Hlavní obsah

vědět

Nedokonavé sloveso

  1. (mít vědomost) co, o čem know sth, about sth(být si vědom) be aware of sth(být zasvěcený) be privy to sthJá nevím.I don't know.Víte to jistě?Do you know it for sure?Rád bych věděl ...I'd like to know ...., (zda ap.) I wonder ...Pokud vím ...As far as I know ..., For all I know ...Jeden nikdy neví.One never knows.dát vědět komulet sb know
  2. expr.(při zdůraznění ap.)Víš co ...I'll tell you what ...Víte ... uvozeníYou know ...

Vyskytuje se v

dát: let sb knowdát vědět komu

dělat: not know what to do, být bezradný not know which way to turnnevědět, co dělat

pokud: As far as I know, To (the best of) my knowledgePokud vím

rada: be at one's wits' endnevědět si rady

ano: He doesn't know, but I do!On to neví, ale já ano!

copak: Don't you know?Copak to nevíš?

člověk: One never knows., You can never tell.Člověk nikdy neví.

dost: He is clever enough to know that.Je dost chytrý na to, aby to věděl.

jeden, jedna, jedno: One never knows.Jeden nikdy neví.

jelikož: Knowing how much you hate it ...Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...

jistě: I don't know it for sure.Nevím to jistě.

když: I'll give an answer, even if I don't know it for sure.Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.

možná: Maybe he doesn't know it.Možná to neví.

nám: Let us know.Dejte nám vědět.

některý: Does any of you know it?Ví to některý z vás?

on: He knows it.On to ví.

proč: I don't know why he did it.Nevím, proč to udělal.

předem: Let us know in advance.Dejte nám vědět předem.

říct: I don't know how to put it.Nevím, jak to říct.

sám: I don't know it myself.Já sám to nevím.

se, si: It is not known ...Neví se ...

spíš: Father is more likely to know that.To by věděl spíš táta.

zařadit: I didn't know where to put him.Nevěděl jsem, kam ho zařadit.

zdržovat se: I don't know his whereabouts.Nevím, kde se teď zdržuje.

že: You know (that) he is clever.Víš, že je chytrý.

beton: be absolutely sure about sthvědět co na beton

kam: nevědět co dělat not know which way to turn/what to do, be at one's wits' end, být ztracen be lostnevědět kudy kam

vanout: realize/know which way the wind is blowingzjistit/vědět odkud vítr vane

věda: It's not rocket science., nic na tom není There is nothing to it., je to hračka It's a piece of cake.Není to žádná věda.

far: as far as I knowpokud vím

feel: make osf feltozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.

foreknowledge: have foreknowledge of sthpředem/dopředu vědět o čem

ignorant: be ignorant of sthneznat co, nevědět o čem, nebýt si vědom čeho, nebýt obeznámen s čím

knack: have a knack for sthumět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čem

knowledge: have no knowledge of sth(nic) nevědět o čem

known: make osf knowndát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.

make: make osf heardbýt slyšet, ozvat se, hlasitě se projevit, dát o sobě vědět

never: you can never tell, one never knowsčlověk nikdy neví

quandary: be in a quandarymít dilema, nevědět, co dělat, být na vážkách

science: natural sciencepřírodní věda

shout: hovor. give sb a shoutdát komu vědět

wise: put sb wise to sthinformovat, uvědomit, poučit koho o čem, upozornit koho na co, dát vědět komu o čem

all: He knows all about them.Ví o nich všechno.

as: As far as I know...Pokud vím...

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

bound: She's bound to know.Určitě to ví.

curious: be curious about sthvyzvídat o čem, chtít vědět co, vyptávat se, být zvědavý na co

deal: I know a good deal about it.Hodně o tom vím.

do: I don't know.Já nevím.

doesn't: She doesn't know.Ona neví.

don't: I don't know.Nevím.

guess: Do you know it or is it a guess?Víš to, nebo jenom hádáš?

had: Had I known that, I wouldn't have accepted it.Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.

have: If I had known that ...Kdybych to byl věděl ...

hear: Let me hear from you.Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.

idea: I've no idea.Netuším., Vůbec nevím., Nemám ponětí.

immediately: Let me know immediately after you've finished it.Dej mi vědět hned jak to dokončíš.

keep: I knew she was keeping something from me.Věděl jsem, že přede mnou něco tají.

know: as far as I know ...Pokud vím ...

like: I would like to know it.Rád bych to věděl.

many: Many knew it.Mnozí to věděli.

mean: You know what I mean.Víte, co myslím.

need: She need not know I did it.Nemusí vědět, že jsem to udělal.

now: I know now ...Už vím ...

one: We are the only ones who know.Jsme jediní, kdo o tom ví.

put: I don't know how to put this ...Nevím, jak to mám vyjádřit ...

rocket science: It is not rocket science.Není to žádná velká věda., Nedělejme z toho vědu.

well: Well, I don't know.No, já nevím.

what: I want to know what happened to him.Chci vědět, co se mu stalo.

whatnot: He drank rum, wine, vodka and whatnot.Pil rum, víno, vodku a já nevím co ještě.

would: I thought you would know.Myslel jsem, že to budeš vědět.

you: You can never tell., You never know.Člověk nikdy neví.

vědět: let sb knowdát vědět komu

přivinout: přivinout koho k sobě/do náručeembrace, hug, něžně cuddle, zast. embosom, kniž. enfold sb

sevřít: sevřít koho v náručíembrace, hug sb, take sb in one's arms, silně squeeze sb