Hlavní obsah

dělat

Nedokonavé sloveso

 1. (konat) co do/be doing sth(chybu ap.) make sthCo (tady) děláš?What are you doing (here)?Nic si z toho nedělej.Take it easy.dělat sportygo in for sport, do sportsrád dělat colike to do, enjoy doing sthdělat vše pro to, abydo one's best to do sth, go all out for sthnevědět, co dělatnot know what to do, (být bezradný) not know which way to turndělat obchody s kýmdo business with sbdělat komu společnostkeep sb company, (stýkat se s) keep company with sbdělat starosti komutrouble, worry sbdělat pokrokymake progress/headway, (postupovat) advance, forge aheaddělat obličejemake faces
 2. (uskutečňovat) carry out, do(praktikovat) practice sth
 3. (dávat vznikat) make, give rise to sthNedělej si (s tím) starosti.Take it easy., Don't worry (about it).dělat si starosti kvůli komu/čemu, s kým/čímworry about sth/sb, fret about/over sth, (usilovně se snažit) go to a lot of troubledělat si poznámkytake notesdělat hlukmake noisedělat si legraci z koho/čehomake fun of sb/sth, be having sb on, trifle with sb/sth, be kidding
 4. (činit jiným) makedělat koho staršímmake sb look older, (trápení, oblečení ap. též) hovor. put years on sb
 5. (pracovat) na čem work, be working, be at work on sthDělám na tom.I am (working) on it., (naplno ap.) I'm all over it.
 6. hovor.(zastávat roli) koho act as sb
 7. (tvořit, zhotovovat) co make(produkovat) produce(kreativně) create sthdělat fotky fotittake pictures
 8. (upravovat určitým způsobem) co arrange(vlasy, účes ap.) do sth
 9. (způsobovat) make, cause, give rise to sth(vydávat zvuk) go(zvíře typický hlas) say
 10. hovor.(zkoušku ap.) co take, sitdělat zkouškutake/sit/do an exam
 11. hovor.(studovat) do, study, be at sth
 12. (předstírat) co pretend, play sth(chovat se jako) behave sth
 13. hovor.(o částce) be, amount to, come to, make, add up to sthKolik to dělá (celkem)?How much is it (altogether)?, How much does it come to?

Vyskytuje se v

čest: do sb credit, be a credit to sb/sthdělat čest, být ke cti komu/čemu

doprovod: accompany sbdělat doprovod komu

dopředu: do sth well in advance(u)dělat co (dost) dlouho dopředu

drahota: make a (lot of) fuss about sthdělat drahoty s čím

hanba: be a disgrace to sbdělat komu hanbu

houby: diddle (around), muck about, slang. piss aroundhouby dělat

interview: interview sbdělat interview s kým

legrace: do sth for fun/a laugh/a joke/a lark(u)dělat co z legrace

leh: do sit-upsdělat sedy lehy

obchod: do business with sbdělat obchody s kým

ostuda: disgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up(u)dělat ostudu komu

pokrok: make (great) progress/headway in sthdělat (velké) pokroky v čem

poznámka: take notesdělat si poznámky

psí: cast sad looks at sbdělat psí oči na koho smutné

dát se: It can't be helped.Nedá se nic dělat.

dělat se: I feel sick.Dělá se mi špatně.

divadlo: Stop making a scene.Nedělej tady divadlo.

dobře: Good for you!Dobře děláš! to je dobře

hluk: make noisedělat hluk

hodlat: What do you intend to do?Co hodláte dělat?

jakkoli: No matter how you do it.Ať to děláš jakkoli.

kompromis: make a compromise between sth and sth, compromisedělat kompromis mezi čím a čím

mínit: What do you intend to do?Co míníš dělat?

mít: have nothing to do, nudit se be at a loose endnemít co dělat

moct: We did our best.Dělali jsme, co jsme mohli.

naoko: pretend sth, make sth appear likedělat co jen naoko

nejraději: What's your favourite activity?, What do you like doing best?Co děláš nejraději?

nepřítel: make enemies(na)dělat si nepřátele

nic: There is nothing we can do.Nemůžeme nic dělat.

piknik: (have a) picnic(u)dělat si piknik

podruhé: Don't do it again!Podruhé už to nedělej!

přestat: Stop joking.Přestaň si dělat legraci.

