Hlavní obsah

působit

Nedokonavé sloveso

  1. (být příčinou) co cause sth, be the cause of sth(činit) makeHurikány působí velké škody.Hurricanes do a lot of damage.působit komu starostiworry sb
  2. (jevit se) na koho jak give sb the impression of sth, strike sb as sth(vypadat) look(jevit se) appear (to be) sth(dělat silný dojem) impress sb(svým projevem) come across particularPůsobil sebevědomě.He gave the impression of being self-confident.
  3. (mít účinek) na koho/co have some effect, work, act on sth(následky ap.) affect(mít dopad) impactMohlo by to působit negativně.It might have a negative effect.
  4. (pracovat) work as(ve funkci ap.) act as(být zaměstnán) be employed as
  5. (o firmě ap.) operate, be activeSpolečnost působí v oblasti...The company is active in the field of...
  6. (ovlivňovat) na koho/co influence sb/sth, exert influence upon, act upon sb

Vyskytuje se v

vyrovnaně: Působil vyrovnaně.He looked calm.

disruptive: be disruptive to sthnarušovat co, působit potíže čemu, v čem

heartstrings: tug at sb's heartstrings(za)působit na čí city hl. rozlítostnit

impression: give the impression of sthpůsobit dojmem čeho, dělat dojem čeho často mylně

magic: work one's magic on sb/sth(za)působit, zabírat na koho/co kladně

public nuisance: cause a public nuisancepůsobit veřejné pohoršení, narušovat veřejný pořádek

vexation: cause sb vexation(z)působit mrzutosti komu

wasteful: be wasteful of sthplýtvat čím, působit plýtvání čím, být (příliš) náročný na co zdroje

work: work to sb's disadvantagehrát v neprospěch koho, působit komu problémy situace ap.

work: work one's magic on sb/sth(za)působit, zabírat na koho/co kladně

derive: They derive pleasure from helping others.Působí jim radost/Těší je, když pomáhají druhým.

feel: The room has a cosy feel.Ten pokoj působí útulným dojmem.

vibe: I have bad vibes about him.Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.