Hlavní obsah

think [θɪŋk]

Slovesopt&pp thought

  1. myslet (si), domnívat se, být toho názoruI thought so.To jsem si myslel.I don't think so.Myslím, že ne.It is thought that ...Má se za to, že ...
  2. uvažovat zastávat určité názory
  3. about/of sth přemýšlet, rozvažovat o čem, promýšlet co
  4. of sth hovor. vzpomenout si na co, vybavit si co
  5. of sth vymyslet co, přijít na co, napadnout co koho
  6. of sb/sth as sb/sth brát, považovat koho/co za koho/co
  7. of/about sb myslet, brát zřetel na koho, starat se o koho
  8. of sth uvažovat o čem jako možnosti, zvažovat coThink twice.Zamysli se., Dobře to zvaž., Rozmysli si to. ať neuděláš hloupostwithout thinking twicebez dlouhého rozmýšlení

Podstatné jméno

  • popřemýšleníhave a think about sthpopřemýšlet, zauvažovat o čem, zamyslet se nad čím

Vyskytuje se v

come: vlastně, když nad tím tak přemýšlím uvození zřejmého ap.come to think of it

dread: děsit se při pomyšlení, co ..., nechtít ani pomyslet, co ...dread to think what ...

hear: nemoci se soustředit kvůli hluku, neslyšet vlastního slovacan't hear osf think

help: nemohu se zbavit dojmu, že ..., pořád mám dojem, že ...I can't help thinking sth

much: To jsem si myslel., To mě napadlo. reakce na sděleníI thought as much.

pause: důvod k zamyšlenípause for thought

think: myslím (že), řekl bychI think

think out: promyslet, domyslet co věc ap. do důsledkůthink sth out

think through: promyslet, rozmyslet si, rozvážit co důkladněthink sth through

think up: vymyslet co, přijít na co nápadthink sth up

twice: rozmyslet si, ještě jednou promyslet cothink twice about sth

back: (za)vzpomínat na kdythink back to a time

banish: zažehnat myšlenky na co, přestat myslet na cobanish the thought of sth

conceptual: abstraktní myšleníconceptual thinking

deep: hluboce zamyšlenýdeep in thought

delude: namlouvat si, nalhávat si codelude osf into believing/thinking sth

food: dát komu podnět k zamyšlenígive sb food for thought

fool: namluvit, nabulíkovat, nakecat komu cofool sb into believing/thinking sth

highly: mít vysoké mínění o kom/čem, uznávat koho/co, cenit si koho/čehothink highly of sb/sth

lost: zamyšlený, zadumanýlost in thought

straight: rozumně/jasně uvažovat, mít čistou hlavuthink straight

thinking: planá naděje, zbožné přáníwishful thinking

thought: zamyslet se nad čímgive sth a thought

train: myšlenkový pochod, sled myšlenektrain of thought

transference: přenášení myšlenek, telepatiethought transference

tremble: třást se při pomyšlenítremble to think

way: názory, způsob myšleníway of thinking

well: mít vysoké mínění o komthink well of sb

go: Myslím, že je čas jít.I think it is time to go.

half: Není ani zdaleka tak chytrý, jak si myslel.He isn't half as clever as he'd thought.

most: Většina lidí myslí, že to bylo správné.Most people think it was right.

no: Myslel jsem, že jsi emigroval. – Ne, ne.I thought you'd emigrated. – No, no.

sicken: Z toho pomyšlení se mi dělá nanic/špatně.This thought sickens me.

so: Myslím/Doufám, že ano.I think/hope so.

some: Někteří lidé si myslí ...Some people think ...

this: Ty si myslíš, že ... Proč?You think that ... Why is this?

would: Myslel jsem, že to budeš vědět.I thought you would know.

foot: pohotově uvažovatthink on one's feet

duch: být duchem nepřítomnýdaydream, be absent-minded, zamyšlený be lost in thought

mít: mám za to, že ...I think that ...

