Hlavní obsah

doba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (okamžik) timeod té dobyfrom that time on, since thendo té dobyuntil thentouto dobouby nowtou dobouby then/that timezavírací dobaclosing time
  2. (časový úsek) time(období) period(sezóna) seasonposlední dobou, v poslední dobělately, recentlypo dobu čehoduring sth, for the duration of sthpracovní dobaworking hours/timeotvírací/prodejní dobaopening/shop(ping) hours
  3. (historické období) age, era, epoch
  4. (taktu) beat(chodu motoru) stroke

Vyskytuje se v

bronzový: Bronze Agearcheol. doba bronzová

garanční: warranty/guarantee period, term of warrantygaranční doba/lhůta

hájení: close(d) seasonmysl. doba hájení zvěře ap.

inkriminovaný: at the time of the crimev inkriminovanou dobu zločinu

kamenný: the Stone Agedoba kamenná

ledový: Ice Age, odb. glacial perioddoba ledová

oběd: lunchtimedoba oběda

od, ode: since then, kniž. thenceforward(s)od té doby

otevírací: opening/business hours, opening timesotevírací doba/hodiny

po: during sthpo dobu čeho

pohnutý: unsettled/troublous/stormy/disturbed timespohnutá doba

poslední: lately, recently, of lateposlední dobou

postupem: with time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně graduallypostupem času/doby časem

pracovní: working day/hourspracovní den/doba

prodejní: shop(ping) hoursprodejní doba

provozní: stroje ap. operating/operation time, úřadů, provozovny ap. business hoursprovozní doba

pružný: flexible working hourspružná pracovní doba

předběhnout: be ahead of one's timepředběhnout svou dobu

přízvučný: accented beathud. přízvučná doba

současný: currently, dnes ap. nowadaysv současné době

tento: by now, at the momenttouto dobou

trvání: for the duration of sth, during sthpo dobu trvání čeho

určitý: for a fixed period (of time)na dobu určitou

úřední: office hours, hours of attendanceúřední doba/hodiny

výpůjční: loan periodvýpůjční doba/lhůta

záruční: warranty/guarantee periodzáruční doba/lhůta

zavírací: closing timezavírací doba

zkušební: odsouzeného, zaměstnance ap. probation(ary) period, pro testování výrobku ap. trial periodzkušební doba/lhůta

znamení: sign of the timesznamení doby

železný: Iron Agehist. doba železná

životnost: lifetime perioddoba životnosti

dlouhý: longer working hoursdelší pracovní doba

nejbližší: in the next few daysv nejbližší době

pozdější: leave sth for laternechat co na pozdější dobu

trvat: It takes (some) time but ...Trvá to nějakou dobu, ale ...

uspěchaný: fast-moving timesuspěchaná doba

velikán: the greats/giants of our timevelikáni naší doby

vláda: under/in/during the reign of sbza/v době vlády koho

uplynout: A lot of water has flowed under the bridge since then.Od té doby už uplynulo hodně vody.

age: hist. Bronze agedoba bronzová

by: by nowtouto dobou

bygone: bygone eradoby dávno minulé

come: for some time to comeještě nějakou dobu

day: práv. days of gracediskreční dny, doba odkladu

delivery: allow 20 days for delivery(doba) doručení do 20 dní

due: due perioddoba/lhůta splatnosti pohledávky ap.

epoch: glacial epochdoba ledová

evocation: evocation of the pastevokace dávných dob

exposure: exposure timedoba osvitu

finishing: finishing timekonec pracovní doby

fixed: fixed-term contractsmlouva na dobu určitou

glacial: glacial perioddoba ledová

guarantee: guarantee periodzáruční doba

heyday: in its/one's heydayv době svého největšího rozmachu

hour: opening hoursotevírací doba

incubation: incubation periodinkubační doba onemocnění

indefinite: for an indefinite periodna dobu neurčitou

intake: intake stroke(doba) sání motoru

lapse: after a lapse of timepo určité době, po čase

long: long time agodávno, před dlouhou dobou

memory: in recent memoryv čerstvé paměti, v poslední době

now: by nowtouto dobou

payback: payback perioddoba splatnosti, doba návratnosti investice

pensionable: pensionable serviceodpracovaná doba

period: lifetime perioddoba životnosti

permanent: permanent contract(pracovní) smlouva na dobu neurčitou

planting: planting seasondoba sadby

probation: be on probationbýt ve zkušební době, být kde na zkoušku, práv. mít podmínku, být v podmínce

probationary: probationary periodzkušební doba/lhůta k vyzkoušení pracovníka ap.

response: response timedoba odezvy/reakce

reverberation: reverberation timedoba dozvuku

run: výp. run timečas běhu, doba výpočtu po niž probíhá v počítači zpracování

sentence: práv. indeterminate sentenceodsouzení na neurčitou dobu

shelf: shelf lifetrvanlivost, skladovatelnost, skladovací doba potravin, přen. trvání, životnost

shutter: shutter speedrychlost/čas závěrky, expoziční čas/doba fotoaparátu

since: ever sinceod té doby až doposud

some: for (quite) some time (now)(již) nějakou dobu, (již) poměrně dlouho

starting: starting timedoba rozběhu

term: term of imprisonmenttrvání odnětí svobody, doba výkonu trestu

time: for a timepo delší dobu

trial: trial periodzkušební doba

unsocial: unsocial hoursnestandardní pracovní doba víkendy, svátky, noční

waiting: waiting timečekací doba

warranty: warranty periodzáruční lhůta/doba

working: working hourspracovní doba

intervening: in the intervening time(v době) mezi tím

repayable: The loan is repayable over ten years.Půjčku je možno splácet po dobu deseti let.

then: since thenod té doby

doba: from that time on, since thenod té doby