Hlavní obsah

not [nɒt]

Příslovce

  1. ne... hl. slovesný záporI hope not.Doufám, že ne.not a thing(vůbec) nicnot a bit (of it)ani v nejmenším, vůbec nenot only ... butnejen ... ale inot a fewnemálo, hodně
  2. za pomocnými slovesy též ....n'tHe did not do it.On to neudělal.I couldn't help it.Nemohl jsem si pomoci.
  3. tvoří tázací dovětkyčasto zkráceně na don't, didn't, isn't, wasn't ap.
  4. ani jeden ap.not a wordani slovonot even ...dokonce ani ...

Vyskytuje se v

agree: not agree with sbnedělat dobře, nesvědčit, nejít k duhu komu jídlo

all: not all thatne až/zas tak, ne zase tolik

altogether: not altogetherne (tak) zcela

amiss: sth would not come/go amissco BrE by neuškodilo, by přišlo vhod/se hodilo, hovor. by bodlo

any: not anyo nic lepší ap.

any: not just any sb/sthne jen tak nějaký kdo/co

any: not any more/longeruž ne

anything: not for anythingani za nic nechtít ap.

anywhere: sth is not getting anywhereco nikam nevede

bad: not bad(docela) dobrý překvapivě

bat: not to bat an eyelidnehnout ani brvou, ani nemrknout

begrudge: not begrudgesth nelitovat čeho obětovaného ap.

believe: believe it or notvěř(te) tomu nebo ne

bit: not a bit, not one bitvůbec ne, ani trochu

blame: not blame sb for sthnemít komu co za zlé, nevyčítat komu co chápat něčí chování ap.

blame: not to blame sth on sbnesvádět co na koho

but: cannot (help) but, could not butnemoci jinak než co, muset (jen) co, nemít jinou možnost než

certainly: certainly notsamozřejmě, že ne!, ovšemže ne!

clue: not to have a cluenemít ponětí/tušení

compare: (can) not comparewith sth nemoci se rovnat, zdaleka se nevyrovnat čemu, být nesrovnatelný s čím

crack: be not all it's cracked up to benebýt takový zázrak, jak se povídá, nebýt zase tak extra, nebýt zas takový zázrak

cricket: not cricketnečestný, nefér(ový), nepoctivý

cut: not cut itnemít na to, nemoci se rovnat nebýt zdaleka tak dobrý

damn: not give a damn about sthkašlat na co, vůbec se nezajímat o co

department: That is not my departmentTo není můj obor., To není v mé kompetenci., V tom se nevyznám.

draw: not be drawnon sth odmítnout odpovědět na co

entirely: not entirelyne tak úplně, ne zcela

exactly: not exactlyne (tak) úplně, ne zcela odlišně od předpokladu

few: a good few, not a fewhezkých pár, nemálo, dobrých

for: if not for, were it not forsb/sth nebýt, kdyby nebylo koho/čeho

ghost: not to stand a ghost of a chance of doing sthmít minimální šanci, nemít nejmenší šanci udělat co

half: not halfani zdaleka, ani z poloviny zdůrazňuje zápor

have: not have sthnedovolit, nestrpět co

heart: not have the heartnemít to srdce něco udělat

houseroom: (would not) give sth houseroom(ne)chtít co (mít doma)

if: if notjestli ne, ne-li dřív, lépe ap.

if: if not(i) když ne přímo co

if: it's not as ifne že by co

it: it's not (simply) thatne že by, není to (jen) proto že při udávání dalších důvodů

least: not in the leastani v nejmenším, vůbec ne, ani trošku

least: last but not leastv neposlední řadě se stejnou důležitostí

like: (as) like as notpravděpodobně, asi, nejspíš

likely: not likelyto sotva, kdepak

long: no longer, not any longerjiž ne

meaning: not know the meaning of the wordnevědět, co je to ..., být zcela cizí co komu nemít povědomí

means: by no means, not by any meansv žádném případě, rozhodně ne

merely: not merelynejen, ne pouze

mind: do not mind sthbýt jedno co komu

mistaken: if I'm not mistakenjestli se nemýlím

mix: not mixneslučovat se, nesnášet se, nejít dohromady názory, chemikálie ap.

more: not any moreuž ne...

more: no(t) more thanne více než kolik, ani ne kolik

move: not to be movedstát si za svým, být pevně rozhodnut, neustoupit

much: not see much of sbmoc nevídat koho, nevidět koho často, vidět koho zřídka

much: not so much ... asani ne tak ... jako spíše, spíše ... než

must: must notnesmět

nearly: not nearlyani zdaleka (ne)

necessarily: Not necessarily.Ne nutně., To nemusí být nutně tak.

need: need not, needn'tnemuset při udílení rad nebo podávání návrhů, nepotřebovat

need: need notještě nemuset být pravdivý vždy ap.

need: sb need not have done sth, sb didn't need to do sthkdo nemusel udělat co ale udělal

nothing: nothing if not sthvelice, nesmírně, skutečně jaký

on: it's (just) not onto prostě nejde

or: sth or no(t)(ať ano) nebo ne je to jedno

place: it is not sb's placeto nepřísluší komu aby něco dělal

really: not reallyani ne v odpovědi, ne tak úplně správný ap.

remotely: (not) remotelyani vzdáleně/trošku, vůbec, ani náznakem/zdaleka se záporem

say: not to sayneřkuli při zdůraznění

shape: not in any shape or formv žádné podobě, za žádných podmínek se záporem ve větě

sleep: not lose any/much sleep over sthnedělat si (příliš) hlavu s čím, netrápit se čím, příliš se nezabývat čím

slight: not in the slightestani v nejmenším, v žádném případě

speak: not to speak ofnemluvě o

stand for: not stand forsth netolerovat, nesnášet, nestrpět co

state: not to be in a fit state to do sthnebýt schopen čeho, nebýt s to (dělat) co

tie: tie a knot in sth, tie sth in a knotuvázat uzel na čem, svázat co do uzlu

trouble: not trouble to do sthneobtěžovat se, nenamáhat se udělat co

unnaturally: not unnaturallypřirozeně, pochopitelně

used: used not to be donevyjadřuje, že se něco v minulosti neopakovalo

very: not veryne moc, nijak zvlášť, nepříliš

whit: not a/one whit, no whitvůbec (ne), ani trošku/trochu, ani za mák

why: why (do) nota co takhle ...při navrhování

wish: not to wish sth on sbnepřát komu co nepříjemný zážitek ap.

world: (not) for the worldza nic na světě, ani za nic

would: would notvyjadřuje neuskutečnění děje i přes snahu

yet: not yetještě ne ale později ano

afterwards: not long afterwardnedlouho poté

age: not look one's agenevypadat na svůj věk

ago: not long ago(poměrně) nedávno

all: not at allvůbec ne, není zač, rádo se stalo

allow: (not) be allowed to do sth(ne)smět, (ne)mít dovoleno dělat co