Hlavní obsah

work [wɜːk]

Sloveso

 1. pracovathovor. dělat mít zaměstnáníhours/years workedodpracované hodiny/roky
 2. with sb věnovat se, pomáhat komu, pracovat s kým dobročinně
 3. fungovat, být v provozu, běžet stroj ap.
 4. zabírat, účinkovat lék ap.
 5. work in sb's favourpomáhat komu, hrát ve prospěch koho situace ap.work to sb's disadvantagehrát v neprospěch koho, působit komu problémy situace ap.
 6. work one's magic on sb/sth(za)působit, zabírat na koho/co kladně, uplatnit své schopnosti v něčem
 7. sb přen. zpracovat koho publikum, voliče ap.
 8. obdělávat půdu
 9. be worked být využíván důl
 10. sth obsluhovat, ovládat co

Podstatné jméno

 1. práce, zaměstnáníbe out of workbýt nezaměstnaný
 2. dílo výsledek činnostiwork of referenceodkazová literatura encyklopedie, slovník ap.work in progress/processrozpracovaná výroba, přen. polotovar, nedokončená prácecollected workssebraná díla
 3. works BrEzávod, podnik, provoz průmyslovýworks councilzávodní radarecycling workstovárna na recyklaci odpadu
 4. works zemní práceroad workspráce na silnici, silniční práceclerk of worksstavební dozor osoba

Přídavné jméno

 • pracovní oblečení, hodiny ap.work camp(mládežnický) pracovní tábor dobrovolníků, (vězeňský) pracovní táborwork gangpracovní četawork accidentpracovní úraz

Slovní spojení

artwork bodywork brickwork brushwork camerawork casework clockwork donkey work earthwork fieldwork firework footwork framework fretwork groundwork guesswork homework housework ironwork latticework life's work metalwork needlework network out of work paintwork paperwork patchwork piecework pipework schoolwork social work spadework stonework teamwork waxwork wickerwork woodwork work of art work week work-shy workaday workbench workbook workday workforce workhorse workhouse workload workman workmanlike workmanship workmate workout workplace workroom worksheet workshop workstation worktop

Vyskytuje se v

detective: detective workpátrání po faktech ap., vyšetřování, zjišťování

hand: work hand in glove with sbúzce spolupracovat s kým

life's work: life('s) workživotní dílo

order: in working orderprovozuschopný, funkční zařízení ap.

overtime: work overtimepracovat přesčas, přen., hovor. pracovat s obrovským nasazením

short: make short work of sb/sthudělat krátký proces, nemazat se, nepárat se s kým/čím

spanner: throw a spanner in the worksudělat komu čáru přes rozpočet, překazit komu plány zkomplikovat či překazit průběh

week: (working) weekpracovní týden

work: be workedbýt využíván důl

work in: work sth inzakomponovat kam do písemného projevu ap.

working class: working-class(pocházející) z dělnické třídy

work into: work sth intosth vmísit, přimíchat, vetřít co kam krém do kůže ap.

work out: work out (well)vyjít, dopadnout dobře, vyvinout se dobře

work over: work sb overzřídit, dobít, zřezat koho

work up: work osf updožírat se, užírat se pomyšlením na něco ap.

ability: ekon. ability to pay/workplatební/pracovní schopnost

assignment: work/school assignmentpracovní/školní úkol

attitude: attitude to work, work(ing) attitudepřístup k práci osobní, pracovní morálka

available: be available for workmoci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopný

away: work away on sthpořád pracovat na čem bez přerušení

boot: work bootspracovní boty těžké, bagančata

bunk off: bunk off from workulejvat se z práce

cement: cement workscementárna

commission: commissioned workpráce na zakázku

commitment: work commitmentpracovní nasazení pracovní ochota a oddanost

computer: computer workpráce na počítači

contract: ekon. contract worksmluvní práce, smluvní pracovní činnost, smluvní výkon (činnosti)

demolition: demolition work/chargedemoliční práce/nálož

environment: working environmentpracovní prostředí

fitness: fitness for workpráceschopnost, pracovní způsobilost

frenzy: drive/work/send sb into a frenzypřivést koho k nepříčetnosti

ground: ground work(s)zemní práce

group: group workskupinová práce

home: home workingpráce z domu/doma

inability: inability to workpracovní neschopnost

incapacity: incapacity for workpracovní neschopnost

joiner: joiner's worktruhlářská práce

knowledge: working knowledgepraktická/uživatelská znalost pro běžné užívání

light: light worklehká práce

literary: literary criticism/worksliterární kritika/díla

long: longer working hoursdelší pracovní doba

lunch: working/business lunchpracovní oběd

magic: work one's magic on sb/sth(za)působit, zabírat na koho/co kladně, uplatnit své schopnosti v něčem

off: be off worknebýt v práci, mít volno kvůli nemoci

office: office workkancelářská práce, administrativa

permit: grant a work permitudělit pracovní povolení

presumption: work on the presumption that ...vycházet z předpokladu, že ...

