Hlavní obsah

by

  • wouldChtěl bych...I would like...Měl bys(te) ... doporučeníYou should ...Mohl by...He could..., (potenciálně) He might...Šel/Byl bych...I would go/be...Byl bych ti pomohl.I would have helped you.Kdyby to byl věděl, byl by ti pomohl.If he had known that, he would have helped you.

Vyskytuje se v

account: by all accountspodle všeho, podle toho, co se povídá

analogy: by analogyanalogicky, obdobně, na základě podobnosti něco vysvětlovat ap.

birth: by birthrodem, původem

bit: bit by bitkousek po kousku, postupně

board: go by the boardbýt zcela ignorován, být smeten ze stolu

by: by osfsám, samotný, o samotě

chance: by chancenáhodou

comparison: in comparison with/to sth, by comparison with sthve srovnání, v porovnání s čím, oproti čemu

consent: by common consentpo vzájemné dohodě

courtesy: (by) courtesy of sb/sths laskavou pomocí, s laskavým svolením, za laskavého přispění koho/čeho

crook: by hook or by crookvšemi prostředky, za každou cenu, po dobrém, nebo po zlém

default: by defaultautomaticky podle obvyklého postupu ap., sport. kontumačně

definition: by definitionze své podstaty, z povahy věci

degree: by degreespostupně, pomalu, poznenáhlu

dint: by dint of sthpomocí, prostřednictvím čeho, díky čemu

door: do sth by the back doordělat co tajně, pokoutně

far: by farzdaleka, jasně, nesporně nejlepší ap., mnohem lepší ap.

flash: flash past/bymihnout se, (pro)řítit se, profičet auto ap.

follow: followed bynásledován, hned před čím v žebříčku ap.

force: by force of sthprostřednictvím, za použití, pomocí čeho zbraní, argumentů ap.

foul: by fair means or foulza každou cenu, všemi prostředky, po dobrém či po zlém dosáhnout něčeho ap.

hand: by handručně

hard: hard bytěsně u, hned vedle

have: have sb by sthdržet koho za co aby ho přinutil k něčemu

heart: by heartzpaměti, nazpaměť, slovo od slova naučit se

implication: by implicationv důsledku toho, tím pádem, nepřímo

judge: judging by sthsoudě podle čeho

large: by and largev podstatě, celkově (vzato)

law: by lawpodle zákona, ze zákona

means: by means ofsth pomocí, prostřednictvím čeho

naked: by/with the naked eyepouhým okem viditelný

name: by namejménem, jmenovitě zmínit, oslovit ap.

nature: by its (very) naturesvojí podstatou, ve své podstatě

one: one by onejeden po druhém, jeden za druhým, postupně ne najednou

petard: be hoist with/by one's own petardchytit se do vlastní pasti, naběhnout si, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá

proxy: by proxyv zastoupení, prostřednictvím zástupce jednat, volit ap.

reason: by reason of sthz důvodu čeho, kvůli čemu

reputation: by reputationpodle toho, co se říká, z doslechu

repute: by reputez doslechu znát ap.

return: by return (of post)obratem pošty

right: by rightssprávně jak by to mělo být

run by: run sth bysb AmE, publ. zkonzultovat, probrat co s kým, přednést komu co

score: by the scoreve velkém (počtu)

scruff: take sb by the scruff of the neckpopadnout koho za krk

shot: by a long shotzdaleka, daleko zdůraznění

side: side by sidevedle sebe, jeden vedle druhého o dvou lidech či věcech

sight: know sb by sightznát koho jen od vidění

squeak: squeak through/byjen tak tak/s odřenýma ušima projít/prolézt/zvítězit návrh, u zkoušky ap.

step: step by steppostupně, krok za krokem

storm: take sth by stormdobýt, převálcovat co být velmi úspěšný, zcela ovládnout oblast činnosti ap.

surprise: take sb by surprisezaskočit, překvapit koho

token: by the same tokenstejným způsobem, obdobně

trial: by trial and errormetodou pokusů a omylů, zkusmo, experimentální metodou

turn: by turnsstřídavě o dvou jevech ap.

twist: by a twist of fatezvláštní shodou náhod, řízením osudu

virtue: by virtue of sthna základě čeho, z titulu čeho, kvůli, díky čemu

way: by way ofjako, pro co

whisker: by/within a whisker (of)jen tak tak, (jen) o chlup/chloupek/fous/kousíček

word: by word of mouthústně šířit se ap.

accident: by accident(jen) náhodou

acclamation: by acclamationvelkou většinou, aklamací zvolený ap.

