Hlavní obsah

never [ˈnevə]

Příslovce

  • nikdynever mindto nevadínever againnikdy víc, už nikdyyou can never tell, one never knowsčlověk nikdy neví

Vyskytuje se v

ever: never evernikdy (v životě) při zdůraznění

mind: never mindto nic, to nevadí

never: never!no to snad ne! údiv ap.

rain: It never rains but it pours.Neštěstí nechodí nikdy samo.

tell: you never can tellnikdy nevíš, jeden nikdy není jak to bude

again: never againuž nikdy

worn: never wornnenošený oděv ap.

be: She has never been there.Nikdy tam ještě nebyla.

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

been: I have never been here.Nikdy jsem tu nebyl.

before: I have never been here before.Nikdy předtím jsem tady nebyl.

come between: Money can never come between us.Peníze nás nikdy nerozdělí.

either: He was never either frank or fair.Nebyl nikdy ani upřímný, ani spravedlivý.

make: They've never made it home.Domů se už nikdy nedostali.

meet: I have never met him.Nikdy jsem se s ním nesetkal.

one: One never knows., You never know.Člověk nikdy neví.

tell apart: I can never tell them apart.Nikdy je od sebe nemůžu rozeznat.

this: I have never seen one like this.Nikdy jsem takovýhle neviděl.

used: I'll never get used to it.Nikdy si na to nezvyknu.

you: You can never tell., You never know.Člověk nikdy neví.

ne: Well (I never)!, Wow!No ne!

nevadit: Never mind.Nevadí.

nikdy: never again, no morenikdy více

no: Well, (I never)!, ty jo Wow!No ne! údiv

stát se: Never mind., It's OK.Nic se nestalo. reakce na omluvu

víc: never morenikdy víc(e)

život: never in one's lifenikdy v životě

člověk: One never knows., You can never tell.Člověk nikdy neví.

dovolit si: I would never dare.To bych si nikdy nedovolil.

jeden, jedna, jedno: One never knows.Jeden nikdy neví.

nepoučitelný: Will you never learn?Ty jsi nepoučitelný!

omrzet (se): I'll never tire of that.To mě nikdy neomrzí.

opakovat se: It won't happen again., This is never gonna happen again.Už se to nebude opakovat.

snad: Well I never!, You gotta be kidding me!, AmE I'll be damned!No to snad ne!

téměř: hardly ever/any, almost never/notéměř nikdy/žádný

vadit: Never mind., na tom nezáleží It doesn't matter., není problém That's no problem.To nevadí.

vědět: One never knows.Jeden nikdy neví.

vícekrát: I'll never do it again.Víckrát už to neudělám.

vidět: I have never seen it.Nikdy jsem to neviděl.

zažít: I've never seen anything like it in my life.Něco takového jsem ještě nezažil.

naděje: Never say die.Naděje umírá poslední.

pozdě: It is never too late.Nikdy není pozdě.

tento: Well (I never)!, Wow!, BrE hovor. Blimey!, sakryš Damn!No tohle/toto! údiv ap.

zítřek: Don't put off till tomorrow what you can do today., Never leave that till tomorrow which you can do today.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

beat: never miss a beatnenechat si nic ujít, být stále v obraze a využít toho