Hlavní obsah

ani

Spojka

  • norpo záporném slovese, se záporemNejedl ani nepil.He didn't drink, nor eat.ani... anineither... nor

Částice

  1. (zápor) not (even)(se záporem - na konci) eitherAni nezavolal.He didn't even call.Ani za nic!No way!, Not for all the tea in China!ani v nejmenším/trochunot in the leastAni mě nenapadne!, Ani nápad!No way!, Not likely
  2. (neurčitost)Byl zpátky ani ne za hodinu.He was back in less than an hour.ani nenot really, (méně než) less than, (nijak moc) not particularly

Vyskytuje se v

ani: not in the leastani v nejmenším/trochu

drobet: not a whit of sthani drobet čeho

jeden, jedna, jedno: neitherani jeden ze dvou

jediný: not a single oneani (jeden) jediný osoba ap.

jednou: not once, not a single timeani jednou

nejmenší: not in the leastani v nejmenším

nic: not for all the tea in China, no wayhovor. ani za nic za žádnou cenu

památka: not a trace of sthani památka po čem

pípnout: be as quiet as a mouse, not breathe a wordpřen. ani nepípnout

pojem: have no idea about sthnemít o čem (ani) pojem

trocha, troška: not a bitani trocha

trochu: not a bitani trochu

vůle: even with the best will in the worldani při nejlepší vůli

zdaleka: far from (it)/a long way from/nowhere near/not nearly/not anywhere near(ani) zdaleka ne

ceknout: She didn't even peep.Ani necekla.

hlesnout: He didn't utter a sound., údivem ap. He was speechless.Ani nehlesnul.

hnout: Don't move!, Freeze!Ani hnout!

hnout se: Don't move!, Stůj Freeze!Ani se nehni!

mimoto: Besides, they haven't even got a contract.Mimoto ani nemají smlouvu.

nápad: No way!, Not on your life!, vulg. Not bloody likely!Ani nápad!

napadnout: Don't even think about it!, Don't you dare!Ať tě to ani nenapadne!

natož: I cannot make a tea, let alone cook the dinner.Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.

náznak: not a sign of sthani náznak čeho

obtěžovat se: He didn't even take the trouble to call.Ani se neobtěžoval zavolat mi.

podepsat se: He can't even write/sign his name.Neumí se ani podepsat.

potucha: I have no idea., I don't have the slightest idea.Nemám (ani) potuchy.

slovo: I don't remember a (single) word.Nepamatuji si ani slovo.

tušení: have no idea of sthnemít ani tušení o čem

věřit: I don't believe you a single word.Nevěřím ti ani slovo.

vidět: I can't stand the sight of him., nesnáším ho I hate his guts.Nemůžu ho ani vidět.

zdání: He has no idea of ...Nemá ani zdání o ...

brva: not bat an BrE eyelid/AmE eye, not turn a hair, not move a musclenehnout ani brvou

cítit: He hates my guts., He can't stand me.Nemůže mě ani cítit.

grešle: It isn't worth a brass farthing/hl. AmE red cent.hovor. Nestojí to ani za zlámanou grešli.

hlava: It makes no sense., It doesn't add up., nerozumím tomu I cannot make head or tail of it.To nemá ani hlavu, ani patu.

hrabat: There is no such thing as a free lunch.Zadarmo ani kuře nehrabe.

koruna: be broke, be penniless, not have two pennies to rub togethernemít ani korunu, smrdět korunou

krejcar: not have a bean/pennynemít ani krejcar

kuře: He wouldn't hurt a fly.Neublížil by ani kuřeti.

mák: not the slightest bit, not an iotaani za mák ani trochu

muk: Keep mum on it!, Mum's the word., Let's keep it secret.Nikomu o tom ani muk.

pata: It doesn't make any sense., I can't make head or tail of it.Nemá to hlavu ani patu.

píď: not give an inchneustoupit ani o píď

pomyšlení: have no thought of doing sthnemít ani pomyšlení na co

rak: neither fish nor fowlani ryba ani rak

ryba: neither fish nor fowlani ryba ani rak

stopa: not a trace of sthani stopa po čem, čeho

šesták: sth is not worth a dime/beanco nestojí ani za šesták

škrtnout si: We didn't get a look in.Ani jsme si neškrtli.

vejít se: not a whitani co by se za nehet vešlo vůbec nic

vindra: not have a penny, be brokenemít ani vindru

zadarmo, zdarma: I wouldn't take it for free., BrE též I wouldn't give it houseroom.To bych nechtěl ani zadarmo.

zamhouřit: He didn't sleep a wink.Ani oka nezamhouřil.

zlámaný: It's not worth a tinker's damn., It isn't worth a red cent.Nestojí to ani za zlámanou grešli.

anathema: sb/sth is anathema to sbkdo nenávidí koho/co, kdo nemůže koho/co ani vidět, komu se hnusí co

buggered: BrE, vulg. I'll be buggered if I'll do sthani mě nehne, abych udělal co

clueless: be clueless about sthnemít (ani) páru o čem, vůbec netušit co

dry-eyed: be dry-eyed(vůbec) neplakat, ani slzu neuronit

indication: give no indication of sthnejevit známky čeho, ani nenaznačit co

intimation: not give the least/slightest intimation of sthani nenaznačit co, neprojevit sebemenší náznak čeho

long: (not) by a long shot(ani) zdaleka nejlepší ap.

lot: not a (whole) lot.nijak moc, ani ne

moment: (not) for a moment(ani) na okamžik

much: not (very) muchani ne, moc ne

no: no wayv žádném případě, ani za nic

not: not a bit (of it)ani v nejmenším, vůbec ne

once: not onceani jednou

scintilla: not a scintilla of sthani troška/náznak/zdání čeho

sight: not by a long sightani zdaleka (ne), vůbec ne

slight: not the slightest bitani trošku/za mák/náznakem

soliciting: AmE No soliciting.Neobtěžujte s nabídkami ani žádostmi. nápis, Zákaz podomního prodeje.

starvation: starvation wagesmzdy nepostačující ani na základní životní potřeby

unaware: be unaware of sthneuvědomovat si, (ani) netušit co

way: in no waynijak, ani trošku

breath: There's not a breath of air.Vzduch se ani nepohne.

breathless: They were breathless with anticipation.Samým napětím ani nedýchali.

budge: The door won't budge.Dveře se ani nehnou.

either: He was never either frank or fair.Nebyl nikdy ani upřímný, ani spravedlivý.

even: He didn't even say good bye.Ani se nerozloučil.

faintest: I haven't the faintest (idea).Nemám potuchy/(ani) nejmenší tušení.

half: He isn't half as clever as he'd thought.Není ani zdaleka tak chytrý, jak si myslel.

hear: I haven't heard from him for ages.Neozval se mi, ani nepamatuji.

less: It was less a career than a ...Nebyla to ani tak kariéra, jako spíš ...

name: I haven't a dime/dollar to my name.Nemám ani vindru/korunu.

neither: He spoke neither English nor German.Nemluvil ani anglicky ani německy.

nor: neither me nor himani já ani on

of: It becomes less of a problem.Už to ani není takový problém.

remotely: Nobody was remotely interested.Nikoho to ani trošku nezajímalo.

earthly: hovor. not an earthly (chance)ani nejmenší šance

eyelid: not bat an eyelidnehnout ani brvou

mum: Mum's the word!Nikomu ani muk!

tea: hovor. not for all the tea in Chinaani za nic (na světě) něco udělat ap.