Hlavní obsah

dobrý

Přídavné jméno

  1. (ne zlý) goodmůj dobrý přítelgood friend of mine
  2. (dle nároků) v čem good at sth(velmi) accomplished at sthJe dobrý v matematice.He is good at maths.
  3. (kvalitní) good(-quality)(slušný) decent, fair(chutný též) tasty(lahodný) delicious(dobře fungující) efficientbýt v dobré kondicibe in good shape
  4. (bezchybný) correct, right
  5. (užitečný, výhodný) useful, good
  6. (v pořádku) all right, goodhovor. okay, OK
  7. (laskavý, hodný) kind(-hearted), good-hearted, openhearted
  8. (příznivý) good, favourable, propitiousje dobré znamení pro koho/coit's a good sign, it augurs well for sb/sthmít dobrou náladube in a good mood

Vyskytuje se v

co: as good as possibleco nejlepší

den: ráno good morning, odpoledne good afternoon, hovor. hellodobrý den

dobré: amicably, peacefullypo dobrém

lepší: even/much betterještě/mnohem lepší

míra: give full/short measuredát dobrou/špatnou míru nalít ap.

nejlepší: Best wishes., k narozeninám Happy birthday!Všechno nejlepší!

noc: Goodnight.Dobrou noc.

nuže: all right thennuže dobrá

obrat: turn/change for the better/worseobrat k lepšímu/horšímu

pohádka: bedtime storypohádka na dobrou noc

pověst: good reputationdobrá pověst

poznání: noticeably/visibly bettero poznání lepší

přání: best wishespřání všeho nejlepšího

přehled: o vývoji situace ap. keep (a good) track of sth, znalosti be (very) knowledgeable in sthmít (dobrý) přehled o čem

při: at (the) worst/at (the) bestpři nejhorším/nejlepším

ráno: (good) morningdobré ráno

rozpoložení: in a good/bad temper/humourv dobrém/špatném rozpoložení

skutek: good/bad deeddobrý/špatný skutek

střelec: top scorer, golden bootnejlepší střelec turnaje ap.

třetice: third time luckydo třetice všeho dobrého

večer: Good evening.Dobrý večer.

víra: do sth in good faith that ...udělat co v dobré víře, že ...

vůle: even with the best will in the worldani při nejlepší vůli

vykonat: do a good deedvykonat dobrý skutek

vztah: have good relations with sb, be on friendly terms with sbmít dobré vztahy s kým

zdraví: good/sound/frail/ill healthdobré/pevné/chatrné/chabé zdraví

zlé: in good times and bad times, through thick and thinv dobrém i (ve) zlém

znamení: good/ill omen, good/bad signdobré/špatné znamení

zrak: have good/poor (eye)sightmít dobrý/špatný zrak

zvuk: have a good/bad reputationmít dobrý/špatný zvuk renomé

budit: make a good impressionbudit dobrý dojem

bydlet: We are staying in a good hotel.Bydlíme v dobrém hotelu.

daleko: be far better (than...), hovor. be miles better (than...)být daleko lepší (než...)

dochovat se: remain well preserveddochovat se v dobrém stavu

dojem: make a good impression on sbudělat dobrý dojem na koho

dostat se: He didn't make it to the top ten.Nedostal se mezi nejlepších deset.

chloupek: It is a shade better now.Už je to o chloupek lepší.

chuť: Bon appétit!, přeje-li číšník ap. též Enjoy your meal!Dobrou chuť!

jeho: a good friend of hisjeho dobrý přítel

ještě: These are even better.Tyto jsou ještě lepší.

kousek: It's a little better.Je to o kousek lepší.

lepšit se: The weather is improving.Počasí se lepší.

mnoho: much bettero mnoho lepší

můj, má, mé, moje: a good friend of minemůj dobrý přítel

nálada: be in a good humourmít dobrou náladu

narozeniny: Happy birthday!, Many happy returns!Všechno nejlepší k narozeninám.

náš, naše: good friends of oursnaši dobří přátelé

nedobrý: bad signnedobré znamení

obrátit se: change for the betterobrátit se k lepšímu

odvést: You have done a good job.Odvedli jste dobrou práci.

paměť: have a good memory for namesmít dobrou paměť na jména

partie: He's a good match.Je to dobrá partie.

patřit: He ranks among the best.Patří k těm nejlepším.

popřát: wish/form. bid sb good nightpopřát komu dobrou noc

pořízení: Good luck!Dobré pořízení!

projev: as a token of goodwilljako projev dobré vůle

přát: I wish you well.Přeji vám vše dobré.

reputace: have a good reputationmít dobrou reputaci

řadit se: She ranks among the best.Řadí se k těm nejlepším.

říkat: He is said to be a good teacher.Říká se o něm, že je dobrý učitel.

sháňka: Good programmers are sought after.Je sháňka po dobrých programátorech.

světlo: They gave a good account of themselves.Ukázali se v dobrém světle.

teprve: The best is yet to come.To nejlepší teprve přijde.

