Hlavní obsah

víc, více

Příslovce

  1. (větší počet, mnoho) more(ne jen jeden) multiple(několik) severalCo víc si můžeš přát?What more can you ask (for)?Mám více zaměstnání.I work multiple jobs.mnohem vícmuch morevíc než dostmore than enough
  2. (větší měrou) even morečím dál tím vícmore and more
  3. (už ne) not any more, no morenikdy víc(e)never more

Částice

Vyskytuje se v

co: more and more, increasinglyčím dál více

kapka: a little (bit)/trace moreo kapku víc

méně: more or lessvíce či méně

nejvíc: most of allnejvíce ze všeho

nikdy: never again, no morenikdy více

propečený: medium (done)/medium rare/well donestředně/málo/hodně propečený maso

štěstí: Good luck!, Best of luck!Hodně štěstí!

ten, ta, to: more and more, s adjektivem též increasinglyčím dál tím více

trochu: a bit moretrochu víc

jindy: more than evervíce než kdy jindy

místo: We need more space/room.Potřebujeme více místa.

mluvit: It is spoken about a lot.Hodně se o tom mluví.

nahlas: Can you speak up?Můžete mluvit víc nahlas?

něco: a bit moreo něco víc

podobný: He looks very much like you.Je ti hodně podobný.

potřeba: It takes a lot of courage.Je k tomu potřeba hodně odvahy.

snažit se: Try harder!Více se snaž.

sportovat: He does a lot of sport(s).Hodně sportuje.

těšit se: What are you looking forward to the most?, What are you most looking forward to?Na co se těšíš nejvíc?

dál: more and morečím dál více

a, an: a lothodně, spousta

aggrandize: aggrandize osfnaparovat se, dělat ze sebe víc, než je

all: all the moreještě více, o to více

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

bidder: the highest biddernejvyšší dražitel, kdo nabídne nejvíc

car pool: carpool lanejízdní pruh jen pro vozy s více cestujícími

discuss: much discussedhodně/tolik diskutovaný/probíraný téma ap.

earner: top earnersnejvíce vydělávající osoby

fair: a fair amount of sthhodně

feel: feel strongly abouthodně záležet komu na čem

great: great dealspousty, (velmi) hodně čeho

lane: carpool lanepruh pro vozidla s více pasažéry hl. USA

like: like sth bettermít co raději, víc se líbit co komu

little: quite a littlecelkem dost, poměrně hodně, celkem velký množství ap.

many: ...times as many...krát více než

much: ... times as much (as)... krát tolik/více (než) o množství

never: never againnikdy víc, už nikdy

not: not a fewnemálo, hodně

of: more/less of sthvíce/méně jaký zintenzivnění

put: put more effort into sthvložit více úsilí do čeho, více se snažit v čem

recommend: have much to recommend onemít spoustu výhod, mít hodně co nabídnout

right: right-footedpoužívající více pravou nohu fotbalista ap., provedený pravou nohou

voter: plural votervolič s právem ve více volebních okrscích

and: more and morevíc a víc, čím dál víc

anything: more than anything elsevíc než cokoli jiného

bay: Eating lots of fruit keeps the flu at bay.Když jíte hodně ovoce, chřipka si na vás nepřijde.

be: He was as quiet as could be.Byl co nejvíc potichu.

best: What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?

better: I like it better.Líbí se mi to víc., Mám to radši.

complaint: My main complaint is that ...Nejvíc mi vadí, že ...

could: He couldn't have been more than 12.Nemohlo mu být víc než 12.

deal: I know a good deal about it.Hodně o tom vím.

do: A few bombs can do a lot of damage.Pár bomb může způsobit hodně škody.

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

give: Give me some more details.Řekni mi více podrobností.

grievance: Their main grievance is that ...Nejvíc jim vadí, že ...

last: Much has changed since my last visit.Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.

mean: She means a lot to me.Ona pro mě hodně znamená.

more: a little more timetrochu více času

most: He won the most votes.Získal nejvíc hlasů.

outsell: The latest model outsold all previous ones.Posledního modelu se prodalo více než všech předchozích.

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

should: You should eat more.Měl(a) bys víc jíst.

thinking: I did a lot of thinking.Hodně jsem přemýšlel.

try: Try harder!Více se snaž!

twice: twice as many/muchdvakrát tolik/víc

whereby: a system whereby we work more overtimesystém, podle něhož pracujeme více přes čas

buck: a lot of bang for the buckza málo peněz hodně muziky

guess: Your guess is as good as mine.Nevím (o tom) víc než ty., Vím o tom asi tolik, co ty.

on: have a lot onmít toho hodně (na práci), být hodně zaneprázdněný

screw: have a screw loosemít o kolečko víc, být vyšinutý, nebýt úplně normální

hodně: well donehodně propečený stejk ap.