progress: work in progressnedokončená práce, rozpracovaná výroba, přen. polotovar, prováděná práce

road: road workspráce na silnici

seasonal: seasonal worksezonní práce

secretarial: secretarial work/coursepráce/kurz pro sekretářky

shift: shift workpráce na směny

shoe: work shoespracovní obuv

surface: work surfacepracovní plocha

swamp: be swamped with workbýt zavalený prací, mít práce nad hlavu

test: working testprovozní zkouška

throw into: throw osf into workvrhnout se do práce

unable: unable to workpráce neschopný

unfit: unfit for workpráce neschopný

waged: waged workpráce za (stálou) mzdu

working: working motherpracující matka

anxious: He was anxious to get back to work.Už se nemohl dočkat, až se vrátí do práce.

assumption: I worked on the assumption that ...Vycházel jsem z předpokladu, že ...

at: at workv práci

deal: I have a good deal of work to do.Mám spoustu práce.

do: They don't want to work.Nechtějí pracovat.

bez, beze: be out of work/unemployed/joblessbýt bez práce

činorodý: creative workčinorodá práce

dát se: get down to workdát se do práce

dělnický: working class(es)dělnická třída

demoliční: demolition work/squaddemoliční práce/četa

den: working day, weekday, AmE work daypracovní/všední den

dílo: work of art, artworkumělecké dílo

diplomový: (diploma) thesis, řidč. degree workdiplomová práce

doba: working hours/timepracovní doba

hlava: work sth out in one's head, řidč. calculate sth mentally(vy)počítat co z hlavy

chod: start up, rozběhnout get/set sth working/going, přimět k fungování get sth to workuvést do chodu

nedodělek: backlog (of work), arrears of work, work still to be donenedodělky

neprospěch: work to sb's disadvantage, určitý rys ap. tell against sbhrát v neprospěch koho

obráběcí: tech. machine tool, na dřevo wood-working machineobráběcí stroj

počítač: work/sit at a computerpracovat/sedět u počítače

podmínka: working/living conditionspracovní/životní podmínky

pokrývačský: roofing workspokrývačské práce

poradenský: advisory workporadenská činnost

pořádek: systém ap. be (working) all right/OK, zdravý ap. be fine/in good health, o stavu věci be in good condition/orderbýt v pořádku

postup: working procedure, method of operationpracovní postup

povolení: work(ing) permitpracovní povolení

práce: Road WorksPráce na silnici

pracovat: work (in) shiftspracovat na směny

pracovní: work aidspracovní pomůcky

produktivní: working/productive ageproduktivní věk

provedení: contract for workdohoda o provedení práce

provoz: be in operation, fungovat be workingbýt v provozu

provozní: working capacitytech. provozní kapacita

pružný: flexible working hourspružná pracovní doba

předmět: objet d'art, dílo work of artumělecký předmět

přesčas: work overtimepracovat přesčas

rest: backlog, nedodělky též arrears (of work), nevyřízené unfinished businessresty

řád: working rulespracovní řád

sebraný: complete workssebrané spisy

shánět: look for work, hovor. job-huntshánět práci

umělecký: work of artumělecké dílo

úmor: toil hard, work one's fingers to the bonedřít (až) do úmoru

usilovně: work/think hardusilovně pracovat/přemýšlet

úvazek: work full-time/part-time, (be in) full-time/part-time employment(pracovat na) plný/poloviční úvazek

volný: work freelancebýt na volné noze

všední: weekday, working day, hl. AmE workdayvšední den

výškový: work(ing) at heightsvýškové práce

zaměstnání: be unemployed, be out of workbýt bez zaměstnání

zavalit: hovor. be swamped with work, be snowed under with workbýt zavalen prací

zemní: earthwork, ground work, přemísťování zeminy earth movingstav. zemní práce

zkáza: work of destructiondílo zkázy

částečný: I work part-time.Pracuji na částečný úvazek.

dělat: I am (working) on it., naplno ap. I'm all over it.Dělám na tom.

dlouhý: longer working hoursdelší pracovní doba

dostavit se: arrive at work, report to workdostavit se do práce

jako: She worked as a teacher.Pracovala jako učitelka.

klapat: It works (fine).hovor. Klape to.

nedostatek: His work has its shortcomings.Jeho dílo má své nedostatky.

nepochodit: I didn't succeed., It didn't work.Nepochodil jsem.

nudit: This work bores me., už mě nebaví I am tired of this work.Ta práce mě nudí.

oddech: work without rest/respitepracovat bez oddechu

odejít: She (has) left for work.Odešla do práce.

předpoklad: work on the assumption thatvycházet z předpokladu že

při: at work, when workingpři práci

rád: I'd rather work at home.Raději bych pracoval doma.

raný: his early worksjeho raná díla

skupina: work in groupspracovat ve skupinách

sloužit: The old machine still works.Starý stroj ještě slouží.

směna: work (in) shiftspracovat na směny

spis: complete/collected works of sbsebrané spisy koho

těžce: work hardtěžce pracovat

těžký: hard worktěžká práce

tlak: work under pressurepracovat pod tlakem času ap.

třída: ruling/middle/working classvládnoucí/střední/dělnická třída

tvrdě: work/train hardtvrdě pracovat/trénovat

tvrdý: hard worktvrdá práce

uznávat: His works are well regarded.Jeho díla jsou uznávána.