Hlavní obsah

working [ˈwɜːkɪŋ]

Přídavné jméno

 1. pracující osobaworking motherpracující matkaworking girleuf. holka z ulice, lehká holka prostitutka
 2. dělnický třída ap.working peoplepracující lid
 3. hl. BrEpracovní den, doba ap.working hourspracovní dobaworking daypracovní denworking conditionspracovní podmínkyworking clothespracovní oděv
 4. produktivní věk ap.working lifeproduktivní část života koho, pracovní životnost čeho
 5. práceschopný, v produktivním věku, aktivní lidéworking populationproduktivní část populace, práceschopná populace
 6. (skutečně) fungující obchod, farma ap.in working conditionschopný provozu, provozuschopnýworking majority(těsně) postačující většina
 7. operační část stroje ap.
 8. základní, praktický, (v praxi) postačující znalosti pro vykonávání ap.working knowledgepracovní znalost

Podstatné jméno

 1. the workings of sth (systém) fungování, činnost, pochody čeho jak něco funguje
 2. workings horn.důl, důlní chodby, lom k těžbě rud či kamene
 3. činnost, chod, provoz čeho systému ap.method of workingzpůsob práce, pracovní metodahorn. working facečelba, porub, porubní stěnahorn. stall workingdobývání pilířováním
 4. tech.obrábění, tváření, opracovávánítech. cold workingtváření za studenatech. surface workingpovrchová úprava

Vyskytuje se v

detective: detective workpátrání po faktech ap., vyšetřování, zjišťování

hand: work hand in glove with sbúzce spolupracovat s kým

life's work: life('s) workživotní dílo

order: in working orderprovozuschopný, funkční zařízení ap.

overtime: work overtimepracovat přesčas, přen., hovor. pracovat s obrovským nasazením

short: make short work of sb/sthudělat krátký proces, nemazat se, nepárat se s kým/čím

spanner: throw a spanner in the worksudělat komu čáru přes rozpočet, překazit komu plány zkomplikovat či překazit průběh

week: (working) weekpracovní týden

work: be workedbýt využíván důl

work: workszávod, podnik, provoz průmyslový

work: workszemní práce

work: be at workprobíhat, fungovat, působit o procesu, trendu ap.

work: have one's work cut outmít před sebou (pěkný) kus práce

work: be in the worksrozbíhat se, být již připravený/připravovaný, být již v chodu projekt, změny ap.

work: make short work of sthnepárat se s čím, sfouknout, rychle zvládnout co

work in: work sth inzakomponovat kam do písemného projevu ap.

working class: working-class(pocházející) z dělnické třídy

work into: work sth intosth vmísit, přimíchat, vetřít co kam krém do kůže ap.

work out: work out (well)vyjít, dopadnout dobře, vyvinout se dobře

work out: work itself outvytříbit se, vyřešit se situace k lepšímu

work out: work sb outpochopit koho

work over: work sb overdát nakládačku komu, zřídit, dobít koho

work over: work sth overpřepracovat, předělat co

work over: work sth overprozkoumat co

work up: work osf updožírat se, užírat se pomyšlením na něco ap.

ability: ekon. ability to pay/workplatební/pracovní schopnost

assignment: work/school assignmentpracovní/školní úkol

attitude: attitude to work, work(ing) attitudepřístup k práci osobní, pracovní morálka

available: be available for workmoci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopný

away: work away on sthpořád pracovat na čem bez přerušení

boot: work bootspracovní boty těžké, bagančata

bunk off: bunk off from workulejvat se z práce

cement: cement workscementárna

commission: commissioned workpráce na zakázku

commitment: work commitmentpracovní nasazení pracovní ochota a oddanost

computer: computer workpráce na počítači

contract: ekon. contract worksmluvní práce, smluvní pracovní činnost

contract: ekon. contract for worksmlouva o dílo, dohoda o provedení práce

demolition: demolition work/chargedemoliční práce/nálož

environment: working environmentpracovní prostředí

fitness: fitness for workpráceschopnost, pracovní způsobilost

frenzy: drive/work/send sb into a frenzypřivést koho k nepříčetnosti

ground: ground work(s)zemní práce

group: group workskupinová práce

group: work grouppracovní skupina

home: home workingpráce z domu/doma

inability: inability to workpracovní neschopnost

incapacity: incapacity for workpracovní neschopnost

joiner: joiner's worktruhlářská práce

knowledge: working knowledgepraktická/uživatelská znalost pro běžné užívání

light: light worklehká práce

literary: literary criticism/worksliterární kritika/díla

long: longer working hoursdelší pracovní doba

lunch: working/business lunchpracovní oběd

magic: work one's magic on sb/sth(za)působit, zabírat na koho/co kladně

off: be off worknebýt v práci, mít volno kvůli nemoci

office: office workkancelářská práce, administrativa

permit: grant a work permitudělit pracovní povolení

presumption: work on the presumption that ...vycházet z předpokladu, že ...

progress: work in progressnedokončená práce, rozpracovaná výroba, přen. polotovar, prováděná práce

put: put sb/sth to workzapojit koho/co (do práce)

remote: remote workingpráce na dálku

road: road workspráce na silnici

seasonal: seasonal worksezonní práce

secretarial: secretarial work/coursepráce/kurz pro sekretářky

shift: shift workpráce na směny

shoe: work shoespracovní obuv

surface: work surfacepracovní plocha

swamp: be swamped with workbýt zavalený prací, mít práce nad hlavu

test: working testprovozní zkouška

throw into: throw osf into workvrhnout se do práce

unable: unable to workpráce neschopný

unfit: unfit for workpráce neschopný

waged: waged workpráce za (stálou) mzdu

work: hours/years workedodpracované hodiny/roky

work: work in sb's favourpomáhat komu, hrát ve prospěch koho situace ap.

work: work to sb's disadvantagehrát v neprospěch koho, působit komu problémy situace ap.

work: work one's magic on sb/sth(za)působit, zabírat na koho/co kladně

work: be out of workbýt nezaměstnaný

work: work of referenceodkazová literatura encyklopedie, slovník ap.

work: work in progress/processrozpracovaná výroba, přen. polotovar, nedokončená práce

work: collected workssebraná díla

work: works councilzávodní rada

work: recycling workstovárna na recyklaci odpadu

work: road workspráce na silnici, silniční práce