Hlavní obsah

well [wel]

Příslovcebetter, best

 1. dobřeI don't know him well.Moc dobře ho neznám.
 2. (po)řádně, důkladnědo sth well(u)dělat co (po)řádně
 3. think well of sbmít vysoké mínění o komspeak well of sbpochvalně mluvit o kom
 4. dost, hodně, řádněpřed předložkou jako zdůrazněníwell before sthdlouho před čímwell awaydost dalekodo sth well in advance(u)dělat co dlouho dopředu
 5. rozhodně, skutečnězdůraznění některých přídavných jmenIt's well worth seeing.Rozhodně to stojí za vidění.
 6. lehce, klidně, bez problému
 7. tak(že), tedy, nuže uvozeníWell, we can start.(Takže) můžeme začít.Well then?Tak co? jak to bude ap.
 8. no, takpři změně tématuWell, I don't know.No, já nevím.

Přídavné jméno

 1. vyjádření velké intenzity, vysokého standardu ap.well-educatedvzdělaný, s dobrým vzděláním
 2. v pořádku hl. zdravotně, zdravýI'm well.Jsem v pořádku., Je mi dobře., Mám se dobře.I'm not very well.Není mi moc dobře.Get well soon!Brzy se uzdrav.get welluzdravit se, zotavit se cítit se už dobře

Citoslovce

 1. No toto! No tedy! překvapení, rozčílení ap.
 2. Nuže?, No (tak)? v očekávání odpovědi ap., často podrážděně

Fráze

 1. Well, well! Podívejme!, To jsou věci!, Ale ale! pobaveně
 2. oh well no nevadí, no nic
 3. as well také, stejně tak
 4. as well sb might a jak by taky ne, jak se čekat
 5. (it is) just as well ještě že (tak), (to) je jenom dobře, aspoň že (tak)
 6. it is as well to do sth je záhodno (u)dělat co
 7. sth might as well be sth co stejně tak by mohlo být co je to stejně možné
 8. sb might as well do sth kdo může klidně udělat co i když se mu moc nechce
 9. all well and good všechno (je) zdánlivě v pořádku
 10. (all) well and good jedině dobře jestli je to pravda ap.
 11. be well out of it mít to šťastně za sebou, být z toho venku
 12. well enough docela, dost mít rád ap.

Sloveso

 • well (up) řinout se, prýštit, vytékat slzy, krev ap.

Slovní spojení

inkwell oil well stairwell well advised well disposed well done well versed well-adjusted well-appointed well-balanced well-behaved well-being well-born well-bred well-built well-connected well-dressed well-earned well-endowed well-established well-founded well-groomed well-heeled well-informed well-intentioned well-kept well-known well-mannered well-nigh well-off well-oiled well-preserved well-read well-spoken well-thumbed well-timed well-to-do well-travelled well-tried well-trodden well-wisher well-worn

Vyskytuje se v

account: give a good account of osfdobře se uvést, udělat dobrý dojem

best: the bestto nejlepší

bet: good betdobrý tip, dobrá volba

better: (had) betterraději by(s)/bychom upozornění ap.

bunch: the best/pick of the bunchnejlepší ze všech, ti/to nejlepší ze skupiny

company: be in good companynemuset se stydět, nebýt zdaleka sám stalo se to i jiným, být v dobré společnosti

day: have seen better daysmít (už) nejlepší za sebou, nebýt už nejnovější, už něco pamatovat oděv ap.

deal: a great/good deal of sthspousta, hromada, kopa čeho

face: put on a brave/AmE good facepředstírat klid, nedat na sobě nic znát zklamání ap., nasadit klidnou masku

far: so far so goodzatím (je to) dobré o vývoji situace ap.

few: a good few, not a fewhezkých pár, nemálo, dobrých

fortune: (good) fortuneštěstí přízeň osudu

give: give as good as one getsoplatit stejnou mincí, nedat se, být rovným protivníkem

going: while the going is gooddokud jde všechno dobře

gold: as good as goldjako andílek, (úplně) vzorný, hodný o dětech

good: good at sthdobrý v čem v nějakém oboru

goods: the goodsto pravé, ono

go with: go (well) withsth hodit se k čemu barvy ap.

grace: have the (good) grace to do sthmít dost slušnosti na co

gracious: good(ness) gracious!'proboha!, pro pána!

grief: Good griefPane bože!, No páni!, To není možný! překvapení, nedůvěra

half: better halfdrahá polovička, manžel(ka)

heaven: (Good) heavens!Proboha!, Bože můj!

know: (Well,) What do you know!No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení

knowledge: to (the best of) my knowledgepodle mého nejlepšího vědomí, pokud vím, pokud je mi známo

laugh: a (good) laughlegrace, zábava, sranda

luck: good luck, the best of luckhodně štěstí, mnoho zdaru, zlomte vaz

matched: (well) matchedhodící se k sobě, pasující k sobě, odpovídající si ve vztahu dvou

mean: mean wellmyslet to dobře

measure: for good measure(ještě) navíc, a k tomu ještě, ke všemu

mind: have a good mind, have half a mind to do sthmít sto chutí udělat co

mixer: (good) mixerspolečenský člověk snadno navazuje známosti ap.

morrow: good morrowdobré jitro!

news: bad/good newsšpatné/dobré zprávy

nick: be in good/bad nickbýt v dobrém/špatném stavu

nose: have a (good) nose for sthmít čich na co

nothing: better than nothinglepší než nic

order: in good orderv dobrém stavu, v pořádku

reasoned: (well-)reasoned(dobře) promyšlený

repair: in good/bad repairv dobrém/špatném stavu dům ap.

represent: be (well) representedbýt (dostatečně) zastoupen v parlamentu ap.

riddance: good riddanceto sb/sth spánembohem, zaplať Pánbůh (že je pryč) kdo/co

risk: a good riskdůvěryhodný partner pro úvěr ap.

rounded: (well-)roundedvyzrálý, zralý osobnost, sýr

shape: be in good shapebýt v dobrém stavu, být ve formě, být na tom dobře

shot: give sth one's best shotdát do čeho všechno v závodě ap.

sooner: the sooner the betterčím dřív(e), tím líp

start: get off to a good/bad startzačít nadějně/nevalně

suited: well suiteddobře se k sobě hodící pár

supplied: (well) suppliedwith sth (dobře) zásobený, vybavený čím, s hojným množstvím čeho

term: be on good terms with sbbýt zadobře, dobře vycházet s kým

time: at the best of timesi když to dobře jde, i při nejlepším (úsilí)

trim: be in (good) trimbýt v dobré formě/kondici, být fit

turn: do sb a good turnprokázat komu službu/laskavost

turned out: (well) turned outvyfešákovaný, hovor. oháknutý

versed: be (well) versed in sthvyznat se, dobře se orientovat, být zběhlý v čem

very: Very goodzajisté, provedu

way: be well on the way to doing sthbýt na nejlepší cestě, mít nakročeno k čemu

wear: wear wellvydržet, mít trvanlivost, málo se opotřebovávat nepodléhat času

ability: to the best of one's ability/abilitiesco nejlépe, jak kdo nejlépe umí

well: as well asjakož i, stejně jako