Hlavní obsah

by

  • wouldChtěl bych...I would like...Měl bys(te) ... doporučeníYou should ...Mohl by...He could..., (potenciálně) He might...Šel/Byl bych...I would go/be...Byl bych ti pomohl.I would have helped you.Kdyby to byl věděl, byl by ti pomohl.If he had known that, he would have helped you.

Vyskytuje se v

ne: ne že by(it's) not that se záporem

aniž: aniž bych chtěl být ...without wishing to be ...

jako: jako byas if

přát si: Přál bych si ...I would like (to) ...

vypadat: vypadat jako bylook as if

aniž: aniž by zaváhalwithout hesitating

: Mohlo by jich být až 20 000.There could be as many as 20 000 of them.

bát se: Toho bych se nebál.I wouldn't worry about that.

být: Měl bys být opatrný.You should be careful.

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu?Could you show me the way?

cokoli: Udělal bych cokoli.I would do anything.

čest: Bylo by mi ctí.I'd be honoured.

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

dovolit si: To bych si nikdy nedovolil.I would never dare.

hádat: Hádal bych jí tak 40.I would guess her age at about 40.

hodný: Byl byste tak hodný a ...Would you be so kind as to ...

hovořit: Mohl bych hovořit s ...?Could I speak with/to ... ?

hrozně: Hrozně rád bych ...I would love to ...

hrozně: Hrozně nerad bych ...I would hate to ...

chtít: Chtěl bych ...I would like (to) ...

chtít: Chtěl byste ...?Would you like ...?

chvíle: Měla by se každou chvíli vrátit.She should be back any minute (now).

jít: To by šlo.to zní dobře That sounds good, lze to udělat That could be done., hovor. That sounds doable.

klidně: Klidně by se to mohlo stát.It could very well happen.

laskavost: Udělal/Prokázal byste mi laskavost?Would you do me a favor?

lepší: Bylo by lepší promluvit si s ním.It would be better to speak to him.

líbit: To bych si dal líbit.I could get used to it/that.

místo: Na tvém místě bych ...If I were you I would ...

mít: Měl bys(te) jít k lékaři.You should see a doctor.

mít: Měli bychom počkat.We should wait.

mluvit: Rád bych mluvil s ...I'd like to talk to, Could I speak to ...

moct: Mohl byste mi pomoci?Could you help me?

moct: To by mohla být pravda.It might be true.

moct: Mohli by se rozhodnout ...They might decide to ...

možná: Možná bychom mohli ...We might ...

mysl: To by mi nebylo proti mysli.I wouldn't object to that.

nerad: Nerad bych ...I wouldn't like to ...

nerad: Strašně nerad bych ...I would hate to ...

nevadit: Nevadilo by vám kdyby ... ?Would you mind if ...?

ocenit: Ocenil bych, kdyby ...I would appreciate if ...

odvézt: Odvezl bys mě na nádraží?Could you take me to the station?

podat: Podal byste mi sůl?Would you pass/hand me the salt?

pozdě: Je pozdě. Měli bychom jít.It's late. We should go.

pozdravit: Vstoupila, aniž by pozdravila.She entered without saying hello.

prosit: To bych prosil!je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!

předeslat: Rád bych předeslal, že...I would like to say first that...

působit: Mohlo by to působit negativně.It might have a negative effect.

rád: Rád bych...I'd like to ...

rád: Měli bychom raději jít domů.We had better go home.

rád: Raději bych pracoval doma.I'd rather work at home.

radit: Co byste radil?What would you suggest?

radit: To bych neradil.I wouldn't recommend that.

rezervovat: Rád bych (si) rezervoval stůl.I'd like to book a table.

rozdvojit se: To bych se musel rozdvojit.I would have to split myself in two.

rozměnit: Mohl byste mi rozměnit ...?Could you give me change for ...?

říct: Neřekl bych.I wouldn't say so.

říkat si: Říkal jsem si, jestli byste ...I was wondering if you ...

sednout: To by mi přesně sedlo.That would be the right thing for me.

solit: Měl bys míň solit.You should use less salt.

spíš: To by věděl spíš táta.Father is more likely to know that.

spíš: Tím spíš bys to měl udělat.One more reason (for you) to do it.

spíš: Spíš bych si dal čaj.I'd rather have tea.

spokojit se: Spokojil bych se i se starším autem.I would be happy even with an older car.

stačit: To stačí, aby by člověk úspěšný.That's all it takes to be successful.

stačit: Stačilo málo, a byl by vyhrál.He came within an ace of winning., He was close to winning.

škoda: Nebylo by na škodu, kdyby...It would be good if...

takový: Takový chlap by to zvládl.Such a man would make it.

tolerantní: Měl by být tolerantnější.He should be more tolerant.

třeba: Mohli bychom třeba zajít ...We might go to ...

tvářit se: Tvářil se, jako by se nic nestalo.He pretended nothing (had) happened.

ubýt: Ono by tě neubylo, kdybys ...It would do you no harm if you ...

učit se: Měl by ses víc učit.You should study harder.

uvítat: Uvítali bychom vaše názory.We would welcome your views.

: bys měl jít.You should go now.

vadit: Vadilo by, kdyby ...?Would it be a problem/any trouble if ...?

vadit: To by nevadilo.That wouldn't be a problem.

vědět: Rád bych věděl ...I'd like to know ...., zda ap. I wonder ...

vhod: Přišlo by mi vhod ...I could use (some) ...

vnést: Mohlo by to do situace vnést trochu světla.It could shed light on the situation.

vnímat: Mohli by to vnímat jako urážku.They might perceive it as an insult.

vybrat: Chtěl bych vybrat.I'd like to withdraw/make a withdrawal.

vyfotografovat: Mohl byste nás vyfotografovat?Could you take a picture of us?

vyhnout se: Raději by ses mu měl vyhnout.You'd better stay out of his way.

vyležet: Měl bys to vyležet.You should stay in bed until you're well.

vyspat se: Měl by ses trošku vyspat.You should get some sleep.

vysvětlit: Mohl bys(te) mi to vysvětlit?Could you explain it to me?

vyznít: Nemělo by to vyznít tak, že ...It shouldn't give the impression that ...

vzkaz: Chtěl bych jí nechat vzkaz.I'd like to leave a message for her.

zajímat: Zajímalo by mne, jestli ...I would like to know if..., I wonder if ..., I'm interested to know if ...

zařadit: Kam byste zařadil tuto rostlinu?How would you classify this plant?