Hlavní obsah

daleko

Podstatné jméno, rod střední

  • farness

Vyskytuje se v

a: and so on, and so forth, zkr. etc.a tak dále

co: more and more, increasinglyčím dál více

dál: and so on, etceteraa tak dále

daleký: long jumpsport. skok daleký

držet se: keep back, stay away from sthdržet se (opo)dál od čeho

hůř: worse and worsečím dál hůře

jít: go on, walk on, move on, continue, proceedjít dál pokračovat v cestě

méně: less and less, o počitatelných fewer and fewerčím dál méně

možná: as long/far/fast as possibleco možná nejdéle/nejdál/nejrychleji

nedaleko: near here, not far from herenedaleko odtud

skok: long jumpskok daleký

stále: pokračovat ap. on and onstále dál

široko: far and wide, near and farširoko daleko

tak: and so on, etcetera, zkr. etc.a tak dále

ten, ta, to: more and more, s adjektivem též increasinglyčím dál tím více

větší: bigger and biggerčím dál větší

víc: more and morečím dál tím víc

zabývat se: follow up sthzabývat se dále/podrobněji čím

být: It is not far away.Není to daleko.

daleko: Is it far from here?Je to odsud daleko?

horší: be worse and worse/going from bad to worsebýt čím dál (tím) horší

kus: It is a bit further on.Je to kousek dál.

odtud: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

oproti: He is much older compared to me.Oproti mně je daleko starší.

přesto: so close and yet so fartak blízko a přesto tak daleko

sebe: far apart(daleko) od sebe dvě části ap.

stoupat: The waters continue to rise.Voda dále stoupá.

takto: He won't get far like this.Takhle se daleko nedostane.

jablko: The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.Jablko nepadá daleko od stromu.

poctivost: Honesty is the best policy.S poctivostí nejdál dojdeš.

ptáče: The early bird gets/catches the worm.Ranní ptáče dál doskáče.

strom: The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.Jablko nepadá daleko od stromu.

zacházet: go too far, hovor. go overboardzacházet příliš daleko

zajít: go too far, go overboard, cross the linepřen. zajít příliš daleko

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

ask: ask sb inpozvat koho dál návštěvu

far: far awaydaleko

fight: fight onbojovat dál

hereinafter: hereinafter referred to as ...dále jen (jako) ... odkaz v textu

jog: jog onpokračovat, jít dál těžkopádně

long: long way from ...daleko od ...

mile: miles bettermnohem/daleko lepší

near: near heretady poblíž, nedaleko odsud

north: Far Northdaleký sever polární oblast

on: go on doing sthpokračovat v čem, jít dál

remotely: remotely placedvzdálený, daleko se nacházející

short: short way from/off sthnedaleko odkud

dalece: To what extent?, How far?Jak dalece?

stand for: sb will not stand for sthkdo nebude dále trpět co

vicinity: be in the vicinity of sthbýt nedaleko čeho

way: a long way from ...daleko od ...

well: well awaydost daleko

wide: wide apartdaleko od sebe dvě věci

and: more and morevíc a víc, čím dál víc

come: Come on in.Pojď(te) dál.

come in: Come in!Vstupte!, Dále!

command: We were commanded to walk on.Přikázali nám, abychom šli dál.

from: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

go on: Go on reading.Čti dál., Pokračuj ve čtení.

keep: He kept talking.Mluvil dál., Pořád mluvil

keep on: Keep on walking.Jdi dál., Nezastavuj se.

more: He walked some more.Šel ještě (kousek) dál.

next: What's next?Co bude dál?

pass on: Pass it on.Pošli to dál.

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

repartee: He's good at repartee.Ten nechodí pro odpověď daleko.

some: some ten miles furthernějakých deset mil dál

stuck: I'm stuck!Nevím, jak dál!

try: Keep trying.Zkoušej to dál., Nevzdávej to.

undaunted: Undaunted by his failure, he kept on fighting.Nenechal se odradit neúspěchem a bojoval dál.

venture: They ventured far from the fortress.Odvážili se daleko od pevnosti.

will: Will you come in?Pojďte laskavě dál.

aloof: form. stay aloof from sthzůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čeho

bad: from bad to worseod desíti k pěti, čím dál (tím) hůř, z kopce vývoj ap.

father: Like father, like son.Jablko nepadne daleko od stromu., Jaký otec, takový syn.

forth: and so fortha tak dále

honesty: Honesty is the best policy.S poctivostí nejdál dojdeš.