co mluví samo za sebe vypovídá celou pravdu
 3. You don't say. Nepovídej!, Neříkej!, Vážně? překvapení, často sarkasticky
 4. there is a lot to be said for sth co spoustu výhod
 5. it goes without saying to se rozumí samo sebou, to je zcela jasné
 6. i přen.have one's say on sth říct své k čemu, dostat slovo, dostat se ke slovu moci vyjádřit svůj názor
 7. AmE hovor.Say what? Cože? nevěřícně na sdělení ap.
 8. hovor.I wouldn't say no to sth nepohrdnu čím obvykle jako reakce na nabídku
 9. not to say neřkuli při zdůraznění
 10. to say nothing of sth nemluvě, a to nemluvím o čem
 11. form.that is to say to jest, a to, tedy při upřesnění

Vyskytuje se v

easy: easier said than doneto se lehko řekne, (ale udělat to), ono to není jenom tak

enough: enough saidvíc není třeba říkat

goodbye: say goodbye to sbrozloučit se s kým, dát sbohem, říci na shledanou komu

hasten: hasten (to say)rychle/neprodleně dodat poznamenat ap.

needless: needless to saysamozřejmě, pochopitelně uvození zjevného

piece: say one's pieceříci (si) svoje kdo

sad: sad to saybohužel, naneštěstí

sorry: I'm sorry to say ...Nerad to říkám ...

that: that is (to say)tedy, čili, totiž

turn around, turn round: turn around and sayobořit se zničehonic říct

whatever: whatever you sayno jak myslíš neochotný souhlas

word: never have a good word to say about sb/sthstále kritizovat koho/co, nemít vlídného slova pro koho/co

airwaves: say sth over/on the airwavesříci co ve vysílání/v rozhlase/v televizi/do éteru

explanation: say sth in explanation of sthříct co na vysvětlenou čeho

goodbye: say one's goodbyesrozloučit se

grace: say gracepomodlit se před jídlem

hello: say hello to sbpozdravit koho

people: people saypovídá se, říká se

prayer: say/offer a prayer for sbpomodlit se za koho

prayer: say one's prayersmodlit se

record: go on record (to say) sthoficiálně prohlásit/oznámit co

say-so: on sb's say-sos čím souhlasem, na čí příkaz

afterthought: say sth as an afterthoughtbez rozmýšlení dodat co v řeči

answer: What did he say in answer?Co na to odpověděl?

certain: I can't say for certain ...Nemůžu s jistotou říct ...

certainty: say sth with absolute certaintyříct co s naprostou jistotou

defence: say sth in defence of sthříci co na obhajobu čeho

do: What did you say?Co jsi říkal?

do: They say they don't have it but they do.Říkají, že to nemají, ale mají.

easy: That's easy for you to say.To se ti lehce řekne.

English: Say it in English.Řekni to anglicky.

even: He didn't even say good bye.Ani se nerozloučil.

fine: The doctor said it was fine for me to drive.Doktor říkal, že můžu řídit.

goodbye: leave without saying goodbyeodejít bez rozloučení

hard: It's hard to say.Těžko říct.

hate: I hate to say it.Mrzí mě, že to musím říct.

have: He said he had spoken to them.Řekl, že s nimi mluvil.

hi: Say hi to him for me.Pozdravuj ho ode mne.

himself: The director himself said ...Samotný ředitel řekl ...

in: Say it in English.Řekni to anglicky.

light: He said it in a light way.Řekl to odlehčeně.

look: He said it without looking up.Řekl to, aniž by zvedl oči.

may: Both of them, I may say, are reliable.Mohu říci, že oba jsou spolehliví.

mind: This put me in mind of something you said once.To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.

other: Others say ...Jiní říkají ...

riddance: After that I said good riddance to all that.Potom jsem si oddechl, že to mám všechno z krku.

they: They say ...Říká se, Povídá se, Prý ...

way: He said it by way of explanation.Řekl to jako vysvětlení.

whether: whether they said it aloud or notať už to řekli nahlas nebo ne

who'll: There will be people who'll say ...Najdou se lidé, kteří řeknou...

would: He said he would come.Řekl, že přijde.