Hlavní obsah

že

Spojka

  1. (doplnění obsahu hlavní věty) thatčasto beze spojky či pomocí infinitvní vazbyVíš, že je chytrý.You know (that) he is clever.Slíbil jsem, že zde zůstanu.I promised to stay here.
  2. (po so)</span> that(po slovu such)</span> as to do sthByla tak hloupá, že to prodala.She was such a fool as to sell it.
  3. (jistým způsobem) by doing sth
  4. (protože) since, as, because
  5. (jako) as thoughdělat žepretend to do sth

Částice

  1. (navázání na sdělení) you saidJak že to bylo?How was it, you said?
  2. hovor.(je to tak?) right?překládá se hlavně pomocí tázacích dovětkůJe zima, že?It's cold, isn't it?Tys mu to řekl, že?You told him, didn't you?
  3. (pochybnost) I wonder ifŽe by mu to řekla ona?I wonder if it was her who told him.

Vyskytuje se v

akorát: only that..., the (only) problem is that...akorát, že... jenže, omezení

div: almost, nearly, hovor. damn neardiv (že) ne

jednoduše: purely and simply because ...prostě a jednoduše proto, že ...

ještě: just as well that, it's a good thing thatještě že

mít: I think that ...mám za to, že ...

naděje: hoping that ...v naději, že ...

pod, pode: on condition that, providing thatpod podmínkou, že

podmínka: on condition/provided that ...pod podmínkou, že ...

poznání: attain the knowledge that, uvědomit si come to realize that ...dojít k poznání, že ...

pro: just in casejen pro případ (že)

proto: if only becauseuž proto, že ...

předpoklad: provided/on the understanding/pod podmínkou on condition that ...za předpokladu, že ...

přesto: despite the fact that, ačkoli even though, althoughpřesto, že

případ: in case that, práv. in the event thatv případě, že

samozřejmost: He takes it for granted that...Považuje to za samozřejmost, že...

víra: do sth in good faith that ...udělat co v dobré víře, že ...

vzhledem k: given (the fact) that, in view of the fact that, jelikož sincevzhledem k tomu, že

že: pretend to do sthdělat že

ano: I think so.Myslím, že ano.

divný: It is strange (that) ...Je divné, že ...

dlužno: It must be said, that...Dlužno říci, že...

dobrat se: They arrived at the conclusion that ...Dobrali se závěru, že ...

docházet: It is beginning to dawn on him that ...Začíná mu docházet, že ...

dojem: I guess he has left.Mám dojem, že (už) odešel.

domnívat se: I don't think (it is) so.Domnívám se, že tomu tak není.

doufat: I hope so/not.Doufám, že ano/ne.

hanba: You ought to be ashamed of yourself!, Shame on you!Že ti není hanba!

hrozit: There is a danger that ..., There's a threat of ...Hrozí (nebezpečí), že ...

jednat se: The issue is that ...Jedná se o to, že ...

jít: The point/thing is that ...Jde o to, že ...

klonit se: tend/be inclined to think that ...klonit se k názoru, že

kromě: Besides being beautiful she has ...Kromě toho, že je pěkná, má ...

mluvit: There are rumours/It is rumoured that ...Mluví se o tom, že ...

mrzet: I'm sorry that ...Mrzí mě, že ...

mýlit se: I am afraid you are wrong.Obávám se, že se mýlíte.

myslet: I think/guess so.Myslím, že ano.

myšlenka: I can't help thinking that ...Nemohu se ubránit myšlence, že ...

nabídnout se: He offered to drive me home.Nabídl se, že mě odveze domů.

nakecat: He fooled me into believing that ...Nakecal mi, že ...

nakonec: After all, I'm glad he hasn't come.Jsem nakonec rád, že nepřišel.

napadnout: It occurred to me that ..., myslel jsem I thought that ...Napadlo mě, že ...

názor: I hold the view/opinion that ...Jsem toho názoru, že ...

nebezpečí: There is a danger of ...Hrozí nebezpečí, že ...

nelze: It is undeniable that...Nelze popřít, že...

nepochybný: It is beyond doubt that ...Je nepochybné, že ...

nutno: It should be noted that..., It must be said that...Nutno podotknout, že...

o: The point is that ...Jde o to, že ...

obávat se: I'm afraid so/not.Obávám se, že ano/ne.

obtěžovat: I'm sorry to bother you.Promiňte, že vás obtěžuji.

očekávat: You are expected to come.Očekává se od Vás, že přijdete.

omlouvat se: I'm sorry for being late.Omlouvám se, že jdu pozdě.

omluvit se: He apologized for being late.Omluvil se, že přišel pozdě.

paměť: Always keep in mind that ...Mějte stále na paměti, že ...

panovat: There is a widespread belief that ...Panuje obecný názor, že ...

poctít: I'm honoured to be able ...Jsem poctěn, že mohu ...

podezření: I suspect that ...Mám podezření, že ...

podiv: It is surprising that ...Je s podivem, že ...

pochybovat: I doubt it's true.Pochybuji, že je to pravda.

pomyšlení: I can't bear to think that ...Nesnesu pomyšlení, že ...

popřít: He denied having seen her.Popřel, že ji viděl.

povídat: It is rumoured that the king is dead.Povídá se, že král je mrtvý.

povšimnout si: Please notice/note that...Povšimněte si prosím, že...

pozdě: I'm sorry I'm late.Promiňte, že jdu pozdě.

poznat: He soon discovered that ...Brzy poznal, že ...

