Hlavní obsah

dělat

Nedokonavé sloveso

 1. (konat) co do/be doing sth(chybu ap.) make sthCo (tady) děláš?What are you doing (here)?Nic si z toho nedělej.Take it easy.dělat sportygo in for sport, do sportsrád dělat colike to do, enjoy doing sthdělat vše pro to, abydo one's best to do sth, go all out for sthnevědět, co dělatnot know what to do, (být bezradný) not know which way to turndělat obchody s kýmdo business with sbdělat komu společnostkeep sb company, (stýkat se s) keep company with sbdělat starosti komutrouble, worry sbdělat pokrokymake progress/headway, (postupovat) advance, forge aheaddělat obličejemake faces
 2. (uskutečňovat) carry out, do(praktikovat) practice sth
 3. (dávat vznikat) make, give rise to sthNedělej si (s tím) starosti.Take it easy., Don't worry (about it).dělat si starosti kvůli komu/čemu, s kým/čímworry about sth/sb, fret about/over sth, (usilovně se snažit) go to a lot of troubledělat si poznámkytake notesdělat hlukmake noisedělat si legraci z koho/čehomake fun of sb/sth, be having sb on, trifle with sb/sth, be kidding
 4. (činit jiným) makedělat koho staršímmake sb look older, (trápení, oblečení ap. též) hovor. put years on sb
 5. (pracovat) na čem work, be working, be at work on sthDělám na tom.I am (working) on it., (naplno ap.) I'm all over it.
 6. hovor.(zastávat roli) koho act as sb
 7. (tvořit, zhotovovat) co make(produkovat) produce(kreativně) create sthdělat fotky fotittake pictures
 8. (upravovat určitým způsobem) co arrange(vlasy, účes ap.) do sth
 9. (způsobovat) make, cause, give rise to sth(vydávat zvuk) go(zvíře typický hlas) say
 10. hovor.(zkoušku ap.) co take, sitdělat zkouškutake/sit/do an exam
 11. hovor.(studovat) do, study, be at sth
 12. (předstírat) co pretend, play sth(chovat se jako) behave sth
 13. hovor.(o částce) be, amount to, come to, make, add up to sthKolik to dělá (celkem)?How much is it (altogether)?, How much does it come to?, How much does it make?

Vyskytuje se v

čest: do sb credit, be a credit to sb/sthdělat čest, být ke cti komu/čemu

doprovod: accompany sbdělat doprovod komu

dopředu: do sth well in advance(u)dělat co (dost) dlouho dopředu

drahota: make a (lot of) fuss about sthdělat drahoty s čím

hanba: be a disgrace to sbdělat komu hanbu

houby: diddle (around), muck about, slang. piss aroundhouby dělat

interview: interview sbdělat interview s kým

legrace: do sth for fun/a laugh/a joke/a lark(u)dělat co z legrace

leh: do sit-upsdělat sedy lehy

obchod: do business with sbdělat obchody s kým

ostuda: disgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up(u)dělat ostudu komu

pokrok: make (great) progress/headway in sthdělat (velké) pokroky v čem

poznámka: take notesdělat si poznámky

psí: cast sad looks at sbdělat psí oči na koho smutné

rád: like to do sthrád dělat co s oblibou

rozhovor: interview sbdělat rozhovor s kým

ručitel: stand surety for sbdělat ručitele komu

skopičina: fool/horse about/around, play pranks/silly tricksdělat skopičiny

dát se: It can't be helped.Nedá se nic dělat.

dělat se: I feel sick.Dělá se mi špatně.

divadlo: Stop making a scene.Nedělej tady divadlo.

dobře: Good for you!Dobře děláš! to je dobře

hluk: make noisedělat hluk

hodlat: What do you intend to do?Co hodláte dělat?

jakkoli: No matter how you do it.Ať to děláš jakkoli.

kompromis: make a compromise between sth and sth, compromisedělat kompromis mezi čím a čím

mínit: What do you intend to do?Co míníš dělat?

mít: have nothing to do, nudit se be at a loose end, have time on one's handsnemít co dělat

moct: We did our best.Dělali jsme, co jsme mohli.

naoko: pretend sth, make sth appear likedělat co jen naoko

nejraději: What's your favourite activity?, What do you like doing best?Co děláš nejraději?

nepřítel: make enemies(na)dělat si nepřátele

nic: There is nothing we can do.Nemůžeme nic dělat.

piknik: (have a) picnic(u)dělat si piknik

podruhé: Don't do it again!Podruhé už to nedělej!

přestat: Stop joking.Přestaň si dělat legraci.

reparát: resit (the exam)dělat reparát

blázen: make a monkey out of sb, take the mickey out of sbdělat si z koho blázny zesměšňovat

hlava: not lose any/much sleep over sthnedělat si (příliš) hlavu s čím

choutka: have designs on sb/sthdělat si choutky na koho/co

komár: make a mountain out of a molehilldělat z komára velblouda

ksicht: make/pull faces, grimacedělat ksichty šklebit se

okolek: make no bones about sthnedělat okolky s čím

pomyšlení: dance attendance on sbdělat komu pomyšlení

poskok: be sb's dogsbodydělat komu poskoka

prdel: Are you kidding?, vulg. Are you shitting me?, slang. Are you taking the piss out of me?Děláš si ze mě prdel? nekecáš?

