Hlavní obsah

ztratit

Dokonavé sloveso

  1. (klíče ap.) co lose sthZtratil jsem peněženku.I have lost my wallet.ztratit směrlose the directionztratit kontakt/spojení s kým nestýkat selose contact/touch with sb
  2. (život ap.) co lose sth(vlastní vinou) forfeit sth(být připraven o) be deprived of sthztratit vědomílose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out
  3. (prodělat peníze ap.) lose (out)/(money)(utrpět ztrátu) suffer a loss
  4. (promarnit) co waste sth
  5. (úmrtím) koho lose sb

Vyskytuje se v

kontakt: ztratit kontakt s kýmlose touch with sb

panenství: ztratit panenstvílose virginity

pojem: nemít/ztratit pojem o časehave no notion/lose count of time

váha: ztratit na vázelose weight

vědomí: ztratit vědomílose consciousness

jídlo: Ztratil jsem chuť k jídlu.I've lost my appetite.

málem: Málem ztratil ...He came within an inch of losing ...

prestiž: ztratit prestižlose prestige

rovnováha: Ztratil rovnováhu.He lost his balance.

zrak: ztratit zrak oslepnoutlose one's sight

ztracený: Nic není ztraceno.Nothing is lost.

ztratit se: Asi jsme se ztratili.We have probably got lost.

hlava: ztratit hlavulose one's head/cool

nit: Ztratil jsem nit. v něčím výkladu ap.You've lost me.

řeč: ztratit řeč z překvapení ap.BrE lose one's tongue, be (left) speechless

slovo: ztratit slovo za kohoput in a word for sb

tvář: zachovat si/ztratit tvářsave/lose face

ztratit se: Ztrať se!Get lost!, Clear off!, BrE, hovor. Hop it!

composure: lose one's composurebýt vyveden z míry, ztratit klid

consciousness: lose/regain consciousnessztratit/nabýt vědomí

cool: lose one's coolztratit hlavu

courage: pluck up the/lose couragedodat si odvahy/ztratit odvahu

discouraged: become discouragednechat se odradit, ztratit odvahu k činu ap.

disinterested: become disinterested in sthztratit/přestat jevit zájem o co

disoriented: get disorientedztratit orientaci

equilibrium: lose one's equilibriumztratit klid

fall: fall from powerztratit moc, přijít o moc/autoritu

get: get lostztratit se v lese ap.

inhibition: lose one's inhibitionsztratit zábrany

lose: lose sight of sb/sthztratit z očí koho/co

lost: get lostztratit se i věc, zabloudit

missing: go missingztratit se, být pohřešován dítě ap.

place: lose one's placeztratit se, ztratit nit v proslovu ap.

sense: lose all sense of timeztratit pojem o čase

tie: tie osf (up) in knots over sthztratit se v čem, zamotat se do čeho při hledání řešení problému ap.

train: lose one's train of thoughtztratit nit

will: lose one's will to liveztratit vůli žít

getaway: make a/one's getawayupláchnout, ztratit se, vzít roha

lose: I've lost my passport.Ztratil jsem pas.

streetwise: She is streetwise.Ta se ve městě neztratí., Ví, jak to na ulici chodí.

sure: Make sure you don't lose it!Ať to neztratíš!

face: lose faceztratit tvář, blamovat se, přijít o prestiž

get: Get lost!Zmiz!, Ztrať se!, Padej!, Mazej!