Hlavní obsah

ne

Částice

  1. (zamítnutí) nohovor. nope(zápor ve větě) notTeď ne. Proč ne?Not now. Why not?
  2. ne aby (zesílený zápor) see that
  3. ne že by (it's) not that se záporem
  4. (výzva k souhlasu)pomocí kladného dovětkuTak jdeme, ne?Let's go, shall we?
  5. (údiv)No ne!Well (I never)!, Wow!Ale ne!Oh no!

Vyskytuje se v

neither: neither ... norani ... ani

nor: neither ... norani ... ani jedno

all: vůbec ne, není zač, rádo se stalonot at all

anymore: už/již nenot anymore

at: vůbec nenot at all

circumstance: shodou okolností, náhodou, ne vlastní vinouby circumstance

much: ani ne, moc nenot (very) much

not: ani v nejmenším, vůbec nenot a bit (of it)

sense: vůbec ne, v žádném případěin no sense

sight: ani zdaleka (ne), vůbec nenot by a long sight

until: až ..., ne dříve než časověnot until ...

absolutely: Rozhodně ne., V žádném případě.Absolutely not!

afraid: Obávám se, že ano/ne.I'm afraid so/not.

but: horký, ale ne vařícíhot, but not boiling

do: Máš svetr? – Ne, nemám.Do you have a jumper? – No, I don't.

expect: Řekl bych, že ano/ne. v odpovědi na otázkuI expect so/not.

have: Neposlali jste ji pryč, že ne?You haven't sent her away, have you?

it: Ne že bych tam nechtěl být.It's not that I don't want to be there.

mine: Byla to jeho chyba, ne moje.It was his fault, not mine.

must: To snad nemyslíš vážně!, To si děláš legraci, ne?You must be joking!

no: Myslel jsem, že jsi emigroval. – Ne, ne.I thought you'd emigrated. – No, no.

oh: Ale ne!Oh no!

so: Myslím, že ne.I don't think so.

theirs: Byla to jeho chyba, ne jejich.It was his fault, not theirs.

think: Myslím, že ne.I don't think so.

whether: ať už to řekli nahlas nebo newhether they said it aloud or not

aby: aby ne... se slovesemin order not to, lest

ani: neither... norani... ani

div: div (že) nealmost, nearly, hovor. damn near

dokud: dokud ne ...until, till

-li: ne-liif not

nadlouho: ne nadlouhonot for long

ne: No ne!Well (I never)!, Wow!

pravděpodobně: Pravděpodobně ne.Probably not., I suppose not.

skoro: skoro nebarely, hardly

spíš: tím spíš nestill less (so)

teprve: (a) už teprve nemuch less

úplně: ne tak úplněnot exactly

: už nenot any more/longer, znovu ne not again, již nikdy no more

vůbec: (ale) vůbec nenot at all

zatím: zatím (ještě) nenot yet

zcela: ne zcelanot quite

zdaleka: (ani) zdaleka nefar from (it)/a long way from/nowhere near/not nearly/not anywhere near

ale: Ale ne!Oh no!

asi: Asi ne.I don't think so., I think/guess not.

děkovat: Šálek čaje? – Ne, děkuji (nechci).A cup of tea? – No, thank you.

doufat: Doufám, že ano/ne.I hope so/not.

: Já ne.Not me.

myslet: Myslím, že ne.I don't think so.

obávat se: Obávám se, že ano/ne.I'm afraid so/not.

snad: No to snad ne!Well I never!, You gotta be kidding me!, AmE I'll be damned!

také: Nejsem student. – On také ne.I'm not a student. – Neither is he.

téměř: téměř ne sotvabarely

určitě: určitě necertainly/definitely not

zřejmě: Zřejmě ne.Probably not., I don't think so.

rak: neither fish nor fowlani ryba ani rak

ryba: neither fish nor fowl, neither fish nor red herringani ryba ani rak

vlastní: ne vlastní vinouthrough no fault of one's own

zhurta: Ne tak zhurta!Hold your horses!, zlehka, pomalu Easy!

here: neither here nor therenepodstatný, irelevantní argument ap.