Hlavní obsah

short [ʃɔːt]

Přídavné jméno

 1. krátký časově ap.Keep it short.Moc to nenatahuj. výklad ap.in short orderbez odkladu, bez prodlení, okamžitě, neprodleněAmE gastr. short orderobjednávka minutek, minutky rychle připravená jídlahud. short ariaarietatake a short breakdát si krátkou pauzu
 2. stručný, krátký proslov ap.
 3. malý postavou, velikostí ap.short drinkpanák štamprlecut shortzkrátit, zkrácenýhair cut shortnakrátko zastřižené vlasyshort way from/off sthnedaleko odkudIt's only a short distance away.Je to nedaleko.sport. short gamehra na a kolem greenu v golfushort oddsvyrovnané šance v sázení
 4. of sth postrádající co nemající dostatekWe are running short of sth.Už nám dochází co.run short of sthvyčerpat, dojít co zásoby ap.be running short of sthdocházet co komu
 5. nedostatečný, nedostačující, nepostačujícíshort supplynedostatek, malá zásoba
 6. necelý počet ap., před čím dokončením ap., neúplnýThey still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.come short of sthnedosáhnout čeho, zaostat za čím odhadem ap.fall short of sthnedosáhnout čeho, být/mít méně než co určité úrovněbe short of the target/goalneplnit plán, být za plánem
 7. zkrácený, zestručněnýInfo is short for information.Info je zkratka pro informace.
 8. prchlivý, vznětlivý, výbušný povaha
 9. with sb úsečný, příkrý, strohý ke komu
 10. křehký, drobivý, drolivý
 11. čistý, nezředěný alkohol
 12. nepřízvučný, bezpřízvučný hláskaling. short markznak označující krátkou samohláskuekon. short saleprodej nakrátko

Fráze

 1. BrE hovor.be caught/taken short být zastižen (náhlou) potřebou, potřebovat (rychle) na záchod, nutně muset komu
 2. for short zkráceně jmenovat se
 3. be/go short of sth trpět nedostatkem čeho
 4. in short zkrátka, prostě, stručně, v kostce, ve zkratce
 5. nothing short of sth naprostý, úplný co, zcela jaký
 6. be short on sth postrádat co nemít dostatek ap.
 7. stop short of (doing) sth zastavit (se) před čím nedorazit až na místostop short of (doing) sth přen. neudělat co
 8. put sb on short time nuceně zkrátit pracovní dobu komu
 9. pull sb up short zarazit, přimět pozastavit se, vytrhnout koho z toho, co právě dělá
 10. hovor.make short work of sb/sth udělat krátký proces, nemazat se, nepárat se s kým/čím

Vyskytuje se v

notice: at short notice, at a moment's noticenarychlo, v krátké době, na poslední chvíli během následné krátké doby

pull up: pull sb up (short)zarazit (se) v činnosti

stop: stop shortzarazit se, náhle se zastavit

story: to cut a long story shortabych to zkrátil při vyprávění

work: make short work of sthnepárat se s čím, sfouknout, rychle zvládnout co

bib: bib shorts(cyklistické) šortky s laclem

circuit: elektr. short circuitzkrat

eagle: short-toed (snake) eagleorlík krátkoprstý

focus: short-focuss krátkou ohniskovou vzdáleností

long: long-short story(krátká) novela

order: AmE short orderobjednávka minutek v restauraci, minutky pokrmy

order: in short orderbez prodlení, neprodleně, hned, okamžitě

projection: fall short of one's projection for sthnesplnit odhady čeho

pull up: pull up shortzarazit se, zastavit se

remove: only one/a short remove from ...jenom kousek od ...

short-handed: short-handed goalgól vstřelený ve vlastním oslabení

short-lived: be short-livednetrvat dlouho, nemít dlouhého trvání

short-range: short-range missilesstřely krátkého doletu

short-term: short-term predictionkrátkodobá předpověď

short-term: short-term employmentkrátkodobý zaměstnanecký poměr, krátkodobá zaměstnanost

short-term: short-term memorykrátkodobá paměť

sight: have long/short sightbýt dalekozraký/krátkozraký

supply: short supplynedostatek, malá zásoba čeho

term: in the short termkrátkodobě, z krátkodobého hlediska, v krátkodobém horizontu

way: It is a short way from here.Je to odsud kousek.

short story: to cut a short story shorter ...abych to zkrátil ... ve vyprávění ap.

košile: košile s krátkými/dlouhými rukávyshort/long-sleeved shirt

krátce: krátce střižený vlasycut short, (close-)cropped

krátký: krátké vlasyshort hair

krátký: s krátkými rukávyshort-sleeved

krátký: tech. krátké vlny rozhlasové ap.short wave(s)

krátký: film. krátký filmfeaturette, v kině short (film)

míra: dát dobrou/špatnou míru nalít ap.give full/short measure

nakrátko: nakrátko sestřiženýclose-cropped, close-cut, cut short

nedostávat se: komu/čemu se nedostává čehosb lacks, is short of sth, wants for sth, sth is deficient in sth

nouze: mít nouzi o colack sth, be hard up for sth, want for sth, be short of sth

odklad: bez jakýchkoli odkladůwithout (any) delay, neprodleně in short order

oslabení: hrát v oslabeníplay short-handed

pauza: dát si (krátkou) pauzutake a (short) break

rukáv: s krátkými/dlouhými rukávyshort/long-sleeved

splnit: nesplnit co očekávání ap.fall short of sth

šidit: šidit na vázesell short weight

udělat: udělat si přestávkutake a (short) break

vlna: (velmi) krátké/střední/dlouhé vlny rozhlasové(ultra) short/medium/long wave

zkrátit: abych to zkrátilto be brief, to cut a long story short(er)

zkratka: ve zkratce stručněin short/brief/a nutshell, briefly

brzy: brzy po čem, brzy poté cosoon after (doing) sth, a short time after sth

chybět: Ještě nám něco chybí do sta liber.We still fall short of hundred pounds.

letět: Krátké sukně zase letí.Short skirts are in again.

málo: mít málo čehobe short of sth, be low on sth

málo: Máme málo peněz.We have too little money., We are short of money.

menší: On je mnohem menší než já.He is much shorter than me.

nedaleko: Je to nedaleko (od) našeho domu.It is a short way from our house.

nedostávat se: Nedostává se potravin.Food is in short supply.

ostříhaný: ostříhaný nakrátkoclose-cropped, cut short

spojení: elektr. krátké spojení zkratshort circuit

vzrůst: být malého vzrůstube of small stature/short in stature

zboží: nedostatkové zbožíscarce goods, goods in short supply

zkracovat se: Dny se zkracují.The days are getting shorter.

zkrátit: Zkrať to. vyprávění ap.Make it short.

zkrátka: Abych to vzal zkrátka...To cut a long story short..., To make it short...

jepičí: mít jepičí životbe short-lived

kostka: v kostce stručněin short/brief/a nutshell

krátký: mít krátkou paměťhave a short memory

krátký: udělat s kým/čím krátký procesmake short work of sb/sth, nepárat se s čím bring a quick end to sth

pár: Má to za pár.He's a short-timer.

párat se: nepárat se s kým/čímhovor. make short work of sb/sth

šos: hovor. Polib mi šos!Eat my shorts!, dej pokoj Give me a break!

vznětlivý: být velice vznětlivý hned se rozčílithave a short fuse

zkrátka: držet koho zkrátkakeep a tight rein on sb, keep sb on a short leash