Hlavní obsah

bring [brɪŋ]

Slovesopt&pp brought

  1. sb/sth přivést (si) koho, přinést (si) co, vzít s sebou koho/coWho has brought it?Kdo to přinesl?bring sb into the worldpřivést na svět koho dítěbring sth to lightvynést co na světlo, objevit co, odhalit cobring sth on osfpřivolat na sebe, zavinil si sám co
  2. sth swh dát, zvednout, vynést co kam sousto k ústům
  3. sth to sb, sb sth přinést, donést, přivézt co komu
  4. sb/sth swh dostat, uvést, přivést koho kam do jisté pozice, stavu ap.bring sb to his/her feetpostavit koho na nohybring sb to his/her kneessrazit koho do kolenbring sth to an endzakončit, ukončit cobring sth under controldostat co pod kontrolu, podmanit (si) co
  5. bring charges/a legal action against sbvznést obvinění proti komu, zažalovat koho, podat žalobu na kohobring sb to trial, bring sb before the courtpostavit koho před soud

Vyskytuje se v

bacon: splnit očekávání, uspětbring home the bacon

boil: přivést co k varu tekutinubring sth to the boil

book: volat/pohnat koho k zodpovědnosti za přestupek ap.bring sb to book

bring along: vzít s sebou koho/co kam, přivést koho kambring sb/sth along

bring around: přivést k vědomí koho, probrat z bezvědomí kohobring sb around

bring down: sejmout, sundat, sestřelit člověka, letadlobring sb/sth down

bring in: vynést rozsudekbring in a verdict

bring into: přizvat koho kam odborníky do vlády ap.bring sb into

bring on: Tak pojď., Tak se ukaž. jsem na tebe připraven ap.Bring it on!

bring out in: působit komu co vyrážku ap.bring sb out in sth

bring over: přivést s sebou kohobring sb over

bring to: probrat z bezvědomí, přivést k sobě koho z mdlobbring sb to

curtain: ukončit co, znamenat konec čehobring down the curtain on sth

disrepute: ztratit dobrou/získat špatnou pověstfall/be brought into disrepute

heel: přimět koho k poslušnostibring sb to heel

home: vysvětlit, objasnit komu co zdůraznit důležitostbring sth home to sb

house: (zcela) strhnout obecenstvo, vyvolat hlasité ovace, vyvolat velký ohlas obecenstvabring the house down

justice: postavit před soud, odevzdat spravedlnosti kohobring sb to justice

life: oživit, přivést k životu, dobarvit co učinit zajímavějšímbring sth to life

mind: připomenout, evokovat co, vyvolávat vzpomínky na cobring sth to mind

notice: upozornit koho na cobring sth to sb's notice

peg: usadit, setřít kohobring sb down a peg

play: vstoupit do hry, přijít/dostat se ke slovu faktor ap.come/be brought into play

action: podat žalobu na koho, pro co, zažalovat koho za cobring an action against sb, for sth

being: dát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v životbring sth into being

bring: přivést na svět koho dítěbring sb into the world

bring up: říhnout si dítě ap.bring up wind

charge: vznést obvinění proti komubring charges against sb

cheer: vnést trochu dobré nálady do čehobring some cheer into sth

close: skončit, ukončit, uzavřít cobring/draw sth to a close

disgrace: zostudit koho/cobring disgrace (up)on sb/sth

focus: zavést pozornost na co, přivést co do středu zájmu, upozornit na cobring sth into focus

fore: vynést do popředí co, upozornit na co talent ap.bring sth to the fore

forth: vytvořit co, dát vznik(nout) čemukniž. bring forth sth

indictment: vznést obžalobu proti komubring an indictment against sb

lawsuit: podat žalobu na koho, zažalovat kohobring a lawsuit against sb

rest: zastavit co vozidlo ap.bring sth to rest

simmer: uvést co do mírného varubring sth to a simmer

standstill: zastavit (se) proces ap.come/be brought to a standstill

stop: zastavit cobring sth to a stop

suit: podat žalobu na koho, zažalovat kohofile/bring a suit against sb

together: dát dohromady lidi či věcibring together

trial: postavit koho před soudbring sb to trial

up to date: (z)aktualizovat, zaktuálnit, zmodernizovat cobring sth up to date

verdict: vynést výrokdeliver/give/return/bring in a verdict

alive: oživit koho/co i přen. vyprávěníbring sb/sth alive

bring off: Nepovedlo se nám to.We didn't bring it off.

herself: Přinesla to sama.She brought it herself.

like: Nejspíš ho přivedou s sebou.They will bring him with, like as not.

nothing: Peníze nepřinesly nic než potíže.Money brought nothing but trouble.

onside: získat koho na svou stranubring sb onside

hnát: hnát koho k zodpovědnosti za cocall sb to account, bring sb to account for sth, činit odpovědným hold sb responsible

obvinění: vznést obvinění proti komubring a charge, žalobou press charges against sb

obžaloba: vznést obžalobu proti komubring/file criminal charges, seek an indictment against sb

ostuda: (u)dělat ostudu komudisgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up

pohnat: pohnat koho před soud/k soudupodat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justice

postavit: postavit koho před soudbring sb to justice, put sb on trial, try sb

přenést: přenést koho zpět do realitybring sb back to reality

přijít: přijít k rozumucome/be brought to one's senses, see sense/reason

přinést si: přinést si s sebou cobring sth with one

přivézt: převézt co s seboubring sth with one

smůla: přinášet smůlubring bad luck

stanout: stanout před soudem obžalovanýbe brought before the court, stand trial

užitek: přinášet komu užitekbring benefit to sb, benefit sb, serve sb (well)

vychovaný: (slušně)/dobře vychovanýwell-bred, well-brought-up, well-mannered

vynést: práv. vynést rozsudekdeliver/return/bring in/pronounce a verdict

vyřknout: vyřknout rozsudekbring in a verdict, určit trest pass sentence, soud též give its judgement

žaloba: podat žalobu na koho pro cosue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action against sb for sth

brát se: Kde se tady bereš?What are you doing here?, What brings you here?

dovést: Doveďte ho s sebou.Bring him with you.

dovézt: Dovezl jsi to?Did you bring it?

dovolit si: Dovolil jsem si přinést ...I took the liberty of bringing ...

přinést: Mám vám přinést ...?Shall I bring you ...?

přivádět: Co vás sem přivádí?What brings you here?

přivést: Přivedl jsem kamaráda.I have brought a friend.

srazit: srazit teplotu nemocnémubring the temperature down

úroda: sklidit úrodubring in the harvest, get the crops/harvest in

vychovat: Vychovala čtyři děti.She brought up four children.

along: vzít s sebou koho/cotake/bring along

vyvést: vyvést co na povrchbring sth to the surface

vznést: vznést obvinění/obžalobu proti komubring charges/a charge, zažalovat press charges against sb

vzruch: vnést trochu vzruchu do čehobring some excitement into sth

zavinit: zavinit si co sámbring sth on osf

zdárný: dovést co ke zdárnému koncibring sth to a successful conclusion, finish sth successfully

krátký: udělat s kým/čím krátký procesmake short work of sb/sth, nepárat se s čím bring a quick end to sth

povrch: vyplout na povrch zpráva ap.surface, come out, be brought to light