Hlavní obsah

age [eɪdʒ]

Podstatné jméno

  1. věk, stáří člověkaWhat is your age?, What age are you?Kolik je ti let?not look one's agenevypadat na svůj věkbe sb's agebýt stejně starý jako kdoat the age ofve věku kolika letpeople of all ageslidé všech věkových kategorií
  2. doba, epochathe atomic ageatomový věkthe age of steamvěk páryhist. Bronze agedoba bronzovádown (through) the agespo celé věky
  3. an age, ages hovor.věčnost dlouhá doba

Vyskytuje se v

aged: the agedstaří (lidé)

dark age: the Dark Agesraný středověk v Evropě cca 500-1000 n.l.

day: in this day and agev dnešní době

defy: defy one's agenevypadat na svůj věk vypadat mladší

middle-aged: the middle-agedlidé středního věku

school age: school-ageve školním věku, školou povinný dítě

space age: space-agesupermoderní, hypermoderní technologie, styl ap.

age of consent: be under the age of consenthovor. být ještě pod zákonem

barrier: age barriervěková bariéra

childbearing: woman of childbearing agežena v plodném věku

difference: age differencevěkový rozdíl

even: les. even-agedstejnověký lesní porost

gap: age gapvěkový rozdíl

grow: grow wiser with agemoudřet s věkem

information: information ageinformační věk

late: hist. the late Middle Agespozdní středověk

leave: leaving agevěk ukončení školy

legal: AmE legal agezletilost, plnoletost právní

live: live to a ripe old agedožít se vysokého věku

middle-aged: middle-aged spreadpneumatika, bříško staršího člověka

old age: in one's old ageve stáří

pension: old age pensionstarobní důchod

pensionable: pensionable agedůchodový věk

pensioner: old age pensionerstarobní důchodce

responsibility: age of criminal responsibilityvěková hranice trestní zodpovědnosti

retirement: retirement agevěk odchodu do důchodu, důchodový věk

retiring: retiring agedůchodový věk, věk pro odchod do důchodu

school-leaving: school-leaving agevěk ukončení (povinné) školní docházky

spread: middle-age(d) spread(tatíkovské) bříško, pupík tvořící se ve středním věku

tender: at a tender agev útlém věku

under age: under age smokingkouření nezletilých

belie: Her young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.

hear: I haven't heard from him for ages.Neozval se mi, ani nepamatuji.

look: He doesn't look his age.Nevypadá na svůj věk.

through: He has difficulty in walking through age.Kvůli svému věku má potíže s chůzí.

twice: He is twice as old as me., He is twice my age.Je dvakrát starší než já.

come: come of agedosáhnout plnoletosti

bronzový: archeol. doba bronzováBronze Age

celý: celou věčnostfor ages, for an eternity

diskriminace: věková diskriminaceage discrimination, ageism

doba: doba bronzová/kamenná/ledováBronze/Stone/Ice Age

dosáhnout: dosáhnout plnoletosticome of age

důchod: starobní důchod(old age) pension

hranice: spodní/horní věková hraniceminimum/maximum age limit

kamenný: doba kamennáthe Stone Age

kategorie: věková kategorieage bracket

ledový: doba ledováIce Age, odb. glacial period

plodný: žena v plodném věkuwoman of childbearing age

produktivní: produktivní věkworking/productive age

předškolní: děti v předškolním věkupreschool(-age) children

stárnutí: krém proti stárnutíanti-aging cream

starobní: starobní důchodceBrE old age pensioner, zkr. OAP

starý: být stejně starý jako kdobe sb's age

středověk: raný středověkEarly Middle Ages, Dark Ages

středověk: pozdní středověkLate Middle Ages

univerzita: univerzita třetího věkuUniversity of the Third Age

útlý: v útlém věkuat a tender/very young age

věk: školní věkschool age

věkový: věková kategorie/skupinaage group/bracket

věkový: věková hraniceage limit

vypadat: vypadat na svůj věklook one's age

zlatý: zlaté časy, zlatý věkgolden days/age, kniž. halcyon days

zletilost: dosáhnout zletilosticome of age, attain one's majority

železný: hist. doba železnáIron Age

dovršit: dovršit 18 letturn 18, reach 18 (years of age), reach the age of 18

hádat: Hádal bych jí tak 40.I would guess her age at about 40.

kolik: Kolik je ti let?How old are you?, What is your age?

kolik: Od/Do kolika let? věkuFrom/Till what age?

léto: léta letoucí, po celá létafor years and years, for ages

moudřet: moudřet s věkemgrow wiser with age

podle: soudě podle jeho věkujudging by his age

průměr: věkový průměraverage age

starý: Jsou stejně staří.They are (of) the same age.

stáří: nemoci stářídiseases of old age

stáří: určit stáří čehodetermine the age of sth

stejně: Je stejně starý jako já.He is the same age as me.

střední: lidé středního věkumiddle-aged people

věčnost: Čekám tady věčnost.I've been waiting here for ages.

věk: ve věku čtyřiceti letat the age of forty

věk: vypadat na svůj věklook one's age

věk: být ve stejném věku jako kdobe sb's age, be the same age as sb

věk: v útlém věkuat an early age

věk: vysoký/pokročilý věkgreat/advanced age

vidět se: Dlouho jsme se neviděli.Long time no see., I haven't seen you for ages.

vrstevník: být čím vrstevníkembe the same age as sb

známka: známky stářísigns of old age