blázen: make a monkey out of sb, take the mickey out of sbdělat si z koho blázny zesměšňovat

hlava: not lose any/much sleep over sthnedělat si (příliš) hlavu s čím

choutka: have designs on sb/sthdělat si choutky na koho/co

komár: make a mountain out of a molehilldělat z komára velblouda

ksicht: make/pull faces, grimacedělat ksichty šklebit se

okolek: make no bones about sthnedělat okolky s čím

pomyšlení: dance attendance on sbdělat komu pomyšlení

poskok: be sb's dogsbodydělat komu poskoka

prdel: Are you kidding?, vulg. Are you shitting me?, slang. Are you taking the piss out of me?Děláš si ze mě prdel? nekecáš?

ability: have the ability to do sthdokázat, mít (tu) schopnost dělat co

act: act the fooldělat ze sebe blbce, dělat blbého

advance: make advances to sbdělat komu návrhy sexuální

aggrandize: aggrandize osfnaparovat se, dělat ze sebe víc, než je

backhanded: do sth in a backhanded way(u)dělat co nepřímo

barbecue: have a barbecue(u)dělat grilovačku

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

brazen out: brazen it outtvářit se jako neviňátko, dělat jakoby nic

cagey: be cagey about sthnechtít mluvit o čem, dělat tajnosti kolem čeho, nechávat si co pro sebe

case: be on the caseřešit to, dělat na tom hledat řešení problému ap.

choice: do sth by one's own choicedělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebe

concerned: be concerned for sb/sthmít starost, dělat si starosti o koho/co

conduct: conduct businesspodnikat, provozovat podnikání, dělat obchody

correct: be correct in doing sthdobře (u)dělat, správně činit

credit: be a credit to sb/sthdělat čest komu/čemu

deliberation: do sth with deliberationdělat co s rozvahou

don't: dos and don'tsrady, co dělat a co nedělat, jak na to

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

easy: be easy about sthbrát co v pohodě, nedělat žádné drama z čeho

errand: run errands for sbvyřizovat (věci) pro koho, dělat poslíčka komu, dělat pochůzky

exam: take/sit/do an exam in sthdělat zkoušku z čeho

full: do sth full outdělat co naplno/s plným nasazením

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

haste: do sth with hasteuspěchat co, dělat ve spěchu co

illusion: have no illusions about sthnedělat si žádné iluze o čem

impression: give the impression of sthpůsobit dojmem čeho, dělat dojem čeho často mylně

inconvenience: inconvenience osfobtěžovat se, dělat si starosti

innuendo: make innuendoesdělat narážky

juggling act: do a juggling actsnažit se dělat několik věcí najednou

kick up: kick up a fuss/row/rumpus/dust/stink(u)dělat virvál/dusno, začít vyvádět/řádit

lark: do sth for a larkdělat co z legrace i když riskantně

lie down: do sth lying downdělat co vleže

make out: make osf out to be sthdělat ze sebe co předstírat

mediate: mediate between sb and sbdělat prostředníka mezi kým a kým

mess with: mess with sb's head/mindzamotat/blbnout hlavu komu, (u)dělat komu v hlavě guláš

minute: take the minutes (of meetings)dělat zápisy (z porad)

mock: to make (a) mock of sthvysmívat se komu/čemu, dělat si legraci z koho/čeho

mop: mop and mowdělat grimasy/ksichty

much: make much of sthdělat velkou vědu z čeho zdůrazňovat význam ap.

mysterious: be mysterious about sthdělat tajnosti s čím

necessity: do sth out of necessitydělat co z nutnosti

nice: AmE hovor. make nice with sbdělat milého, snažit se být milý ke komu hl. neupřímně

note: take notesdělat si poznámky

play: play sportssportovat, dělat sporty

pleasure: give sb pleasure(po)těšit, obšťastnit koho, (u)dělat radost komu

portray: portray osf as sthstavět se do role, dělat ze sebe koho

dělat: go in for sport, do sportsdělat sporty

practice: make a practice of sthzvyknout si dělat co pravidelně ap.

pretence: make no pretence to/of sthnedělat si žádné nároky

pretension: have pretensions to sthaspirovat, dělat si ambice na co

quandary: be in a quandarymít dilema, nevědět, co dělat

roll call: take a roll callzjišťovat/dělat prezenci

round: do/make one's roundsdělat obchůzky/pochůzky ve službě ap., navštěvovat klienty

serve: práv. serve articlesdělat koncipienta, být stážistou u advokáta

set: set to sthpustit se, dát se, vrhnout se do čeho, začít dělat co s vervou

sound: do sth without a sound(u)dělat co neslyšně

spite: do sth out of spite(u)dělat co naschvál

sport: go in for/do sportssportovat, dělat/provozovat sporty

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

stock: ekon. take stockdělat inventuru zásob, inventarizovat

stride: make great stridesdělat velké pokroky, rychle postupovat

surety: stand surety for sbručit, dělat ručitele komu