Hlavní obsah

sám

Zájmeno

  1. (bez společníka ap.) alone, on one's own, by oneselfNemůžeš tam jít sám.You can't go there alone.Byli jsme sami.We were alone.
  2. (bez cizí pomoci) oneself(z vlastního popudu) of one's own accordoneself mění tvar dle osoby myself, yourself, himself, herself, ourselves, yourselves, themselvesPřipravila to sama.She prepared it herself.
  3. (zdůraznění) oneself(jako takový) as such(vtělení vlastnosti) itself, sth incarnatetvary oneself se mění dle osoby myself, yourself, himself, itself, herself, ourselves ap.Já sám to nevím.I don't know it myself.Ty jsi to sám řekl.You said it yourself.Sám otec se toho bál.Father himself was afraid of it.To se rozumí samo sebou.It goes without saying.

Vyskytuje se v

bring: přivolat na sebe, zavinil si sám cobring sth on osf

choice: dělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebedo sth by one's own choice

induced: samonavozený, způsobený sám sebouself-induced

oneself: sám bez doprovodu ap.by oneself

self-fulfilling: očekávání, která sama přivodí své naplněníself-fulfilling expectations

self-made: člověk, který se sám vypracovalself-made man

shift: starat se sám o sebe, být odkázán sám na sebehovor. shift for osf

single-handed: udělat co zcela sámdo sth single-handed

support: živit se sám prací ap.support osf

thank: moci si za co sám, zavinit si to sámhave (only) osf to thank for sth

true: být sám sebou, na nic si nehrát, nic nepředstíratbe true to osf

admission: Jak sama připouští/připustila, ...By her own admission, ...

all: Jsem úplně sám.I'm all alone.

confessed: vrah, jenž se sám přiznala confessed murderer

downhill: A teď už to půjde samo.It's all downhill from here.

explore: Poznej sám sebe.Explore yourself.

have: Nemusel jsi to dělat sám.You didn't have to do it yourself.

herself: Je schopná se uživit (sama).She is able to support herself.

himself: Udělal to sám.He did it himself.

itself: On je laskavost sama.He is kindness itself.

myself: Ptám se sám sebe ...I ask myself ...

ourselves: To jsme postavili my sami.We built it ourselves.

own: Žije sám.He lives on his own.

self-taught: Je to samouk., Učil se sám.He is self-taught.

themself: ta osoba sama, on sámthe person themself

unbidden: To jméno mi samo vytanulo na mysli.The name came unbidden to my mind.

yourself: Musíš se starat sám o sebe.You have to look after yourself.

own goal: dát si vlastní gól, přen. sám si uškodit, podřezat si pod sebou větev, naběhnout siscore an own goal

od, ode: sám od sebeof one's own accord

pomoct si: pomoci si sámhelp osf

sebe: sám od sebe bez cizí pomoci ap.of one's own accord

sebou: samo sebounaturally, hovor. natch

žalm: the Book of PsalmsKniha žalmů

než: Než tady čekat, půjdu sám.I'll go alone rather than wait.

posoudit: Posuďte sami.See for yourselves.

postarat se: postarat se sám o sebetake care of osf

sám: Nemůžeš tam jít sám.You can't go there alone.

ubezpečit se: Ubezpečil se, že je sám.He made sure that he was alone.

vypořádat se: Musíš se s tím vypořádat sám.You have to deal with it on your own.

vypracovat se: Sám se vypracoval.He is a self-made man.

vystačit: vystačit si sámbýt soběstačný be self-sufficient, nepotřebovat jiné be happy with one's own company

zavinit: zavinit si co sámbring sth on osf

zvládnout: Zvládneš to sám?Can you do it/Will you manage it yourself?

zvolit: Zvolte si sami.Make your (own) choice.

živit se: živit se sámmake one's own living

škodit: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.Early bird catches the worm.

psalm: bibl. the Book of PsalmsKniha žalmů