addition: by addition of sthpřidáním čeho

air: by airletecky, vzdušnou cestou, vzduchem

arrangement: by prior arrangementpo předchozí dohodě

bus: go by/take a busjet autobusem

candlelight: by candlelightpři svíčkách

choice: do sth by one's own choicedělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebe

circumstance: by force of circumstance(s)pod vlivem okolností

coincidence: by (happy) coincidence(šťastnou) shodou okolností

consensus: by consensusna základě dohody, po vzájemné shodě

date: sell-by datedatum spotřeby na prodávaném zboží

day: by dayve dne

demand: by popular demandna přání veřejnosti jelikož si to veřejnost žádá

divide: 8 divided by 4osm děleno čtyřmi

drive-by: drive-by (shooting)střelba/útok z projíždějícího vozidla

elimination: by a process of eliminationvylučovací metodou

example: explain sth by way of (an) examplevysvětlit co na příkladu

extension: by extensionv širším pojetí/záběru/významu/slova smyslu

fiat: by fiatna základě nařízení

během: during the day, in the daytime, za dne by dayběhem dne

běžný: by regular mailběžnou poštou

celkem: on the whole, all in all, by and large, in sum, all things consideredcelkem vzato

co: every day, day in day out, day by dayden co den

část: in parts, mat. integrace by partspo částech

čirý: by pure accident, by sheer chance, purely by accidentčirou náhodou

den: in the daytime, by day, za světla by daylightve dne

doba: by nowtouto dobou

dodržet: abide by the conditionsdodržet podmínky

dodržovat: abide by the law, respect the lawdodržovat zákon

domluva: by prior arrangement, po sjednání schůzky by appointmentpo (předchozí) domluvě

doplňovací: by-electiondoplňovací volby

dopustit: obhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sthkdo nedá dopustit na koho/co

doslech: know sth by hearsayznát co z doslechu

důvod: owing to, due to sth, by reason, vzhledem k on account of sth, na základě on the grounds of sth, kvůli because of sthz důvodu čeho

elektrika: go by tramjet elektrikou

e-mail: by e-maile-mailem

fax: send sth by faxposlat co faxem

hmat: by touchpo hmatu, hmatem

chráněný: copyrighted, protected by copyrightchráněný autorským zákonem/autorskými právy

jet: jako spolujezdec go by car, řídit drive, hl. AmE ride one's carjet autem

jezero: holiday by the lake, lakeside holidaydovolená u jezera

každý: in any case, rozhodně by all meansv každém případě

kontumační: win/loss by defaultsport. kontumační vítězství/prohra

kousek: bit by bit, little by littlekousek po kousku

metrový: yard/piece goods, fabric sold by the yardmetrový textil

náhodou: by lucky chancešťastnou náhodou

naproti: jako kontrast by contrast, protiargument, opak on the contrary, na druhé straně on the other handnaproti tomu

násilí: (do) sth by force(udělat) co násilím

naučit se: learn sth by heart, memorize sthnaučit se nazpaměť

názornost: by way of/just for illustration(jen) pro názornost

nedopatření: omylem by mistake, nešťastnou náhodou by accident, z nepozornosti by oversight, kvůli chybě in error, bezděčně inadvertentlynedopatřením

nešťastný: by mischancenešťastnou náhodou

oproti: by contrast, právě naopak on the contraryoproti tomu kontrast ap.

ověřený: notarially certified, certified by a notarynotářsky ověřený

ověřit: have sth certified by a notary (public)nechat si co notářsky ověřit

platit: pay by chequeplatit šekem

podle: to all appearances, presumably, patrně apparently, podle toho, co se říká by all accountspodle všeho jak se zdá

blesk: He was struck by lightning.Udeřil do něj blesk., Byl zasažen bleskem.

bodnout: I was stung by a bee.Bodla mě včela.

dělit: nine divided by threedevět děleno třemi

do: I will send it by Monday.Pošlu to do pondělka.

dokdy: By when should it be submitted?Dokdy to má být odevzdáno?

hledat: He is wanted (by the police)., The police are after him.Hledá ho policie.

hodinky: by my watchpodle mých hodinek

hradit: This treatment is not covered by health insurance.Toto léčení pojišťovna nehradí.

chytit: I took him by the hand.Chytil jsem ho za ruku.

jeden, jedna, jedno: one at a time, one by onejeden po druhém, po jednom

jím: a deputy designated by himjím určený zástupce

karta: pay by (credit) card(za)platit kartou

kolem: He passed me by.Prošel kolem mě.

konec: by the end of the centuryke konci století

krát: 3 metres by 2 metres2 krát 3 metry

krb: We sat by the fireside.Seděli jsme u krbu.

krytý: uncovered by insurancenekrytý pojištěním

mýlit se: Don't be mistaken by it!Nenechte se tím mýlit.

myslet: What do you mean by it?Co tím myslíte?

nadchnout: They were really enthused/impressed by it.Opravdu je to nadchlo.

nahradit: He was replaced by his deputy.Byl nahrazen svým zástupcem.

nazpaměť: memorize sth, learn sth by heart(na)učit se nazpaměť co

nejlépe: Send it, preferably by e-mail.Pošlete to, nejlépe e-mailem.

nejraději: Send it, preferably by e-mail.Pošlete to, nejraději e-mailem.

objevit: America was discovered by ...Amerika byla objevena ...

od, ode: a novel by Hellerromán od Hellera

oddělený: separated by a commaoddělený čárkou ve větě

oddělit: separate sth by a commaoddělit co čárkou ve větě