prominout: I'm sorry I'm late.Promiňte, že jdu pozdě.

předeslat: I would like to say first that...Rád bych předeslal, že...

předpokládat: Let's assume that ...Předpokládejme, že ...

přerušovat: I'm sorry to interrupt (you) ...Omlouvám se, že vás přerušuji ...

přesvědčený: be sure/persuaded/confident that ...být přesvědčený, že ...

přiklánět se: tend/be inclined to think that ...přiklánět se k názoru, že ...

připadat: It seems to me that ...Připadá mi, že ...

připouštět: I admit to being lazy.Připouštím, že jsem líný.

připustit: I must admit that ...Musím připustit, že ...

přiznat: I must confess that ...Musím přiznat, že ...

psát: The letter goes that ...V dopise se píše, že ...

rád: I'm glad to see you.Jsem rád, že tě vidím.

rovina: He told me straight that ...Řekl mi na rovinu, že ...

roznést se: Rumours got around that ...Rozneslo, že ...

ručit: I (can) guarantee that that ...Ručím za to, že ...

rušit: I am sorry to disturb you.Promiňte, že (vás) ruším.

říct: I can't say (that) ...Nemohu říci, že ...

říkat: He said that ...Říkal, že ...

se, si: They say/It is said that ...Říká se, že ...

slíbit: He promised to check the car.Slíbil, že to auto zkontroluje.

smělý: If I may dare ask ...Že jsem tak smělý ...

smůla: He was unlucky to miss it.Měl smůlu, že to zmeškal.

svěřit se: He confided to me that ...Svěřil se mi, že ...

šeptat: It is whispered/There are rumours that ...Šeptá se, že ...

tradovat se: říká se They/People say that ..., It is said that ..., dle legendy Legend has it that ...Traduje se, že ...

ubezpečit se: He made sure that he was alone.Ubezpečil se, že je sám.

ukázat se: It emerged that ...Ukázalo se, že ...

uklidnit: You can rest assured that ...Mohu tě uklidnit, že ...

upřímně: sincerely hope (that) ...upřímně doufat, že ...

ne: (it's) not that se záporemne že by

announcement: make an announcement that ...oznámit, že ... oficiálně

apart: apart from the fact that ...až na to, že... omezující okolnost

arrangement: make an arrangement that...dohodnout se, že...

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

certain: be certain (that ...)být jisté(, že ...)

certify: This is to certify that ...Tímto osvědčujeme, že ...

chance: on the chancev případě, že něco vyjde ap., kdyby náhodou

conclusion: come to the conclusion that ...dojít k závěru, že ...

convince: convince osf thatutvrdit se v čem, namluvit si, že

different: know differentvědět, že to je jinak

effect: to the effect thatv tom smyslu, že o znění ap.

except: except thataž na to, že, jenže omezení

fact: despite the fact thatpřesto, že

lucky: be lucky enough to ...mít to(lik) štěstí, že ...

make: make a promisedát slib, slíbit (že)

mention: too few/little to mentiontak málo, že to nestojí za řeč

mischief: The mischief is that ...Potíž je v tom, že ...

otherwise: know otherwisevědět, že to je jinak

panic: panic sb into doing sthzpanikařit koho tak, že udělá co unáhlené rozhodnutí ap.

phantom: med. phantom limb= dojem pacienta po amputaci, že amputovanou končetinu stále má

plus: on the plus side...výhodou je, že...

presumption: work on the presumption that ...vycházet z předpokladu, že ...

suppose: supposing ...a pokud ..., za předpokladu, že ...

tip: BrE sb is tipped to do, for sthmá se za to/předpokládá se, že kdo udělá co

uselessness: ... to the point of uselessness... že/až se nedá použít

acquaintance: I'm so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

afraid: I'm afraid so/not.Obávám se, že ano/ne.

apologize: She apologized for being late.Omluvila se, že přišla pozdě.

assumption: I worked on the assumption that ...Vycházel jsem z předpokladu, že ...

be: It is likely that ...Je pravděpodobné, že ...

believe: It is believed that ...Má se za to, že ...

boast: It is his boast that ...Může se (po)chlubit tím, že ...

bother: I am sorry to bother you, ...Promiňte, že vás obtěžuji, ...

butt in: Sorry to butt in on you ...Promiňte, že vám do toho skáču...

catch on: She doesn't seem to catch on.Nezdá se, že by to chápala.

claim: Claims were made that ...Zazněla tvrzení, že...

complaint: My main complaint is that ...Nejvíc mi vadí, že ...

correct: He was correct to reject it.Bylo správné, že to odmítl.

danger: He is in danger of losing his job.Hrozí mu, že přijde o práci.

decide: He decided that the tank was empty.Usoudil, že je prázdná nádrž.

deem: It is deemed necessary.Považuje se to za nutné., Má se za to, že je to nutné.

discover: It was discovered that he had been there too.Zjistilo se, že tam byl také.

disturb: I am sorry to disturb you.Promiňte, že vás ruším.

do: I didn't know she had a knife.Nevěděl jsem, že má nůž.

doubt: There is no doubt that ...Není pochyb, že ...

expect: What do you expect me to do?Co čekáš, že udělám?

find: He found himself unable to leave.Zjistil, že není schopen odejít.

fine: The doctor said it was fine for me to drive.Doktor říkal, že můžu řídit.

firm: It is my firm belief that...Pevně věřím, že...

follow: It follows that ...Z toho vyplývá, že ...