Hlavní obsah

say [seɪ]

Slovesopt&pp said

 1. říci, pravit, prohlásit, vyslovit hlasem, dělat zvíře zvuk hlasemI said to him ...Řekl jsem mu ...He is said to be a good teacher.Prý je dobrý učitel.I wouldn't say so.Já bych neřekl.say goodbye/hello to sbrozloučit se s kým/pozdravit kohoBrE, hovor. says Ijá na to při vyprávění o konverzacihovor. Says you.To říkáš ty., Podle tebe. vyjádření nesouhlasu nebo neochoty uvěřithovor. Says who?A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžka
 2. stát/být (na)psáno v textu ap.The paper says ..., It says in the papers ...V novinách stojí ...
 3. sth to osf říci si co (v duchu), (po)myslet si co
 4. ukazovat hodiny, mapa ap.
 5. sth about sb/sth přen. vypovídat co o kom/čem

Podstatné jméno

 • in sth přen. slovo, právo rozhodovat v čemhave a say in sthmít možnost mluvit do čehohave the last say in sthmít v čem poslední slovo

Citoslovce

 • AmE, hovor.hej, hele, ty k upoutání pozornosti, , tedy při překvapení ap.

Fráze

 1. (let's) say řekněme, například, dejme tomu uvození
 2. sth says it all co mluví samo za sebe vypovídá celou pravdu
 3. You don't say. Nepovídej!, Neříkej!, Vážně? překvapení, často sarkasticky
 4. there is a lot to be said for sth co spoustu výhod
 5. it goes without saying to se rozumí samo sebou, to je zcela jasné
 6. have one's say dostat slovo, (moci) vyjádřit svůj názor, vyjádřit se v diskusi ap.
 7. hovor.I wouldn't say no to sth nepohrdnu čím obvykle jako reakce na nabídku
 8. not to say neřkuli při zdůraznění
 9. to say nothing of sth nemluvě, a to nemluvím o čem
 10. form.that is to say to jest, a to, tedy při upřesnění

Vyskytuje se v

goodbye: rozloučit se s kým, dát sbohem, říci na shledanou komusay goodbye to sb

hasten: rychle/neprodleně dodat poznamenat ap.hasten (to say)

needless: samozřejmě, pochopitelně uvození zjevnéhoneedless to say

piece: říci (si) svoje kdosay one's piece

sad: bohužel, naneštěstísad to say

say: řekněme, například, dejme tomu uvození(let's) say

sorry: Nerad to říkám ...I'm sorry to say ...

that: tedy, čili, totižthat is (to say)

turn around, turn round: obořit se zničehonic říctturn around and say

whatever: no jak myslíš neochotný souhlaswhatever you say

word: dát pokyn k akci ap.say the word

airwaves: říci co ve vysílání/v rozhlase/v televizi/do éterusay sth over/on the airwaves

grace: pomodlit se před jídlem, poděkovat za dary (boží)say grace

hello: pozdravit kohosay hello to sb

people: povídá se, říká sepeople say

prayer: pomodlit se za kohosay/offer a prayer for sb

say-so: s čím souhlasem, na čí příkazon sb's say-so

afterthought: bez rozmýšlení dodat co v řečisay sth as an afterthought

certain: Nemůžu s jistotou říct ...I can't say for certain ...

certainty: říct co s naprostou jistotousay sth with absolute certainty

defence: říci co na obhajobu čehosay sth in defence of sth

do: Co jsi říkal?What did you say?

