Hlavní obsah

but [bʌt unstressed bət]

Spojka

  • ale, avšak rozpor, omezeníhot, but not boilinghorký, ale ne vařící

Předložka

  • kromě koho/čeho, až na koho/co, s výjimkou koho/čehoI have no friend but you.Kromě tebe nemám žádného přítele.last but onepředposlednínext but onepřespříští

Příslovce

Vyskytuje se v

again: but/then/there againale taky, ale stejně tak

all: all butvšichni/všechno kromě koho/čeho

all: all butskoro, téměř

anything: anything buturčitě/vůbec ne, ani zdaleka jaký, všechno jen ne co

choice: have no choice but ...nemít jinou možnost, než ...

fair: fair enough, butdobře, ale

last: last but sthkolikátý od konce, kolik před koncem

least: last but not leastv neposlední řadě se stejnou důležitostí

may: may ... butmožná že co, ale

might: might ... butmožná že co, ale

name: in all but namev podstatě, vlastně, fakticky

none: none butsb form. pouze, jen kdo, nikdo kromě koho

nothing: nothing butnic než, pouze, jen

nothing: there is nothing for it butjediná možnost je, není jiné řešení, než

rain: It never rains but it pours.Neštěstí nechodí nikdy samo.

story: But that's another story.Ale to už sem nepatří.

surely: slowly but surelypomalu, ale jistě

then: but thenna druhé straně, ale vlastně

including: including, but not limited tozahrnující mimo jiné, mimo jiné včetně

last: last but not leastv neposlední řadě

last: last but onepředposlední

last: last but two/threetřetí/čtvrtý od konce

next: next but onepřespříští, ob jedno/jeden hned za dalším

not: not only ... butnejen ... ale i

again: They may, but there again they may not.Mohou, ale taky nemusí.

all: He has been all but forgotten.Byl téměř zapomenut.

do: They say they don't have it but they do.Říkají, že to nemají, ale mají.

help: There's ho help for it but ...Není jiná možnost než..., Není jiné pomoci než...

love: I would love to come but ...Strašně rád bych přišel, ale ...

may: Exercising may be boring but ...Možná, že cvičení je nudné, ale ...

might: He might be boring, but he's clever.Možná že je nudný, ale je chytrý.

none: None but Julie heard him.Slyšela ho jenom Julie.

nothing: Money brought nothing but trouble.Peníze nepřinesly nic než potíže.

other: but other than that ...ale jinak kromě toho ap.

thought: A kind thought but ...To je od vás hezké, ale ...

ale: nejen ... ale inot only ... but also

konec: druhý od koncelast but one

neposlední: v neposlední řadělast (but) not least

nýbrž: nejen ... nýbrž inot only ... but also

poslední: v neposlední řadělast but not least

řada: a v neposlední řaděand last but not least

zase: ale zasebut then again

ano: On to neví, ale já ano!He doesn't know, but I do!

až na: všichni až na tebeeveryone but you

háček: Má to ale háček.But there is a catch/snag in it.

jinak: Nemohu jinak, než ...I have no choice but ...

kdyby: Kdyby nebylo jeho ...Were it/If it were not for him, But for him ...

kromě: všichni kromě tebeeveryone but for you

nelze: Nelze než souhlasit.You/One/I can't but agree.

nezbývat: Nezbývá mi než odejít.I have no choice but to leave.

ono: a ono nicbut nothing happened

předběhnout: Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.I wanted to say it but he beat me to it.

totéž: Ale to je totéž.But that is the same thing.

trvat: Trvá to nějakou dobu, ale ...It takes (some) time but ...

vždyť: Ale vždyť jsem mu to řekl.But I did tell him.

zbývat: Nezbývá (nám) než...There is no other way but to..., We have no other choice but...

zlobit se: Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...I'm sorry to trouble you but...

kůže: být kost a kůžebe nothing but skin and bones