Hlavní obsah

Nor

Vyskytuje se v

ani: neither... norani... ani

rak: neither fish nor fowlani ryba ani rak

ryba: neither fish nor fowl, neither fish nor red herringani ryba ani rak

neither: He spoke neither English nor German.Nemluvil ani anglicky ani německy.

nor: neither me nor himani já ani on

here: neither here nor therenepodstatný, irelevantní argument ap.