Hlavní obsah

den

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (24 hodin) dayCo je dnes za den?What day is it today?dvakrát za dentwice a daykaždý denevery daypracovní/všední denworking day, weekday, AmE work dayŠtědrý denChristmas Eveden co denday in and day out, day after day
  2. (bílý den) day(time)dobrý den(ráno) good morning, (odpoledne) good afternoon, hovor. hellove dnein the daytime, by day, (za světla) by daylightve dne v nociday and night

Vyskytuje se v

bark: sb's bark is worse than his bitekdo hovor. není tak zlý, jak vypadá

better: (should) know better (than)už vědět, že co není správné

but: but then (again)ale zase/na druhou stranu

chew: bite off more than one can chewukousnout (si) příliš velké sousto

easy: easier said than doneto se lehko řekne, (ale udělat to), ono to není jenom tak

every: every now and then, every once in a whileobčas, tu a tam, příležitostně

less: less sth thanani ne tak co jako spíš(e)

more: more thanvíce než, přes kolik

nothing: better than nothinglepší než nic

now: now (then)tak(že), a teď uvození nového tématu

other: none/no other thannikdo jiný než kdo, nic jiného než co překvapivě

rather: rather thanspíše než při srovnávání dvou věcí

sooner: no sooner ... thansotva (co), hned jak, jen(om) co

than: more/less thanvíce/méně než co

then: now thentakže, tak ... uvození řeči ap.

there: there and then, then and thereihned, okamžitě, na místě učinit

worse: you can do worse than do sthneuškodilo by udělat co

after: pozítří, den po zítřkuthe day after tomorrow

alternate: každý druhý denon alternate days

armistice: Den příměří 11. listopad, konec 1. sv. válkyArmistice Day

atonement: Den smíření, Jom Kipur židovský sváteknáb. Day of Atonement

back: back thentenkrát

bummer: mít den blbechovor. have a bummer of a day

close: na konci dneat the close of the day

daily: každodenně, každý denon a daily basis

day: přestupný denleap/bissextile day

daytime: ve dne, za dne, během dnein the daytime

degree: den promoce, tech. denostupeň míra poklesu vnitřní teploty - náročnost budovy na vytápěnídegree day

delivery: (doba) doručení do 20 dníallow 20 days for delivery

expiration: den vypršení platnosti, AmE datum spotřeby zbožíexpiration date

floor: pánevní dnoanat. pelvic floor

heat: největší parno, nejteplejší část dnethe heat of the day

iniquity: den of iniquitydoupě neřesti

judgment: soudný denJudgment Day

late: no later thannejpozději kdy

long: po celý denthe whole day long

mail: den, kdy chodí poštamail-day

morrow: druhého dne, den na to, zítraon the morrow

truckload: less-than/full truckload shippingdokládka/celovozová přeprava

and: dnem a nocíday and night

again: but/then/there againale taky, ale stejně tak

anything: more than anything elsevíc než cokoli jiného

blend in: Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.This fish can perfectly blend in with the sea bottom.

could: He couldn't have been more than 12.Nemohlo mu být víc než 12.

couple: za pár dnůin a couple of days

daylight: za světla, ve dneby daylight

do: form. Těší mě., Dobrý den. při prvním setkání, hovor. Nazdar.How do you do?

a: now and thentu a tam

ani: not really, méně než less than, nijak moc not particularlyani ne

brloh: gambling denhráčský brloh

čas: from time to time, at times, now and thenčas od času

doba: from that time on, since thenod té doby

hned: as soon as, no sooner ... thanhned jak

ihned: as soon as, sotva no sooner ... thanihned jak

jáma: lion's denpřen. jáma lvová

nabíledni: be (self-)evident, be (more than) obvious, nad slunce jasnější be as clear as daybýt nabíledni

nadživotní: larger-than-life/heroic statuesocha v nadživotní velikosti

nuže: all right thennuže dobrá

od, ode: since then, kniž. thenceforward(s)od té doby

víc: more than enoughvíc než dost

všechen, všechna, všechno: more than anything elsenade vše(chno) víc než cokoli

zase: but then againale zase

běžný: more prevalent in women than in menběžnější u žen než u mužů

bohatě: It will do nicely., It'll be more than enough.To bude bohatě stačit.

daleko: be far better (than...), hovor. be miles better (than...)být daleko lepší (než...)

dojít: Then the penny dropped., Then it dawned on him.Pak mu to došlo.

chytrý: She is much cleverer than she looks.Je mnohem chytřejší, než vypadá.

jindy: more than evervíce než kdy jindy

lehký: It will be easier than last time.Bude to lehčí než minule.

malý: Our house is even smaller than yours.Náš dům je ještě menší než váš.

menší: He is much shorter than me.On je mnohem menší než já.

mladší: He is three years younger than me.Je o tři roky mladší než já.

necelý: in less than a yearza necelý rok

nejvíc: five thousand at most, no more than five thousandnejvíc pět tisíc

než: I'll go alone rather than wait.Než tady čekat, půjdu sám.

ono: It is easier said than done ...Ono se to snadno řekne ...

plácnout si: Is it a deal then?, Do we have a deal?Tak co? Plácneme si?

potom: And then what?A co potom?

snadno: Easier said than done.To se snadno řekne.

spíš: He was more angry than sad.Byl spíš naštvaný než smutný.

svítat: Then it began to dawn on me.Pak mi začalo svítat.

tak: Well, then?Tak co? rozhodl jsi se?

tedy: Let's start then.Začněme tedy.

tehdejší: the then presidenttehdejší prezident

vložit se: Then I intervened.Pak jsem se do toho vložil já.

vysoko: even higher than sthještě výš(e) než co

vysoký: be a bit higher/hl. o lidech taller than sb/sthbýt o něco vyšší než kdo/co

vyšší: He is taller than me.On je vyšší než já.

zadat: ...is not any worse than, ...compares favourably with......si v ničem nezadá s ...

zahlédnout: Then I caught a sight of her.Pak jsem ji zahlédl.

zaletět: I fly to New York now and then.Zaletím si občas do New Yorku.

řezat: Look before you leap., Better (to be) save than sorry.Dvakrát měř, jednou řež.

táhnout: Two is better than one.Ve dvou se to lépe táhne.

uplynout: A lot of water has flowed under the bridge since then.Od té doby už uplynulo hodně vody.

užitek: do more harm than good, be more trouble than worthnadělat víc škody než užitku