Hlavní obsah

what [wɒt unstressed wət]

Zájmeno

  1. co, jaký, který v otázceWhat do you want?Co chceš?What time is it?Kolik je hodin?What is she like?Jaká je?What is your size?Jakou máš velikost?
  2. to je ale, jaký co zdůrazněníWhat a pity/shame!To je ale škoda!Guess what! I'm going to dinner at..Hádej co se stalo. Jdu na večeři ke..

Spojka

  1. co, jaký spojkaI want to know what happened to him.Chci vědět, co se mu stalo.
  2. (to) coWhat I want to tell you is ...Chci ti říct, že ...
  3. tolik, kolikThey had to use what money they had.Museli použít tolik peněz, kolik měli.

Citoslovce

  1. What? co?, no? vybídnutí k hovoru
  2. What! Cože?, Vážně?, Fakt? vyjadřuje překvapení

Vyskytuje se v

deserve: kdo dostal, co mu patřísb got what sb deserved

do: kam kdo dal co, co kdo udělal s čímwhat sb did with sth

dread: děsit se při pomyšlení, co ..., nechtít ani pomyslet, co ...dread to think what ...

heck: ale co, vzal to čertwhat the heck

know: No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení(Well,) What do you know!

like: jak vypadá, jaký je kdo/cowhat is sb/sth like

mean: vědět, jaké to je/co to obnášíknow what it means

more: (a) navíc, (b)a co víc zdůrazněníwhat's more

say: Cože? nevěřícně na sdělení ap.Say what?

so: No a (co)?, A co má být?So (what)?

up: Co se děje?, Co je?, Co se stalo?What's up?

what: co?, no? vybídnutí k hovoruWhat?

rest: A co ti ostatní?And what about the rest of them?

standard: Co se v takových případech obvykle dělá?What is the standard thing to do in such cases?

about: A co takhle ... ? návrh ap.And what/how about ... ?

afraid: Čeho se bojíš?What are you afraid of?

age: Kolik je ti let?What is your age?, What age are you?

answer: Co na to odpověděl?What did he say in answer?

attitude: Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?What is your attitude to this?

be: O co se to pokouší?What is he trying to do?

become: Člověk nikdy neví, co s nimi bude.One never knows what will become of them.

besides: Které jazyky znáš kromě němčiny?What languages do you speak besides German?

best: Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?What do you like best?

between: Jaký je mezi nimi rozdíl?What is the difference between them?

bother: Co tě trápí?, Co tě štve?What is bothering you?

brew: Co se tam chystá/děje?What's brewing down there?

bug: Co tě žere/štve?What's bugging you?

by: Co tím myslíš?What do you mean by that?

call: Jak tomu říkáte česky?What do you call it in Czech?

chance: Jaká je pravděpodobnost, že ...?What are the chances that ...?

colour: Jakou barvu má to auto?What colour is the car?

come around: Co mám udělat, abys změnil názor/aby sis dal říct?What can I do to make you come around?

come over: Co tě to popadlo?, Co to do tebe vjelo?What's come over you?

concern: Co ti je do toho?, Proč se o to staráš?What concern is it of yours?

date: Kolikátého dnes je?What is the date today?

dislike: Co máš a co nemáš rád?What are your likes and dislikes?

draw: Co vás přivedlo k ragby?What drew you to rugby?

drink: Co chcete k pití?What would you like to drink?

due: V kolik má ten vlak přijet?What time is the train due?

expect: Co čekáš, že udělám?What do you expect me to do?

favourite: Jaké je tvé oblíbené jídlo?What is your favourite meal?

for: K čemu to je dobré?What is it good for?

get: Kdy ti jede vlak?What time are you getting your train?

have on: Co měla na sobě?What did she have on?

influence: Co vás ovlivnilo? v mládí, kariéře ap.What were your influences?

insinuate: Co tím naznačuješ?What are you insinuating?

intend: Co hodláš dělat?What do you intend to do?

interested: Co vás zajímá?, O co se zajímáte?What are you interested in?

kind: Co je tohle za strom?What kind of tree is this?

look: Na co se díváš? co pozoruješWhat are you looking at?

lunch: Co si dáš k obědu?What will you have for lunch?

matter: Co je?, Co se děje?What's the matter?

meant: Co se tím myslí?What is meant by that?