myslet: myslet dopředuthink ahead

pochod: myšlenkové pochodytrain of thought, mental processes

rozmysl: bez rozmysluwithout thinking, unáhleně rashly, headlong, head-first

rozmyšlení: čas na rozmyšlenítime to think it over

rozmýšlení: bez (dlouhého) rozmýšleníwithout thinking (twice)/hesitation

usilovně: usilovně pracovat/přemýšletwork/think hard

uznat: uznat za vhodnésee/think fit

váhání: bez váháníwithout hesitation, unhesitatingly, immediately, bez rozmyšlení without a second thought

zamyšlení: podnět k zamyšlenífood for thought

zbožný: zbožné přáníneuskutečnitelné wishful thinking, nereálné fond hope

ano: Myslím, že ano.I think so.

asi: Asi ne.I don't think so., I think/guess not.

bez, beze: bez váhání/přemýšleníwithout hesitation/thinking

cokoli: Ať už si myslíte cokoli ...Whatever you may think ...

copak: Copak se to smí?Do you think it is allowed?

domnívat se: Domnívám se, že tomu tak není.I don't think (it is) so.

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

klonit se: klonit se k názoru, žetend/be inclined to think that ...

myslet si: Co si o tom myslíš?What do you think of it?

myšlenka: Nemohu se ubránit myšlence, že ...I can't help thinking that ...

nakonec: Nakonec se rozhodl jinak.At last he thought better of it.

napadat: Nic mě nenapadá.I can't think of anything.

napadnout: Ať tě to ani nenapadne!Don't even think about it!, Don't you dare!

nevalný: Mají nevalné mínění o ...They don't think much of ...

o: O čem přemýšlíš?What are you thinking of/about?

pomyslet: Když jen pomyslím, jak ...When I think of how ...

pomyšlení: třást se při pomyšlení ...tremble to think ..., dread to think ...

pořádně: Pořádně si to rozmysli.Think twice about it.

pouhý: Při pouhém pomyšlení na to jsem se otřásl.The mere thought of it made me shiver.

proběhnout: Hlavou mi proběhla myšlenka.A thought ran through my mind.

prosit: To bych prosil!je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!

přemýšlet: Nad čím přemýšlíš?What are you thinking about?

přijít: Na něco přijdu.I'll think of something., I'll figure something out.

přiklánět se: přiklánět se k názoru, že ...tend/be inclined to think that ...

rozmyslet si: Rozmyslím si to.I will think it over.

big: mít velké plány/ambicethink big

se, si: Co si myslíš?What do you think?

soudit: Co o tom soudíte?What do you think of it?

ten, ta, to: Co ty na to?How is that?, What do you think of it?

ubránit se: Nemohu se ubránit dojmu ...I can't help thinking ...

usuzovat: Z čeho tak usuzuješ?What makes you think so?

uvažovat: Uvažuj o tom.Think about it.

valný: Nemám o něm valné mínění.I think poorly of him.

vybavit si: Nemůžu si vybavit, jak se to jmenuje.I can't think of/recall its title.

vymyslet: Něco vymyslím.I'll think of something.

vzpomenout (si): cokoli si vzpomeneš úplně všechnoanything you can think of

z, ze: Ze začátku jsem myslel ...At the beginning I thought ...

zač: Zač mě máš?Who do you think I am?

zamyslet se: Na chvíli se zamyslel.He paused in thought.

zamýšlet se: Ještě jsem se nad tím nezamýšlel.I haven't thought about it yet.

způsob: způsob myšleníway of thinking

zřejmě: Zřejmě ne.Probably not., I don't think so.

hrst: vzít rozum do hrstibe reasonable, use one's wits/head, zamyslet se put on one's thinking cap

mínění: mít vysoké mínění o komhave a high opinion, think highly of sb

nepřítomný: duchem nepřítomnýroztěkaně absent-minded, zamyšlený ap. lost in thought

těžce: To těžko. zpochybněníI doubt that!, Hardly!, I don't think so., kdepak Not a hope.