Hlavní obsah

tak

Příslovce

  1. (takhle) this way, like this(popsaným způsobem) sotak jako takanywaytak abyso thata tak dáleand so on, etcetera, zkr. etc.
  2. (vyjadření míry) so(takový) such ahovor. (takhle) thatBuď tak hodný a ...Be so kind and ...
  3. (asi, skoro) about(nějakých) some(za slovem) or so
  4. jak - tak (takovým způsobem) as ... so ...
  5. jak - tak (obojí) both ... and ..., ... as well as ...jak muži, tak ženyboth men and women

Částice

  1. (uvedení výpovědi) so(nuže) well thenTak co? rozhodl jsi se?Well, then?
  2. (jen) onlyKdyby tu tak byl.If only he was here.

Vyskytuje se v

tuck in: uložit, zabalit, zachumlat koho v posteli do deky ap.tuck sb in

tuck up: uložit, zabalit koho v posteli do deky ap.tuck sb up

bye: Bye for now.Tak zatím (nashle).

full-length: lie full-lengthležet natažený/jak dlouhý tak široký

hair's breadth: by a hair's breadtho vlásek, o chlup, jen tak tak

hear: BrE, form. Hear hear!Tak tak! vyjádření hromadného souhlasu v debatě ap.

just: just righttak akorát

knowledge: not to my knowledgeo tom nevím, pokud vím, (tak) nikoli

panic: panic sb into doing sthzpanikařit koho tak, že udělá co unáhlené rozhodnutí ap.

so: if sojestli ano, je-li tomu tak

sort: in a sort of waytak trochu, svým způsobem

still: hovor. still and allpřesto, i tak

turn: done to a turnudělaný tak akorát

way: in any way necessaryjakkoli je třeba, jakýmkoliv způsobem, tak či onak

acquaintance: I am so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

again: They may, but there again they may not.Mohou, ale taky nemusí.

all right: You should help her. – All right.Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.

along: As we walked along ...Jak jsme tak šli ...

anyway: I will buy it anyway.Koupím to tak či tak.

around: They just hang around the harbor.Jen se tak poflakují v přístavu.

close: It was a close shave.To bylo těsné/o vlásek., Bylo to jen tak tak.

familiarity: You should not address her with such familiarity.Neměl bys ji oslovovat tak důvěrně.

fuss: Stop fussing.Přestaň z toho dělat vědu., Přestaň to tak řešit.

go for: The same goes for you.Pro tebe to platí taky.

half: He isn't half as clever as he'd thought.Není ani zdaleka tak chytrý, jak si myslel.

here: Here we are.Tak jsme tady. po příjezdu na určité místo

if: If only it were that simple!Kéž by to bylo tak jednoduché!

in: a woman in her sixtiesžena tak kolem šedesátky

kind: Be so kind and ...Buď tak hodný a ...

last: This battery lasts twice as long.Tato baterie vydrží dvakrát tak dlouho.

later: See you later.Tak zatím (na shledanou).

less: It was less a career than a ...Nebyla to ani tak kariéra, jako spíš ...

much: Furniture takes so much room.Nábytek zabírá tak mnoho místa.

must: Why must you do everything so slow.Proč musíš dělat všechno tak pomalu.

near miss: It was a near miss.Bylo to těsně vedle., To bylo jen tak tak.

nor: I have no idea. – Nor do I.Nemám tušení. – Já taky ne.

prove: It proved to be the case.Ukázalo se, že je tomu tak.

quitter: I am not a quitter.Neházím hned flintu do žita., Jen tak se nevzdávám.

sure: How can you be so sure?Jak si můžeš být tak jistý?

that: She was so nervous that she shook.Byla tak nervózní, že se třásla.

tough cookie: She is a tough cookie.Ji jen tak něco nerozhodí.

view: I take the view that ...Vidím to tak, že ...

alligator: See you later, alligator!Tak těpic., Tak zatím. při loučení

naházet: naházet do sebe cobolt down, celou porci polish off, tuck away

vyhrnout: vyhrnout si rukávytuck up/srolovat roll up one's sleeves

zastrčit: Zastrč si košili.Tuck your shirt in.