Hlavní obsah

slovo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (sled hlásek, výraz) wordNepamatuji si ani slovo.I don't remember a (single) word.Nikomu ani slovo!Keep mum!, Mum is the word!říci co vlastními slovysay sth in one's own wordsMáte slovo.The floor is yours., It's your turn to speak., (prosím, můžete) Go ahead.slovo od slova opakovat ap.word for/by wordsprosté slovoswear/four-letter word, form. expletivejinými slovy ...in other words ...slovem i písmemboth in spoken and written formnáb. slovo božíthe Word of God
  2. (pokyn, vliv) word(v rozhodování) say
  3. (slib) word (of honour), promisedát komu (své) (čestné) slovogive sb one's word (of honour)dodržet své slovokeep one's word, be as good as one's word

Vyskytuje se v

vzatý: highly qualified, vynikající outstandingna slovo vzatý

čestný: Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!Čestné slovo!

dělení: word division, hyphenationdělení slov na řádku

dodržet: keep one's word, be as good as one's word, v dohodě ap. keep one's side of the bargaindodržet slovo

držet: keep one's worddržet slovo

pořádek: word orderling. pořádek slov

prázdný: empty talk, hovor. hot airprázdná slova

přejatý: loanwordpřejaté slovo

přízvučný: stressed wordling. přízvučné slovo

složený: compound (word)slovo složené složenina

správný: find the right wordnajít to správné slovo

svoboda: freedom of speechsvoboda slova/projevu

tvorba: word formation, formation of wordsling. tvorba slov

tvoření: word formation, formation of wordsling. tvoření slov

vyjádřit: put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy

doplnit: Fill in the missing words.Doplňte chybějící slova.

končit: words ending in ...slova končící na ...

porušit: break one's word/promiseporušit slovo/slib

přehodit: change the word orderpřehodit slova ve větě

přenesený: in the figurative sense (of the word)v přeneseném smyslu slova

silný: strong wordssilná slova

sprostý: swear/four-letter/dirty word, obscenity, zaklení curse (word), form. expletivesprosté slovo

úvodní: jediné introductory word, předmluva prologue, úvod introductionúvodní slovo

věřit: I don't believe you a single word.Nevěřím ti ani slovo.

vytrhnout: take a word out of contextvytrhnout slovo z kontextu

význam: word meaning/sense, meaning/sense of a wordvýznam slova

znamenat: What does the word mean?Co to slovo znamená?

brát: take sb at their wordbrát koho za slovo

pranice: Now you're talking., agresivní projevy That's fighting talk!To je slovo do pranice!

předat: give the floor to sb, řečník v kongresu též yield to sbpředat slovo komu řečníkovi

skoupý: be a man of few wordsbýt skoupý na slovo

vážit: weigh one's wordsvážit (svá) slova

zlámat: I couldn't get my tongue round the word., The word was a mouthful.Mohl jsem si na tom slově jazyk zlámat.

ztratit: put in a good word for sbztratit za koho slovo přimluvit se

break: break one's wordporušit slovo

correct: politically correctpoliticky korektní, přen. volící správná slova

description: beyond descriptionnepopsatelný (slovy), nepopsatelně

extension: by extensionv širším pojetí/záběru/významu/slova smyslu

fumble: fumble for words(těžko) hledat slova, krkolomně se vyjadřovat

game: word gamehra se slovy

get in: get a word indostat se ke slovu v řeči jiných

god: náb. Word of God, God's Wordslovo Boží Bible

honour: give sb one's word of honourdát komu čestné slovo

language: strong languagesilná slova i vulgární

look up: the most looked-up wordsnejhledanější slova ve vyhledávači ap.

meaning: word meaningvýznam slova

put: put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy

say: have the last say in sthmít v čem poslední slovo

stony: in stony silencebeze slova, v naprostém tichu, bez hlesnutí

syllable: one-syllable wordsjednoslabičná slova

taboo: taboo wordsneslušná slova, vulgarismy

unable: unable to speakneschopen slova

use: use strong languagepoužívat silná slova

word: cuss wordzaklení, sprosté slovo

begin: The word begins with an I.Slovo začíná na I.

go ahead: Go ahead!Do toho!, Prosím!, Pokračuj!, Máš slovo. povídej, dělej ap.

hear: And now let's hear from our reporter...A nyní předávám(e) slovo našemu reportérovi...

keep: You failed to keep your word.Nedodržel jsi slovo.

last: He recorded every last word.Nahrál každé slovo.

mean: What does this word mean?Co znamená toto slovo?

not: not a wordani slovo

overstatement: That's an overstatement.To je příliš silné slovo.

utter: Without uttering a word.Aniž by řekl slovo.

floor: give the floor to sbudělit/předat slovo komu v debatě ap.

trousers: wear the trousersbýt hlavou rodiny, mít rozhodující slovo

slovo: word for/by wordslovo od slova opakovat ap.