Hlavní obsah

state [steɪt]

Podstatné jméno

  1. stát země
  2. the States hovor.Státy, Spojené státy USA
  3. of sth/sb stav čeho/kohostate of emergencystav ohrožení, mimořádný stavstate of weightlessnessstav beztížefinancial statefinanční situace
  4. skupenství, fáze, stadium

Přídavné jméno

  • státní státem vlastněný či spravovanýBrE state schoolstátní školastate examstátní zkouška, státnice

Vyskytuje se v

disrepair: ve špatném stavu, zchátralý budova ap., v rozkladuin (a state of) disrepair

repair: zachovalost stupeň, (dobrý) stav, udržovanost(state of) repair

state: Státy, Spojené státy USAthe States

stutter: zadrhávat (se) diskuse, proces ap., trhaně se pohybovatstutter (along)

Baltic: pobaltské státyBaltic states

carry: získat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbáchAmE carry the state/area

centennial: Colorado oficiální přezdívka státuCentennial state

church: oddělení církve od státuseparation of church and state

clear: přes celý státclear across the state

contiguous: 48 sousedících států USA bez Aljašky a Havaje48 contiguous states

decomposition: v pokročilém stadiu rozkladuin an advanced state of decomposition

emergency: mimořádný stav, stav nouzestate of emergency

enterprise: státní podnikekon. state(-owned) enterprise

equation: stavová rovniceequation of state

equilibrium: rovnovážný stavstate of equilibrium

health: zdravotní stavstate of health

minister: náměstek ministraminister of state

neighbour: sousední státyneighbour states

non-member: nečlenský státnon-member state

regulated: státem řízená ekonomikastate-regulated economy

secretary: první náměstek předsedy vládyFirst Secretary of State

sunshine: Floridapřen. Sunshine State

unless: není-li uvedeno jinakunless otherwise stated

vegetative: apalický syndrom, perzistentní vegetativní stav vigilní komamed. persistent vegetative state

war: válečný stavstate of war

welfare: stát blahobytu, sociální státekon. welfare state

line: státní hranicestate line

supervision: pod dohledem státuunder the supervision of state

beztíže: stav beztížezero gravity, (state of) weightlessness

činitel: veřejný činitelpublic officer, státní state official

členský: členské státy EUEU member states

ministerstvo: ministerstvo zahraničních věcíMinistry/AmE Department of Foreign Affairs, v Británii Foreign Office, v USA State Department

plynný: v plynném skupenstvíin gaseous state (of matter)

podnik: státní/národní/soukromý podnikstate/national/private enterprise

příspěvkový: příspěvková organizacestate-funded institution

rovnovážný: rovnovážný stav(state of) equilibrium

rozpočet: ekon. vyrovnaný/schodkový/přebytkový/státní rozpočetbalanced/deficit/surplus/state budget

schodek: schodek státního rozpočtustate budget deficit

skupenství: plynné/kapalné/pevné skupenstvígaseous/liquid/solid state

sociální: sociální státwelfare state

správa: státní správastate administration, zaměstnání ap. public service

stát: členské státy EUEU member states

statek: státní statekstate farm

státní: státní hranicestate border

stav: stav beztížestate of weightlessness, zero gravity

tuhý: tuhé skupenstvísolid state (of matter)

úředník: státní úředníkcivil servant, řídící state official

vyznamenání: vojenské/státní vyznamenánímilitary/state decoration

zastupitelství: práv. státní zastupitelstvíúřad state attorney's office, (public) prosecutor's office

zdravotní: zdravotní stavstate of health

zřízení: státní zřízenísystem of government, hl. tvrdé state regime

být: být s tobe able, be in a fit state to do sth

původní: vrátit co do původního stavurestore sth to its original state

šok: být v šokube in (a state of) shock

šokový: med. šokový stavstate of shock

území: státní územístate territory

zachovat: zachovat co v původním stavukeep sth in its original state, maintain the original condition of sth

slyšet: nechat/dát se slyšet prohlásitdeclare officially/publicly, state