ability: have the ability to do sthdokázat, mít (tu) schopnost dělat co

act: act the fooldělat se sebe blbce, dělat blbého

advance: make advances to sbdělat komu návrhy sexuální

aggrandize: aggrandize osfnaparovat se, dělat ze sebe víc, než je

backhanded: do sth in a backhanded way(u)dělat co nepřímo

barbecue: have a barbecue(u)dělat grilovačku

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

brazen out: brazen it outtvářit se jako neviňátko, dělat jakoby nic

cagey: be cagey about sthnechtít mluvit o čem, dělat tajnosti kolem čeho, nechávat si co pro sebe

choice: do sth by one's own choicedělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebe

concerned: be concerned for sb/sthmít starost, dělat si starosti o koho/co

conduct: conduct businesspodnikat, provozovat podnikání, dělat obchody

correct: be correct in doing sthdobře (u)dělat, správně činit

credit: be a credit to sb/sthdělat dobré jméno komu/čemu

deliberation: do sth with deliberationdělat co s rozvahou

don't: dos and don'tsrady, co dělat a co nedělat, jak na to

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

easy: be easy about sthbrát co v pohodě, nedělat žádné drama z čeho

errand: run errands for sbvyřizovat (věci) pro koho, dělat poslíčka komu, dělat pochůzky

exam: take/sit/do an exam in sthdělat zkoušku z čeho

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

haste: do sth with hasteuspěchat co, dělat ve spěchu co

illusion: have no illusions about sthnedělat si žádné iluze o čem

impression: give the impression of sthpůsobit dojmem čeho, dělat dojem čeho, jevit se jako co často mylně

inconvenience: inconvenience osfobtěžovat se, dělat si starosti

innuendo: make innuendoesdělat narážky

juggling act: do a juggling actsnažit se dělat několik věcí najednou

kick up: kick up a fuss/row/rumpus/stink(u)dělat virvál/dusno, začít vyvádět/řádit, spustit povyk/řev

lark: do sth for a larkdělat co z legrace i když riskantně

lie down: do sth lying downdělat co vleže

make out: make osf out to be sthdělat ze sebe co předstírat

mediate: mediate between sb and sbdělat prostředníka mezi kým a kým

mock: to make (a) mock of sthvysmívat se komu/čemu, dělat si legraci z koho/čeho

mop: mop and mowdělat grimasy/ksichty, ksichtit se

mysterious: be mysterious about sthdělat tajnosti s čím

necessity: do sth out of necessitydělat co z nutnosti

note: take notesdělat si poznámky

play: play sportssportovat, dělat sporty

portray: portray osf as sthstavět se do role, dělat ze sebe koho

pretence: make no pretence to/of sthnedělat si žádné nároky, nevznášet žádný nárok na co

pretension: have pretensions to sthaspirovat, dělat si ambice na co

dělat: go in for sport, do sportsdělat sporty

quandary: be in a quandarymít dilema, nevědět, co dělat, být na vážkách

roll call: take a roll callzjišťovat/dělat prezenci

round: do one's roundsdělat pochůzky ve službě ap., navštěvovat klienty

serve: práv. serve articlesdělat koncipienta, být stážistou u advokáta

set: set to sthpustit se, dát se, vrhnout se do čeho, začít dělat co s vervou

sick: I feel sick.Je mi na zvracení/špatně/blbě., Zvedá se mi žaludek., Dělá se mi nevolno.

sound: do sth without a sound(u)dělat co neslyšně

spite: do sth out of spite(u)dělat co naschvál

sport: go in for/do sportssportovat, dělat/provozovat sporty

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

stock: ekon. take stockdělat inventuru zásob, inventarizovat

stride: make great stridesdělat velké pokroky, rychle postupovat

surety: stand surety for sbručit, dělat ručitele komu

tally: keep a tallyvést (si) záznamy, dělat (si) evidenci

well: do sth well(u)dělat co (po)řádně

any: I'm not making any promises.Nedělám žádné sliby., Nic neslibuji.

anything: We can't do anything.Nemůžeme nic dělat.

be: What am I to do with it?Co s tím mám dělat?

do: What are you doing?Co (to) děláš?

a, an: a lothodně, spousta

all: all the moreještě více, o to více

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

bidder: the highest biddernejvyšší dražitel, kdo nabídne nejvíc

car pool: carpool lanejízdní pruh jen pro vozy s více cestujícími

discuss: much discussedhodně/tolik diskutovaný/probíraný téma ap.

duty: beyond the call of dutynad rámec svých povinností, více než čí povinnost pracovní ap.

earner: top earnersnejvíce vydělávající osoby

fair: a fair amount of sthhodně, značné množství čeho

great: great dealspousty, (velmi) hodně čeho

lane: carpool lanepruh pro vozidla s více pasažéry hl. USA

like: like sth bettermít co raději, víc se líbit co komu

many: too many(až příliš) mnoho, hodně

much: ... times as much (as)... krát tolik/více (než) o množství

never: never againnikdy víc, už nikdy

not: not a fewnemálo, hodně

of: more/less of sthvíce/méně jaký zintenzivnění

put: put more effort into sthvložit více úsilí do čeho, více se snažit v čem

recommend: have much to recommend onemít spoustu výhod, mít hodně co nabídnout

right: right-footedpoužívající více pravou nohu fotbalista ap., provedený pravou nohou

voter: plural votervolič s právem ve více volebních okrscích

and: more and morevíc a víc, čím dál víc

best: What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?

better: I like it better.Líbí se mi to víc., Mám to radši.

complaint: My main complaint is that ...Nejvíc mi vadí, že ...

could: He couldn't have been more than 12.Nemohlo mu být víc než 12.

deal: I know a good deal about it.Hodně o tom vím.

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

give: Give me some more details.Řekni mi více podrobností.

grievance: Their main grievance is that ...Nejvíc jim vadí, že ...

last: Much has changed since my last visit.Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.

mean: She means a lot to me.Ona pro mě hodně znamená.

more: a little more timetrochu více času

pudding: krupičná kašesemolina pudding

krupicový: krupicová kašesemolina pudding, hl. s obilninami semolina porridge