movie: Co dávají v kině?What's on at the movies?

much: Co bylo ukradeno? – Nic moc.What was stolen? – Nothing much.

name: Jak se jmenuješ?What's your name?

need: Co potřebujete?What do you need?

news: Co je nového?hovor. What's the news?

next: Co bude dál?What's next?

on: Co dávají?What's on?

picture: Co je na obrázku?What's in the picture?

pity: To je ale škoda!What a pity!

place: Co bys dělal na mém místě?What would you do in my place?

possibly: Co by to jen mohlo znamenat?What could this possibly mean?

right: Jakým právem?By what right?

seem: Není to, jak to vypadá.It's not what it seems.

should: Co mám dělat?What should I do?

suggest: Co navrhujete?What do you suggest?

supposed: Co mám dělat?What am I supposed to do?

talk: O čem to mluvíš?What are you talking about?

that: Co to čteš?What is that you are reading?

thing: Chudáček!, Chudinka!What a poor thing!

time: Kolik je hodin?What time is it?

butter: vyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.know what side one's bread is buttered on

ale: Ale jdi! nevěřícněCome on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!

buď: buď jak buďin any event, come what may

co: co kdyžwhat if

dalece: Jak dalece?To what extent?, How far?

dělat: nevědět, co dělatnot know what to do, být bezradný not know which way to turn

no: No a (co)?So what?

stát: ať to stojí, co to stojí, stůj co stůjno matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the cost

víc: a co vícand what's more

: Ať se stane cokoli ...Whatever happens, Come what may ...

barva: Jakou to má barvu?What colour is it?

bát se: Čeho se bojíš?What are you afraid of?

brát se: Kde se tady bereš?What are you doing here?, What brings you here?

být: Co je? co chceš?, co se děje?What's the matter/going on?

copak: Copak tě trápí?What's worrying you?, What is it that worries you?

cože: Cože jsi (udělal)? překvapení nebo přeslechnutíYou (did) what?

čekat: A co jsi čekal?What else did you expect?

číslo: Jaké máš číslo bot?What's your shoe size?

dál: A co bude dál?And what's next?

dát: Co si dáš k pití?What will you have to drink?

dávat: Co dávají dnes večer?What's on tonight?

den: Co je dnes za den?What day is it today?

dít se: Co se děje?What's going on?, slang. What's up?

dívat se: Na co se díváš?What are you looking at?

dnes: Kolikátého dnes je?What day is it today?

docílit: Čeho chceš docílit?What are you trying to achieve?

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

doporučovat: Co doporučujete?What do you recommend?

hledat: Co hledáš?What are you looking for?

hodina: Kolik je hodin?What time is it?

hodlat: Co hodláte dělat?What do you intend to do?

hovořit: O čem jste hovořili?What did you speak about?

hrát: Co hrají v kině?What's on in the cinema?

chlívek: Tady je ale chlívek!What a sty!

chtít: Co ode mne chcete?What do you want from me?

jak: Jak to vypadá?What does it look like?, situace ap. How does it look?, How are things looking?, How do things look?

jaký: Jaká je?What is she like?

jednat se: O co se jedná? co mi chceteWhat is it (about)?, What is the matter?

ještě: Co ještě?What else?

jídlo: Jaké je vaše oblíbené jídlo?What is your favourite dish?

jíst: Co jíš?teď What are you eating?, obvykle What do you eat?

jít: O co jde?What is it (about)?, What is the matter?, What's (all) this about?

jmenovat se: Jak se jmenuješ?What's your name?

k, ke, ku: Co si dáš k obědu?What will you have for lunch?

kolik: Kolik je hodin?What time is it?

kolikátý: Kolikátého dnes je?What is the date today?, What date is it today?

koníček: Jaké máte koníčky?What are your hobbies?

konkrétně: Co konkrétně?What in particular?

lub: Co má za lubem?What is he up to?

měřit: Kolik měříš?How tall are you?, What height are you?

milý: To je ale milé překvapení!What a nice surprise!

mimoto: Je to levné a mimoto zábavné.It's cheap and what's more, it's entertaining.

mínit: Co míníš dělat?What do you intend to do?

mít: To máme dnes hezky!What a beautiful day it is today!, What beautiful weather we're having!

mlít: Co to meleš?What are you talking about?

mluvit: O čem to mluvíš?What are you talking about?