úmysl: in good faith, with good intentionv dobrém úmyslu

vkus: have a good/refined/poor tastemít dobrý/vytříbený/špatný vkus

vodič: good/poor conductordobrý/špatný vodič

všechen, všechna, všechno: Happy Birthday!, Best wishes!Všechno nejlepší k narozeninám!

výraz: as an expression/a token of goodwilljako výraz dobré vůle

vzejít: No good will come of it.Z toho nevzejde nic dobrého.

zařadit se: rank among the bestzařadit se mezi nejlepší

zatím: So far so good.Zatím je to dobrý/se to vyvíjí dobře.

zdravotní: in good healthv dobrém zdravotním stavu

změna: change for the betterzměna k lepšímu

znalost: have (a) good knowledge/command of Frenchmít dobré znalosti/dobrou znalost francouzštiny

zpráva: I have some good/bad news for you.Mám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.

holub: A bird in the hand is worth two in the bush.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

konec: All's well that ends well.Konec dobrý, všechno dobré.

koruna: Every penny counts.Každá koruna dobrá.

vrabec: A bird in the hand is worth two in the bush.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

act: práv. act bona fidejednat v dobré víře

advice: a piece of good advicedobrá rada

afternoon: good afternoondobré odpoledne

anniversary: Happy anniversary!Všechno nejlepší k výročí!

augur: form. augur well for sb/sthbýt dobrým znamením pro koho/co

bear: bear sb malicenepřát komu nic dobrého

bearer: bearer of good newsposel dobrých zpráv

bed: be good in bedbýt dobrý v posteli

bedtime: bedtime storypohádka na dobrou noc

behove: form. it behoves sb to do sthje záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal co

best: best wishespřání všeho nejlepšího, blahopřání

birthday: Happy birthday!Všechno nejlepší k narozeninám!

bode: bode illnevěstit nic dobrého

boot: sport., i přen. golden bootzlatá kopačka, nejlepší střelec turnaje

buddy: hovor. bosom buddydobrý kámoš

cape: Cape of Good Hopemys Dobré naděje

cheer: bring some cheer into sthvnést trochu dobré nálady do čeho

compare: compare favourably/unfavourably with sthbýt lepší/horší ve srovnání s čím

credit: be a credit to sb/sthdělat dobré jméno komu/čemu

done: Well done.Dobrá práce., Výborně., Dobře. projev uznání

evening: Good evening!Dobrý večer!

fucking: fucking goodkurevsky dobrý

good: good reasondobrý důvod

goodnight: goodnight kisspolibek na dobrou noc

grade: get good/poor gradesmít dobré/špatné známky

happy: Happy birthday!Všechno nejlepší k narozeninám!

health: be in good healthbýt zdráv, být na to zdravotně dobře, těšit se dobrému zdraví

hearing: have good hearingmít dobrý sluch

humour: be in a good/bad humourmít dobrou/špatnou náladu

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

influence: be a good influence on sbmít dobrý vliv na koho

keep: keep smilingstále se usmívat, přen. neztrácet dobrou náladu

knack: have a knack for sthumět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čem

match: good matchdobrá kombinace, dobrá partie co/kdo jde dobře dohromady

mile: miles bettermnohem/daleko lepší

mood: be in good moodmít dobrou náladu

nicely: nicely behavedslušně se chovající, mající dobré chování

omen: good/bad omendobré/špatné znamení

op: photo op(dobrá) příležitost k focení

performer: top performersti kdo podali nejlepší výkony

queasy: feel queasy about sthmít obavy/nedobrý pocit ohledně/z čeho, být znepokojený čím, být neklidný kvůli čemu, být choulostivý na co

relationship: have a good relationship with sbdobře vycházet, mít dobré vztahy s kým

set: set a good example to sbdávat komu dobrý příklad

society: high societyspolečenská smetánka, lepší společnost

story: bedtime storypohádka na dobrou noc

superior: be sb's superior in sthbýt v čem lepší než kdo

talker: be a good/poor talkerbýt dobrý/špatný řečník

taste: person of tastečlověk s dobrým vkusem

temper: be in a good tempermít dobrou náladu

value: be good value (for money)být dobrý za danou cenu, vyplatit se výrobek

well: well-educatedvzdělaný, s dobrým vzděláním

wish: wish sb illnepřát komu (nic dobrého)

awkward: feel awkwardcítit se nesvůj, nemít dobrý pocit

bad: I am bad at sports.Sporty mi nejdou., Nejsem dobrý na sporty.

do: How do you do?form. Těší mě., Dobrý den. při prvním setkání, hovor. Nazdar.

enjoy: Enjoy your meal.Dobrou chuť., Nechte si chutnat., Ať vám chutná.

fine: She's one of the finest actresses.Patří mezi nejlepší herečky.