Hlavní obsah

working [ˈwɜːkɪŋ]

Přídavné jméno

 1. pracující osobaworking motherpracující matkaworking girleuf. holka z ulice, lehká holka prostitutka
 2. dělnický třída ap.working peoplepracující lid
 3. hl. BrEpracovní den, doba ap.working hourspracovní dobaworking daypracovní denworking conditionspracovní podmínkyworking clothespracovní oděv
 4. produktivní věk ap.working lifeproduktivní část života koho, pracovní životnost čeho
 5. práceschopný, v produktivním věku, aktivní lidéworking populationproduktivní část populace, práceschopná populace
 6. (skutečně) fungující obchod, farma ap.in working conditionschopný provozu, provozuschopnýworking majority(těsně) postačující většina
 7. operační část stroje ap.
 8. základní, praktický, (v praxi) postačující znalosti pro vykonávání ap.working knowledgepracovní znalost

Podstatné jméno

 1. the workings of sth (systém) fungování, činnost, pochody čeho jak něco funguje
 2. workings horn.důl, důlní chodby, lom k těžbě rud či kamene
 3. činnost, chod, provoz čeho systému ap.method of workingzpůsob práce, pracovní metodahorn. working facečelba, porub, porubní stěnahorn. stall workingdobývání pilířováním
 4. tech.obrábění, tváření, opracovávánítech. cold workingtváření za studenatech. surface workingpovrchová úprava

Vyskytuje se v

detective: pátrání po faktech ap., vyšetřování, zjišťovánídetective work

hand: úzce spolupracovat s kýmwork hand in glove with sb

life's work: životní dílolife('s) work

order: provozuschopný, funkční zařízení ap.in working order

overtime: pracovat přesčas, přen., hovor. pracovat s obrovským nasazenímwork overtime

short: udělat krátký proces, nemazat se, nepárat se s kým/čímmake short work of sb/sth

spanner: udělat komu čáru přes rozpočet, překazit komu plány zkomplikovat či překazit průběhthrow a spanner in the works

week: pracovní týden(working) week

work: být využíván důlbe worked

work in: zakomponovat kam do písemného projevu ap.work sth in

working: of sth (systém) fungování, činnost, pochody čeho jak něco fungujethe workings

working class: (pocházející) z dělnické třídyworking-class

work into: sth vmísit, přimíchat, vetřít co kam krém do kůže ap.work sth into

work out: vyjít, dopadnout dobře, vyvinout se dobřework out (well)

work over: zřídit, dobít, zřezat kohowork sb over

work up: dožírat se, užírat se pomyšlením na něco ap.work osf up

ability: platební/pracovní schopnostekon. ability to pay/work

assignment: pracovní/školní úkolwork/school assignment

attitude: přístup k práci osobní, pracovní morálkaattitude to work, work(ing) attitude

available: moci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopnýbe available for work

away: pořád pracovat na čem bez přerušeníwork away on sth

boot: pracovní boty těžké, bagančatawork boots

bunk off: ulejvat se z prácebunk off from work

cement: cementárnacement works

commission: práce na zakázkucommissioned work

commitment: pracovní nasazení pracovní ochota a oddanostwork commitment

computer: práce na počítačicomputer work

contract: smluvní práce, smluvní pracovní činnost, smluvní výkon (činnosti)ekon. contract work

demolition: demoliční práce/náloždemolition work/charge

environment: pracovní prostředíworking environment

fitness: práceschopnost, pracovní způsobilostfitness for work

frenzy: přivést koho k nepříčetnostidrive/work/send sb into a frenzy

ground: zemní práceground work(s)

group: skupinová prácegroup work

home: práce z domu/domahome working

inability: pracovní neschopnostinability to work

incapacity: pracovní neschopnostincapacity for work

joiner: truhlářská prácejoiner's work

knowledge: praktická/uživatelská znalost pro běžné užíváníworking knowledge

light: lehká prácelight work

literary: literární kritika/dílaliterary criticism/works

long: delší pracovní dobalonger working hours

lunch: pracovní obědworking/business lunch

magic: (za)působit, zabírat na koho/co kladně, uplatnit své schopnosti v něčemwork one's magic on sb/sth

off: nebýt v práci, mít volno kvůli nemocibe off work

office: kancelářská práce, administrativaoffice work

permit: udělit pracovní povolenígrant a work permit

presumption: vycházet z předpokladu, že ...work on the presumption that ...

