Hlavní obsah

aby

Spojka

  1. (vyj. účel) (in order) to, so as (to), so (that), in order that(zápor též) lestpo lest následuje should nebo infinitiv bez toAbych řekl pravdu ...To tell the truth ...Utekl ze země, aby ho nezajali.He fled the country lest he be captured.Zopakoval to, aby to pochopila.He repeated it for her to understand.Dohlédni, aby ...See (to it) that ...aby ne... se slovesemin order not to, lest
  2. (vyj. účinek) topomocí infinitivuMá dost peněz, aby to mohl koupit.He has enough money to buy it.
  3. (vyj. obsah hlavní věty) topomocí infinitivuBylo nutné, aby přišli včas.It was necessary for them to come in time.
  4. (přání, vůle ap.) topomocí infinitivuŘekl mu, aby odešel.He told him to leave.
  5. (obava ap.)Bála se, aby nevzbudila rodiče.She was afraid of waking her parents.

Částice

  1. (kéž) I wish, only ifnásleduje sloveso v min.č.Už aby tu byli.I can't wait for them to come.
  2. (doufejme) I hopeJenom aby!Let's hope!, Hopefully!, (kéž by) If only!

Vyskytuje se v

ne: zesílený zápor see thatne aby

než: na to aby tonež aby

dělat: do one's best to do sth, go all out for sthdělat vše pro to, aby

kvůli: in order to, so thatkvůli tomu, aby

natolik: enough to...natolik, aby...

proto: in order to, so that, so as toproto, aby

shrnout: to sum upabych to shrnul

tak: so thattak aby

účel: in order to, so as to do sth, for the purpose of doing sthza účelem, aby

ukecat: talk sb into doing sth, zlanařit k činnosti rope sb into, lichocením sweet-talk sb into sthukecat koho, aby...

zkrátit: to be brief, to cut a long story short(er)abych to zkrátil

aby: I can't wait for them to come.Už aby tu byli.

cvik: ... to keep my hand in... abych nevyšel ze cviku.

donutit: They frightened him into confessing.Výhrůžkami ho donutili, aby se přiznal.

dost: He is clever enough to know that.Je dost chytrý na to, aby to věděl.

dovolit: Let me introduce myself.Dovolte, abych se představil.

dozrát: The time is ripe for ...Dozrál čas k tomu, aby ...

chtít: Do you want me to do it?Chcete, abych to udělal?

křivdit: To be fair to him..., To do him justice..., i přes jiná negativa To give the devil his due...Abychom mu nekřivdili ...

maximum: do one's best/utmost to ...udělat maximum, aby ...

muset: You need to switch it off to hear me.Musíš to vypnout, abys mě slyšel.

na: It is up to you to ...Je na vás, abyste ...

načase: It's about time to ...Je pomalu načase, aby ...

naléhat: She urged him to tell her.Naléhala na něj, aby jí to řekl.

nastat: The time has come to ...Nastal čas, aby ...

potřeba: It is necessary that ...Je potřeba, aby ...

potřebovat: I need you to do something for me.Potřebuji, abys pro mne něco udělal.

požádat: I was asked to ...Byl jsem požádán, abych ...

požadovat: He requires me to be on time.Požaduje, abych chodil včas.

pravda: To tell the truth ..., Frankly ..., To be honest ...Abych pravdu řekl ...

pro: I am all for ...Jsem jasně/zcela pro to, aby ...

přát si: She wished he would die.Přála si, aby zemřel.

představit: Let me introduce you to my wife.Dovolte mi, abych představil svoji ženu.

představit se: Let me introduce myself.Dovolte mi, abych se představil.

přimět: She got him to help her.Přiměla ho, aby jí pomohl.

přinutit: She made him clean it up.Přinutila ho, aby to uklidil.

přiznat se: To tell the truth..., To be frank...Abych se přiznal... řekl pravdu

radit: I advised him not to buy it.Radil jsem mu, aby to nekupoval.

rozkázat: He ordered them to go.Rozkázal jim, aby šli.

říct: To tell the truth ...Abych řekl pravdu ...

stačit: That's all it takes to be successful.To stačí, aby by člověk úspěšný.

upřímný: to be frank/honestabych byl upřímný

: It's high time he was ...Už aby byl ... je nejvyšší čas

varovat: He warned him not to do it.Varoval ho, aby to nedělal.

vyzývat: Her eyes dared him to do it.Její oči ho vyzývaly, aby to udělal.

zapomenout: Before I forget!, While I remember.Abych nezapomněl! musím to říct ap.

zkrátka: To cut a long story short..., To make it short...Abych to vzal zkrátka...

génius: it doesn't take a rocket scientist to do sthčlověk nemusí být génius, aby udělal co

be: to be honest ...Abych byl upřímný ..., abych řekl upřímně ...

behove: form. it behoves sb to do sthje záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal co

buggered: BrE, vulg. I'll be buggered if I'll do sthani mě nehne, abych udělal co

convenience: for sb's convenienceaby to vyhovovalo komu

habit: get sb into the habit of doing sthpřimět koho, aby si zvykl dělat co

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

illustration: by way of illustrationabyste si udělali obrázek, pro ilustraci

make: make sureujistit se, přesvědčit se, zajistit, udělat vše aby

onus: the onus is on sb to do sthje na kom, aby udělal co

reason: reason sb into sth/out of sthpřesvědčit koho, aby udělal co/nedělal co

sake: for appearance's sakejen aby se neřeklo, jen naoko

see: see (to it) that ...dohlédnout (na to)/postarat se (o to)/dát pozor (na to), aby ...

tie: tie sb's tonguesvázat komu jazyk, donutit koho, aby mlčel

blow: He blew on his tea to cool it.Fouknul do čaje, aby ho zchladil.

clear: Let me be clear ...Aby bylo jasno...

come around: What can I do to make you come around?Co mám udělat, abys změnil názor/aby sis dal říct?

command: We were commanded to walk on.Přikázali nám, abychom šli dál.

enough: He was old enough to work.Byl dost starý na to, aby mohl pracovat.

explain: Let me explain it to you.Dovolte, abych vám to vysvětlil.

for: I did it for him to make it.Udělal jsem to, aby to zvládl.

get: for you to get an idea ...abyste si udělali představu ...

insist: She insisted on my being there.Trvala na tom, abych tam byl.

introduce: Let me introduce myself.Dovolte, abych se představil.

keep: Can you keep it from happening again?Můžeš zabránit, aby se to stalo znova?

lest: I have hidden it lest he can use it.Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.

need: I need you to do something for me.Potřebuji, abyste pro mě něco udělali.

order: He ordered him out of the car.Nařídil mu, aby vystoupil z auta.

ourselves: to keep ourselves warmabychom se zahřáli

put: Just to put you in the picture ...Jen abych vás uvedl do obrazu...

recommend: It is recommended that ...Doporučuje se, aby ...

remind: Remind me to buy it.Připomeň(te) mi, abych to koupil.

request: All guest are requested to park ...Žádáme všechny hosty, aby parkovali...

tell: To tell the truth ...Abych pravdu řekl ...

to: to be honest ...abych řekl pravdu ...

unbecoming: It is unbecoming of young girls to smoke.Nehodí/Nesluší se, aby mladé dívky kouřily.

want: I want you to stay here.Chci, abys tady zůstal.

short story: to cut a short story shorter ...abych to zkrátil ... ve vyprávění ap.