Hlavní obsah

sám

Zájmeno

  1. (bez společníka ap.) alone, on one's own, by oneselfNemůžeš tam jít sám.You can't go there alone.Byli jsme sami.We were alone.
  2. (bez cizí pomoci) oneself(z vlastního popudu) of one's own accordoneself mění tvar dle osoby myself, yourself, himself, herself, ourselves, yourselves, themselvesPřipravila to sama.She prepared it herself.
  3. (zdůraznění) oneself(jako takový) as such(vtělení vlastnosti) itself, sth incarnatetvary oneself se mění dle osoby myself, yourself, himself, itself, herself, ourselves ap.Já sám to nevím.I don't know it myself.Ty jsi to sám řekl.You said it yourself.Sám otec se toho bál.Father himself was afraid of it.To se rozumí samo sebou.It goes without saying.

Vyskytuje se v

od, ode: sám od sebeof one's own accord

pomoct si: pomoci si sámhelp osf

sebe: sám od sebe bez cizí pomoci ap.of one's own accord

sebou: samo sebounaturally, hovor. natch

žalm: Kniha žalmůthe Book of Psalms

živit se: živit se sámmake one's own living

než: Než tady čekat, půjdu sám.I'll go alone rather than wait.

posoudit: Posuďte sami.See for yourselves.

postarat se: postarat se sám o sebetake care of osf

přihlásit se: Pachatel se sám přihlásil (na) policii.The culprit reported himself to the police.

sebou: To se rozumí samo sebou.It goes without saying.

ubezpečit se: Ubezpečil se, že je sám.He made sure that he was alone.

vypořádat se: Musíš se s tím vypořádat sám.You have to deal with it on your own.

vypracovat se: Sám se vypracoval.He is a self-made man.

vystačit: vystačit si sámbýt soběstačný be self-sufficient, nepotřebovat jiné be happy with one's own company

zavinit: zavinit si co sámbring sth on osf

zvládnout: Zvládneš to sám?Can you do it/Will you manage it yourself?

zvolit: Zvolte si sami.Make your (own) choice.

škodit: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.Early bird catches the worm.

bring: bring sth on osfpřivolat na sebe, zavinil si sám co

choice: do sth by one's own choicedělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebe

induced: self-inducedsamonavozený, způsobený sám sebou

oneself: by oneselfsám bez doprovodu ap.

psalm: bibl. the Book of PsalmsKniha žalmů

self-fulfilling: self-fulfilling expectationsočekávání, která sama přivodí své naplnění

self-made: self-made mančlověk, který se sám vypracoval

shift: hovor. shift for osfstarat se sám o sebe, být odkázán sám na sebe

single-handed: do sth single-handedudělat co zcela sám

support: support osfživit se sám prací ap.

surprise: surprise osfpřekvapit sám sebe

thank: have (only) osf to thank for sthmoci si za co sám, zavinit si to sám

true: be true to osfbýt sám sebou, na nic si nehrát, nic nepředstírat

admission: By her own admission, ...Jak sama připouští/připustila, ...

all: I'm all alone.Jsem úplně sám.

confessed: a confessed murderervrah, jenž se sám přiznal

downhill: It's all downhill from here.A teď už to půjde samo.

explore: Explore yourself.Poznej sám sebe.

have: You didn't have to do it yourself.Nemusel jsi to dělat sám.

herself: She is able to support herself.Je schopná se uživit (sama).

herself: She herself was not happy about it.Ona sama tím nebyla nijak nadšená.

herself: She brought it herself.Přinesla to sama.

himself: He did it himself.Udělal to sám.

itself: He is kindness itself.On je laskavost sama.

myself: I ask myself ...Ptám se sám sebe ...

myself: I fear it myself.sám se toho bojím.

myself: I made it myself.To jsem udělal já sám.

oneself: One can trust only oneself.Člověk může věřit jen sám sobě.

ourselves: We built it ourselves.To jsme postavili my sami.

own: He lives on his own.Žije sám.

own: I work best on my own.Nejlépe pracuji sám.

self-taught: He is self-taught.Je to samouk., Učil se sám.

themself: the person themselfta osoba sama, on sám

turn in: He turned himself in.Sám se přihlásil/udal na policii.

unbidden: The name came unbidden to my mind.To jméno mi samo vytanulo na mysli.

yourself: You have to look after yourself.Musíš se starat sám o sebe.

yourself: Did you make it (all by) yourself?Dělal jsi to (úplně) sám?

own goal: score an own goaldát si vlastní gól, přen. sám si uškodit, podřezat si pod sebou větev, naběhnout si