progress: nedokončená práce, rozpracovaná výroba, přen. polotovar, prováděná prácework in progress

road: práce na silniciroad works

seasonal: sezonní práceseasonal work

secretarial: práce/kurz pro sekretářkysecretarial work/course

shift: práce na směnyshift work

shoe: pracovní obuvwork shoes

surface: pracovní plochawork surface

swamp: být zavalený prací, mít práce nad hlavube swamped with work

test: provozní zkouškaworking test

throw into: vrhnout se do prácethrow osf into work

unable: práce neschopnýunable to work

unfit: práce neschopnýunfit for work

waged: práce za (stálou) mzduwaged work

bez, beze: být bez prácebe out of work/unemployed/jobless

činorodý: činorodá prácecreative work

dát se: dát se do práceget down to work

dělnický: dělnická třídaworking class(es)

demoliční: demoliční práce/četademolition work/squad

den: pracovní/všední denworking day, weekday, AmE work day

dílo: umělecké dílowork of art, artwork

diplomový: diplomová práce(diploma) thesis, řidč. degree work

doba: pracovní dobaworking hours/time

hlava: (vy)počítat co z hlavywork sth out in one's head, řidč. calculate sth mentally

chod: uvést do chodustart up, rozběhnout get/set sth working/going, přimět k fungování get sth to work

nedodělek: nedodělkybacklog (of work), arrears of work, work still to be done

neprospěch: hrát v neprospěch kohowork to sb's disadvantage, určitý rys ap. tell against sb

obráběcí: obráběcí strojtech. machine tool, na dřevo wood-working machine

počítač: pracovat/sedět u počítačework/sit at a computer

podmínka: pracovní/životní podmínkyworking/living conditions

pokrývačský: pokrývačské práceroofing works

poradenský: poradenská činnostadvisory work

pořádek: být v pořádkusystém ap. be (working) all right/OK, zdravý ap. be fine/in good health, o stavu věci be in good condition/order

postup: pracovní postupworking procedure, method of operation

povolení: pracovní povoleníwork(ing) permit

práce: Práce na silniciRoad Works

pracovat: pracovat na směnywork (in) shifts

pracovní: pracovní pomůckywork aids

produktivní: produktivní věkworking/productive age

provedení: dohoda o provedení prácecontract for work

provoz: být v provozube in operation, fungovat be working

provozní: tech. provozní kapacitaworking capacity

pružný: pružná pracovní dobaflexible working hours

předmět: umělecký předmětobjet d'art, dílo work of art

přesčas: pracovat přesčaswork overtime

rest: restybacklog, nedodělky též arrears (of work), nevyřízené unfinished business

řád: pracovní řádworking rules

sebraný: sebrané spisycomplete works

shánět: shánět prácilook for work, hovor. job-hunt

částečný: Pracuji na částečný úvazek.I work part-time.

dělat: Dělám na tom.I am (working) on it., naplno ap. I'm all over it.

dlouhý: delší pracovní dobalonger working hours

dostavit se: dostavit se do prácearrive at work, report to work

jako: Pracovala jako učitelka.She worked as a teacher.

klapat: hovor. Klape to.It works (fine).

nedostatek: Jeho dílo má své nedostatky.His work has its shortcomings.

nepochodit: Nepochodil jsem.I didn't succeed., It didn't work.

nudit: Ta práce mě nudí.This work bores me., už mě nebaví I am tired of this work.

oddech: pracovat bez oddechuwork without rest/respite

odejít: Odešla do práce.She (has) left for work.

předpoklad: vycházet z předpokladu žework on the assumption that

při: při práciat work, when working

rád: Raději bych pracoval doma.I'd rather work at home.

raný: jeho raná dílahis early works

skupina: pracovat ve skupináchwork in groups

sloužit: Starý stroj ještě slouží.The old machine still works.

směna: pracovat na směnywork (in) shifts

spis: sebrané spisy kohocomplete/collected works of sb

těžce: těžce pracovatwork hard

těžký: těžká prácehard work

tlak: pracovat pod tlakem času ap.work under pressure