Hlavní obsah

vědět

Nedokonavé sloveso

  1. (mít vědomost) co, o čem know sth, about sth(být si vědom) be aware of sth(být zasvěcený) be privy to sthJá nevím.I don't know.Víte to jistě?Do you know it for sure?Rád bych věděl ...I'd like to know ...., (zda ap.) I wonder ...Pokud vím ...As far as I know ..., For all I know ...Jeden nikdy neví.One never knows.dát vědět komulet sb know
  2. expr.(při zdůraznění ap.)Víš co ...I'll tell you what ...Víte ... uvozeníYou know ...

Vyskytuje se v

dát: dát vědět komulet sb know

dělat: nevědět, co dělatnot know what to do, být bezradný not know which way to turn

pokud: Pokud vímAs far as I know, To (the best of) my knowledge

rada: nevědět si radybe at one's wits' end

ano: On to neví, ale já ano!He doesn't know, but I do!

by: Kdyby to byl věděl, byl by ti pomohl.If he had known that, he would have helped you.

copak: Copak to nevíš?Don't you know?

člověk: Člověk nikdy neví.One never knows., You can never tell.

dost: Je dost chytrý na to, aby to věděl.He is clever enough to know that.

jeden, jedna, jedno: Jeden nikdy neví.One never knows.

jelikož: Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...Knowing how much you hate it ...

jistě: Nevím to jistě.I don't know it for sure.

když: Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.I'll give an answer, even if I don't know it for sure.

možná: Možná to neví.Maybe he doesn't know it.

nám: Dejte nám vědět.Let us know.

některý: to některý z vás?Does any of you know it?

on: On to ví.He knows it.

proč: Nevím, proč to udělal.I don't know why he did it.

předem: Dejte nám vědět předem.Let us know in advance.

říct: Nevím, jak to říct.I don't know how to put it.

sám: Já sám to nevím.I don't know it myself.

se, si: Neví se ...It is not known ...

spíš: To by věděl spíš táta.Father is more likely to know that.

zařadit: Nevěděl jsem, kam ho zařadit.I didn't know where to put him.

zdržovat se: Nevím, kde se teď zdržuje.I don't know his whereabouts.

že: Víš, že je chytrý.You know (that) he is clever.

beton: vědět co na betonbe absolutely sure about sth

kam: nevědět kudy kamnevědět co dělat not know which way to turn/what to do, be at one's wits' end, být ztracen be lost

vanout: zjistit/vědět odkud vítr vanerealize/know which way the wind is blowing

věda: Není to žádná věda.It's not rocket science., nic na tom není There is nothing to it., je to hračka It's a piece of cake.

different: know differentvědět, že to je jinak

far: as far as I knowpokud vím

feel: make osf feltozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.

foreknowledge: have foreknowledge of sthpředem/dopředu vědět o čem

handle: hovor. have a handle on sthvědět, jak na co

knack: have a knack for sthumět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čem

knowledge: have no knowledge of sth(nic) nevědět o čem

knowledge: not to my knowledgeo tom nevím, pokud vím, (tak) nikoli

knowledge: to my best knowledgepokud vím, pokud je mi známo

known: make osf knowndát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.

make: make osf knowndát o sobě vědět, uvést se veřejně ap.

never: you can never tell, one never knowsčlověk nikdy neví

otherwise: know otherwisevědět, že to je jinak

quandary: be in a quandarymít dilema, nevědět, co dělat

science: natural sciencepřírodní věda

science: applied scienceaplikovaná věda, věda užitá v praxi

shout: hovor. give sb a shoutdát komu vědět

stuck: be stuck for an answer/words.nevědět, co odpovědět/říct.

stuck: BrE be stuck for wordsnevědět, co říct, nemít slov

stump: be stumpedbýt bezradný, nevědět si rady/kudy kam

wise: put sb wise to sthinformovat, uvědomit, poučit koho o čem, upozornit koho na co, dát vědět komu o čem

all: He knows all about them. o nich všechno.

as: As far as I know...Pokud vím...

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

bound: She's bound to know.Určitě to ví.

curious: be curious about sthvyzvídat o čem, chtít vědět co, vyptávat se na co

deal: I know a good deal about it.Hodně o tom vím.

do: I don't know.nevím.

do: I didn't know she had a knife.Nevěděl jsem, že má nůž.

do: Does he know about it? o tom?

do: I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.

doesn't: She doesn't know.Ona neví.

don't: I don't know.Nevím.

dunno: (I) dunno.Nevím.

guess: Do you know it or is it a guess?Víš to, nebo jenom hádáš?

had: Had I known that, I wouldn't have accepted it.Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.

handle: When you have (got) a handle on it.Když víš, jak na to.

have: If I had known that ...Kdybych to byl věděl ...

hear: Let me hear from you.Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.

idea: I've no idea.Netuším., Vůbec nevím., Nemám ponětí.

immediately: Let me know immediately after you've finished it.Dej mi vědět hned jak to dokončíš.

keep: I knew she was keeping something from me.Věděl jsem, že přede mnou něco tají.

know: as far as I know ...Pokud vím ...

know: It's not known.To se neví., Není to známo.

known: It is not known...Neví se...

like: I would like to know it.Rád bych to věděl.

many: Many knew it.Mnozí to věděli.

mean: You know what I mean.Víte, co myslím.

need: She need not know I did it.Nemusí vědět, že jsem to udělal.

now: I know now ...vím ...

one: We are the only ones who know.Jsme jediní, kdo o tom ví.

one: One never knows., You never know.Člověk nikdy neví.

put: I don't know how to put this ...Nevím, jak to mám vyjádřit ...

rocket science: It is not rocket science.Není to žádná velká věda.

streetwise: She is streetwise.Ta se ve městě neztratí., , jak to na ulici chodí.

stuck: I'm stuck!Nevím, jak dál!

time: Have you got the time?, Do you have the time?Nevíte, kolik je hodin?

well: Well, I don't know.No, já nevím.

what: I want to know what happened to him.Chci vědět, co se mu stalo.

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.