English: Řekni to anglicky.Say it in English.

even: Ani se nerozloučil.He didn't even say good bye.

fine: Doktor říkal, že můžu řídit.The doctor said it was fine for me to drive.

hard: Těžko říct.It's hard to say.

hate: Mrzí mě, že to musím říct.I hate to say it.

have: Řekl, že s nimi mluvil.He said he had spoken to them.

hi: Pozdravuj ho ode mne.Say hi to him for me.

himself: Samotný ředitel řekl ...The director himself said ...

in: říct to anglickysay it in English

light: Řekl to odlehčeně.He said it in a light way.

look: Řekl to, aniž by zvedl oči.He said it without looking up.

may: Mohu říci, že oba jsou spolehliví.Both of them, I may say, are reliable.

mind: To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.This put me in mind of something you said once.

other: Jiní říkají ...Others say ...

safe: Dá se s jistotou říct ...It is safe to say ...

they: Říká se, Povídá se, Prý ...They say ...

way: Řekl to jako vysvětlení.He said it by way of explanation.

whether: ať už to řekli nahlas nebo newhether they said it aloud or not

would: Řekl, že přijde.He said he would come.

ale: Ale jdi! nevěřícněCome on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!

dopustit: kdo nedá dopustit na koho/coobhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sth

jistota: říct co s jistotousay sth with certainty

mírně: mírně řečeno ...... to put it mildly, ... to say the least

povídat: povídá seříká se people say, it is said, rumour has it, tongues are wagging

růženec: modlit se růženectell one's beads, count the rosary, say one's prayers

vyslovení: při vyslovení čehowhen saying, napadnout asociace ap. when hearing sth

žertem: říct co žertemsay sth in jest/joke

anglicky: Jak je to anglicky?How do you say it in English?

co: Nemám, co říct.I have nothing to say.

dlužno: Dlužno říci, že...It must be said, that...

duch: V duchu jsem si říkal ...I was saying to myself ...

jak: Jak se to řekne anglicky?How do you say it in English?, o názvech ap. What do you call it in English?

kecat: No nekecej!You must be kidding!, You don't say!

naschvál: Řekl jsem to naschvál.I said it on purpose.

něco: Jak můžeš něco takového říct?How can you say such a thing?

německy: Řekni to německy.Say it in German.

nutno: Nutno podotknout, že...It should be noted that..., It must be said that...

ono: Ono se to snadno řekne ...It is easier said than done ...

politování: S politováním musím říct ...I regret to say ...

pomodlit se: Pomodli se za mě.Say a prayer for me.

poprosit: Popros!Say please!, na psa Beg!

pozdravit: Vstoupila, aniž by pozdravila.She entered without saying hello.

pozdravovat: pozdravuj(te) ode mne kohogive my regards to sb, hovor. tell sb I said hi

prý: Prý tam straší.They say the place is haunted.

předběhnout: Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.I wanted to say it but he beat me to it.

předeslat: Rád bych předeslal, že...I would like to say first that...

rozloučení: odejít bez rozloučeníleave without saying goodbye

rusky: Jak se to řekne rusky?How do you say it in Russian?

říct: Neřekl bych.I wouldn't say so.

easy: to se lehko řekne, (ale udělat to), ono to není jenom takeasier said than done

říkat: Co jsi říkal?What did you say?

sám: Ty jsi to sám řekl.You said it yourself.

se, si: Říká se, že ...They say/It is said that ...

sebou: To se rozumí samo sebou.It goes without saying.

slovo: říci co vlastními slovysay sth in one's own words

směřovat: Kam tím směřujete?What are you getting at/trying to say?

snadno: To se snadno řekne.Easier said than done.

takový: Nic takového jsem neřekl.I didn't say anything like that.

tradovat se: Traduje se, že ...říká se They/People say that ..., It is said that ..., dle legendy Legend has it that ..., jdou fámy It is whispered that ..., There are rumours that ...

vážně: A myslím to vážně.And I mean it/what I say.

zajímat: Nezajímá mě, co říkají.I don't care what they say.

že: Jak že to bylo?How was it, you said?

houby: Houby!vážně? You don't say!, kecy Rubbish!, Bullshit!

naděje: Naděje umírá poslední.Never say die.

napočítat: než bys do tří napočítal v mžikuin the twinkling of an eye, before you can say Jack Robinson, hovor. pretty damn quick

stačit: Stačí říct.Just say the word., You only need to ask.

švec: než bys řekl švecbefore you can say Jack Robinson, in a jiffy, in the twinkling of an eye

těžce: (To je) těžko říct.It's hard to say.