Hlavní obsah

víc, více

Příslovce

  1. (větší počet, mnoho) more(ne jen jeden) multiple(několik) severalCo víc si můžeš přát?What more can you ask (for)?Mám více zaměstnání.I work multiple jobs.mnohem vícmuch morevíc než dostmore than enough
  2. (větší měrou) even morečím dál tím vícmore and more
  3. (už ne) not any more, no morenikdy víc(e)never more

Částice

Vyskytuje se v

co: čím dál vícemore and more, increasingly

co: čím více, tím lépethe more the better

hodně: hodně propečený stejk ap.well done

kapka: o kapku víca little (bit)/trace more

méně: více či méněmore or less

nejvíc: nejvíce ze všehomost of all

nejvíc: co nejvíc(e) peněz/lidías much money/many people as possible

nikdy: nikdy vícenever again, no more

propečený: středně/málo/hodně propečený masomedium (done)/medium rare/well done

štěstí: Hodně štěstí!Good luck!, Best of luck!

ten, ta, to: čím dál tím vícemore and more, s adjektivem též increasingly

trochu: trochu víca bit more

jindy: více než kdy jindymore than ever

místo: Potřebujeme více místa.We need more space/room.

mluvit: Hodně se o tom mluví.It is spoken about a lot.

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Can you speak up?

něco: o něco víca bit more

nejvíc: Dostal nejvíce peněz.He got the most money.

nejvíc: Který se ti líbí nejvíc?Which one do you like best/most?

nejvíc: nejvíc pět tisícfive thousand at most, no more than five thousand

podobný: Je ti hodně podobný.He looks very much like you.

potřeba: Je k tomu potřeba hodně odvahy.It takes a lot of courage.

snažit se: Více se snaž.Try harder!

sportovat: Hodně sportuje.He does a lot of sport(s).

těšit se: Na co se těšíš nejvíc?What are you looking forward to the most?, What are you most looking forward to?

dál: čím dál vícemore and more

hodně: Hodně štěstí!Good luck!

a, an: a lothodně, spousta

aggrandize: aggrandize osfnaparovat se, dělat ze sebe víc, než je

all: all the moreještě více, o to více

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

bidder: the highest biddernejvyšší dražitel, kdo nabídne nejvíc

car pool: carpool lanejízdní pruh jen pro vozy s více cestujícími

discuss: much discussedhodně/tolik diskutovaný/probíraný téma ap.

earner: top earnersnejvíce vydělávající osoby

fair: a fair amount of sthhodně

feel: feel strongly abouthodně záležet komu na čem

great: great dealspousty, (velmi) hodně čeho

lane: carpool lanepruh pro vozidla s více pasažéry hl. USA

like: like sth bettermít co raději, víc se líbit co komu

little: quite a littlecelkem dost, poměrně hodně, celkem velký množství ap.

many: ...times as many...krát více než

many: as many as possibleco nejvíce čeho

much: ... times as much (as)... krát tolik/více (než) o množství

much: half as much again(ještě) o polovinu víc

never: never againnikdy víc, už nikdy

not: not a fewnemálo, hodně

of: more/less of sthvíce/méně jaký zintenzivnění

put: put more effort into sthvložit více úsilí do čeho, více se snažit v čem

recommend: have much to recommend onemít spoustu výhod, mít hodně co nabídnout

right: right-footedpoužívající více pravou nohu fotbalista ap., provedený pravou nohou

voter: plural votervolič s právem ve více volebních okrscích

and: more and morevíc a víc, čím dál víc

anything: more than anything elsevíc než cokoli jiného

bay: Eating lots of fruit keeps the flu at bay.Když jíte hodně ovoce, chřipka si na vás nepřijde.

be: He was as quiet as could be.Byl co nejvíc potichu.

best: What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?

better: I like it better.Líbí se mi to víc., Mám to radši.

complaint: My main complaint is that ...Nejvíc mi vadí, že ...

could: He couldn't have been more than 12.Nemohlo mu být víc než 12.

deal: I know a good deal about it.Hodně o tom vím.

do: A few bombs can do a lot of damage.Pár bomb může způsobit hodně škody.