Hlavní obsah

pod [pɒd]

Vyskytuje se v

alkohol: řízení pod vlivem alkoholudrunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)

cena: prodávat co pod cenoutržní undersell, nákladů sell sth below cost

dohled: pod lékařským dohledemunder medical supervision

hranice: na hranici/pod hranicí chudobybelow/on the poverty line/level

kruh: kruhy pod očimaundereye circles, circles under the eyes

nátlak: jednat pod nátlakemact under pressure

obojí: přijímání pod obojícommunion under both kinds

ochrana: být pod čí ochranoube under sb's protection

pláštík: pod pláštíkem čeho tmy ap.under (the) cover of sth

podložka: výp. podložka pod myšmouse pad, BrE též mouse mat

podmínka: pod podmínkou, že ...on condition/provided that ...

pohrůžka: pod pohrůžkou čehounder threat of sth

poznámka: poznámky pod čaroufootnotes

proud: drát pod proudemlive wire

přísaha: pod přísahouon/under oath

řízení: řízení pod vlivem alkoholudrunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)

sedativum: být pod sedativybe under sedation

stan: jet/jezdit pod stango camping

strčit: strčit koho pod zámeklock sb away

stůl: na stole/pod stolemon/under the table

širák: spát pod širákem venkusleep in the open (air), sleep out, v drsných podmínkách sleep rough

taktovka: pod taktovkou kohounder the baton of sb

tíha: pod tíhou důkazůunder the weight of evidence

úder: i přen. úder pod páshit/blow below the belt, přen. low blow

velení: pod velením kohounder the command of sb

voda: pod vodouunder water

vypovídat: práv. vypovídat pod přísahoutestify under oath

záminka: pod záminkou čehoon/under the (false) pretext of sth

záštita: pod záštitou koho/čehounder the auspices/aegis/patronage of sb/sth

hladina: pod hladinouunder the surface, pod vodou under water

mráz: pod/nad bodem mrazubelow/above freezing point

nebe: koncert pod širým nebemopen-air concert

paže: nést co pod pažícarry sth under one's arm

širý: pod širým nebemin the open (air), under the open sky

tlak: pracovat pod tlakem času ap.work under pressure

tunel: tunel pod kanálem La MancheChannel Tunnel, Eurotunnel, hovor. Chunnel

váček: váčky pod očima(under) eye bags, bags under the eyes

zarážka: zarážka pod kolowheel chock, scotch

země: pod zemíunder the ground

bručet: bručet si co pod vousymutter sth under one's breath

déšť: z deště pod okapout of the frying pan into the fire

okap: (dostat se) z deště pod okap(jump) out of the frying pan into the fire

pantofel: být pod pantoflembe henpecked, be tied to one's wife's apron strings, slepě oddaný manželce be uxorious

pes: pod psa špatnýpretty bad, rotten, lousy, atrocious, žalostný deplorable, lamentable

podobat se: be like two peas in a podpodobat se jako vejce vejci

podobný: like two peas (in a pod)podobní si jako vejce vejci

poklička: držet co pod pokličkoukeep the lid on sth, keep sth secret, keep sth under wraps

prapor: pod praporem čeho ve jménuunder the banner of sth

půda: mít pevnou půdu pod nohamabe on firm ground

vous: smát se pod vousylaugh in one's sleeve

zámek: dát pod zámek koho/co zamknoutlock sb/sth in

zamést: přen. zamést co pod koberecsweep sth under the carpet

administer: vzít koho pod přísahupráv. administer an oath to sb

age of consent: hovor. být ještě pod zákonembe under the age of consent

anaesthetic: při umrtvení, pod anestetikyunder anaesthetic

arm: mít co pod pažíhave sth under one's arm

boiling: těsně pod bodem varujust below boiling

bond: zboží vázané v celním skladu, zboží pod celní uzávěrouekon. goods in bond

bring: dostat co pod kontrolu, podmanit (si) cobring sth under control

circumstance: pod vlivem okolnostíby force of circumstance(s)

command: pod velením kohounder the command of sb

communion: přijímání pod obojícommunion under both kinds

cover: pod rouškou tmyunder cover of darkness

drive: řízení pod vlivem alkoholudrink drive offence

drug: řízení pod vlivem drog/omamných látekdrug driving

drunken: řízení v opilosti/pod vlivem alkoholudrunken driving

duress: pod nátlakem/pohrůžkou, z donucení, pod hrozbou násilíunder duress

evidence: vypovídat pod přísahougive evidence under oath

false: pod falešným jménemunder a false name

fire: být ostřelován, být pod palboube under fire

ground: pod/nad zemíbelow/above ground

guarantee: spadat pod zárukube covered by/under the guarantee

ice: potápění pod ledemice diving

leader: cenové lákadlo, zboží prodávané pod cenou za účelem přilákání zákazníkůekon. loss leader

open-air: venku, pod širým nebemin the open air

outdoor: koncert pod širým nebemoutdoor concert

patronage: pod záštitou kohounder the patronage of sb

penalty: pod hrozbou čeho pokuty ap.under penalty of sth

pensionable: zaměstnanec pod penzípensionable employee

pretence: pod záminkou čehounder the pretence of sth

pretext: pod záminkou čeho, s výmluvou na coon/under the pretext of sth

ring: kruhy pod očimarings under the eyes

sedation: být pod sedativybe under sedation

sky: pod širým nebemunder the open sky

special: smlouva pod pečetíspecial contract

standard: v armádě, pod zástavou kohounder the standard of sb

subsistence: pod úrovní/hranicí životního minimabelow subsistence level

superintend: (konaný) pod dohledem kohosuperintended by sb

surface: ponořit se pod hladinusink below the surface

threat: pod pohrůžkou smrtiunder threat of death

transcript: zápis pod pečetí, neodtajněný zápistranscript under seal

tunnel: tunel pod kanálem La Manche, EurotunelChannel Tunnel

tutelage: pod vedením koho učitele ap.under the tutelage of sb

under: být pod kontroloube under control

watch: koukat pod nohy, dávat pozor na cestu aby nezakopl ap.watch one's step

wire: drát pod proudemlive wire

below: deset stupňů pod nulouten degrees below zero

condition: pod jednou podmínkouon one condition

down: římsa 40 stop pod čelní stěnou skálya ledge 40ft down the rock face

head: oddělení pod vedením ...department headed by ...

scrutiny: stát se předmětem (zvědavého) zájmu, dostat se pod drobnohledcome under scrutiny

supervision: pod dohledem státuunder the supervision of state

auspice: pod záštitou/patronátem kohounder the auspices of sb

daisy: být pod kytičkama/drnemhovor. be pushing up/under the daisies

pod, pode: pod širým nebem/širákemin the open air

relation: nijak nesouviset s čímhave no relation to sth