Hlavní obsah

působit

Nedokonavé sloveso

  1. (být příčinou) co cause sth, be the cause of sth(činit) makeHurikány působí velké škody.Hurricanes do a lot of damage.působit komu starostiworry sb
  2. (jevit se) na koho jak give sb the impression of sth(vypadat) look(kladně) impress sb(svým projevem) come across, cut a particular figure(znít) soundPůsobil sebevědomě.He gave the impression of being self-confident.
  3. (mít účinek) na koho/co have some effect, work, act on sth(následky ap.) affect(mít dopad) impactMohlo by to působit negativně.It might have a negative effect.
  4. (pracovat) work as(ve funkci ap.) act as(být zaměstnán) be employed as
  5. (o firmě ap.) operate, be activeSpolečnost působí v oblasti...The company is active in the field of...
  6. (ovlivňovat) na koho/co influence sb/sth, exert influence upon, act upon sb

Vyskytuje se v

vyrovnaně: He looked calm.Působil vyrovnaně.

disruptive: be disruptive to sthnarušovat co, působit potíže, vadit čemu, v čem

heartstrings: tug at sb's heartstrings(za)působit na čí city hl. rozlítostnit

impression: give the impression of sthpůsobit dojmem čeho, dělat dojem čeho, jevit se jako co často mylně

magic: work one's magic on sb/sth(za)působit, zabírat na koho/co kladně, uplatnit své schopnosti v něčem

public nuisance: cause a public nuisancepůsobit veřejné pohoršení, narušovat veřejný pořádek

vexation: cause sb vexation(z)působit mrzutosti komu

wasteful: be wasteful of sthplýtvat čím, působit plýtvání čím, být (příliš) náročný na co zdroje

work: work to sb's disadvantagehrát v neprospěch koho, působit komu problémy situace ap.

derive: They derive pleasure from helping others.Působí jim radost/Těší je, když pomáhají druhým.

feel: The room has a cosy feel.Ten pokoj působí útulným dojmem.

vibe: I have bad vibes about him.Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.

působit: worry sbpůsobit komu starosti