Hlavní obsah

bring [brɪŋ]

Slovesopt&pp brought

  1. sb/sth přivést (si) koho, přinést (si) co, vzít s sebou koho/coWho has brought it?Kdo to přinesl?bring sb into the worldpřivést na svět koho dítěbring sth to lightvynést co na světlo, objevit co, odhalit cobring sth on osfpřivolat na sebe, zavinil si sám co
  2. sth swh dát, zvednout, vynést co kam sousto k ústům
  3. sth to sb, sb sth přinést, donést, přivézt co komu
  4. sb/sth swh dostat, uvést, přivést koho kam do jisté pozice, stavu ap.bring sb to his/her feetpostavit koho na nohybring sb to his/her kneessrazit koho do kolenbring sth to an endzakončit, ukončit cobring sth under controldostat co pod kontrolu, podmanit (si) co
  5. bring charges/a legal action against sbvznést obvinění proti komu, zažalovat koho, podat žalobu na kohobring sb to trial, bring sb before the courtpostavit koho před soud

Vyskytuje se v

along: take/bring alongvzít s sebou koho/co

bacon: bring home the baconsplnit očekávání, uspět

boil: bring sth to the boilpřivést co k varu tekutinu

book: bring sb to bookvolat/pohnat koho k zodpovědnosti za přestupek ap.

bring along: bring sb/sth alongvzít s sebou koho/co kam, přivést koho kam

bring around: bring sb aroundpřivést k vědomí koho, probrat z bezvědomí koho

bring around: bring sb around to sthpřesvědčit, přemluvit koho o čem, získat koho pro co přimět souhlasit ap.

bring down: bring sb/sth downsejmout, sundat, sestřelit člověka, letadlo

bring in: bring in a verdictvynést rozsudek

bring into: bring sb intopřizvat koho kam odborníky do vlády ap.

bring on: Bring it on!Tak pojď., Tak se ukaž. jsem na tebe připraven ap.

bring out in: bring sb out in sthpůsobit komu co vyrážku ap.

bring over: bring sb overpřivést s sebou koho

bring to: bring sb toprobrat z bezvědomí, přivést k sobě koho z mdlob

curtain: bring down the curtain on sthukončit co, znamenat konec čeho

disrepute: fall/be brought into disreputeztratit dobrou/získat špatnou pověst

heel: bring sb to heelpřimět koho k poslušnosti

home: bring sth home to sbvysvětlit, objasnit komu co zdůraznit důležitost

house: bring the house down(zcela) strhnout obecenstvo, vyvolat hlasité ovace, vyvolat velký ohlas obecenstva

justice: bring sb to justicepostavit před soud, odevzdat spravedlnosti koho

life: bring sth to lifeoživit, přivést k životu, dobarvit co učinit zajímavějším

mind: bring sth to mindpřipomenout, evokovat co, vyvolávat vzpomínky na co

notice: bring sth to sb's noticeupozornit koho na co

peg: bring sb down a pegusadit, setřít koho

play: come/be brought into playvstoupit do hry, přijít/dostat se ke slovu faktor ap.

action: bring an action against sb, for sthpodat žalobu na koho, pro co, zažalovat koho za co

being: bring sth into beingdát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v život

bring down: bring down the temperaturesrazit teplotu nemocnému ap.

bring up: bring up windříhnout si dítě ap.

charge: bring charges against sbvznést obvinění proti komu

cheer: bring some cheer into sthvnést trochu dobré nálady do čeho

close: bring/draw sth to a closeskončit, ukončit, uzavřít co

disgrace: bring disgrace (up)on sb/sthzostudit koho/co

focus: bring sth into focuszavést pozornost na co, přivést co do středu zájmu, upozornit na co

fore: bring sth to the forevynést do popředí co, upozornit na co talent ap.

forth: kniž. bring forth sthvytvořit co, dát vznik(nout) čemu

indictment: bring an indictment against sbvznést obžalobu proti komu

justice: be brought to justicestanout před soudem

lawsuit: bring a lawsuit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat koho

play: bring sth into playzapojit co do práce, fungování ap.

rest: bring sth to restzastavit co vozidlo ap.

simmer: bring sth to a simmeruvést co do mírného varu

standstill: come/be brought to a standstillzastavit (se) proces ap.

stop: bring sth to a stopzastavit co

suit: file/bring a suit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat koho

together: bring togetherdát dohromady lidi či věci

trial: bring sb to trialpostavit koho před soud

up to date: bring sth up to date(z)aktualizovat, zaktuálnit, zmodernizovat co

verdict: deliver/give/return/bring in a verdictvynést výrok

alive: bring sb/sth aliveoživit koho/co i přen. vyprávění

bring along: Bring your wife along.Přiveďte s sebou manželku.

bring around: He was brought round.Přivedli ho k vědomí.

bring off: We didn't bring it off.Nepovedlo se nám to.

bring up: He was brought up by his grandma.Vychovala ho babička.

herself: She brought it herself.Přinesla to sama.

like: They will bring him with, like as not.Nejspíš ho přivedou s sebou.

nothing: Money brought nothing but trouble.Peníze nepřinesly nic než potíže.

onside: bring sb onsidezískat koho na svou stranu

hnát: hnát koho k zodpovědnosti za cocall sb to account, bring sb to account for sth, činit odpovědným hold sb responsible

obvinění: vznést obvinění proti komubring a charge, žalobou press charges against sb

obžaloba: vznést obžalobu proti komubring/file criminal charges, seek an indictment against sb

ostuda: (u)dělat ostudu komudisgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up

pohnat: pohnat koho před soud/k soudupodat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justice

postavit: postavit koho před soudbring sb to justice, put sb on trial, try sb

přenést: přenést koho zpět do realitybring sb back to reality

přijít: přijít k rozumucome/be brought to one's senses, see sense/reason

přinést si: přinést si s sebou cobring sth with one

přivézt: převézt co s seboubring sth with one

smůla: přinášet smůlubring bad luck

stanout: stanout před soudem obžalovanýbe brought before the court, stand trial

užitek: přinášet komu užitekbring benefit to sb, benefit sb, serve sb (well)

vychovaný: (slušně)/dobře vychovanýwell-bred, well-brought-up, well-mannered

vynést: práv. vynést rozsudekdeliver/return/bring in/pronounce a verdict

vyřknout: vyřknout rozsudekbring in a verdict, určit trest pass sentence, soud též give its judgement

žaloba: podat žalobu na koho pro cosue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action against sb for sth

brát se: Kde se tady bereš?What are you doing here?, What brings you here?

dovést: Doveďte ho s sebou.Bring him with you.

dovézt: Dovezl jsi to?Did you bring it?

dovolit si: Dovolil jsem si přinést ...I took the liberty of bringing ...

přinést: Mám vám přinést ...?Shall I bring you ...?

přivádět: Co vás sem přivádí?What brings you here?

přivést: Přivedl jsem kamaráda.I have brought a friend.

přivést: Přiveď ho s sebou.Bring him along.

přivést: přivést dítě na svět žena i porodníkbring a child into the world

přivést: přivést co k varubring sth to the boil

přivést: Co vás sem přivedlo?What brought you here?

srazit: srazit teplotu nemocnémubring the temperature down

úroda: sklidit úrodubring in the harvest, get the crops/harvest in

vychovat: Vychovala čtyři děti.She brought up four children.

vyvést: vyvést co na povrchbring sth to the surface