Hlavní obsah

age [eɪdʒ]

Podstatné jméno

  1. věk, stáří člověkaWhat is your age?, What age are you?Kolik je ti let?not look one's agenevypadat na svůj věkbe sb's agebýt stejně starý jako kdoat the age ofve věku kolika letpeople of all ageslidé všech věkových kategorií
  2. doba, epochathe atomic ageatomový věkthe age of steamvěk páryhist. Bronze agedoba bronzovádown (through) the agespo celé věky
  3. an age, ages hovor.věčnost dlouhá doba

Vyskytuje se v

aged: staří (lidé)the aged

dark age: raný středověk v Evropě cca 500-1000 n.l.the Dark Ages

day: v dnešní doběin this day and age

defy: nevypadat na svůj věk vypadat mladšídefy one's age

middle-aged: lidé středního věkuthe middle-aged

school age: ve školním věku, školou povinný dítěschool-age

space age: supermoderní, hypermoderní technologie, styl ap.space-age

age of consent: hovor. být ještě pod zákonembe under the age of consent

barrier: věková bariéraage barrier

childbearing: žena v plodném věkuwoman of childbearing age

difference: věkový rozdílage difference

even: stejnověký lesní porostles. even-aged

gap: věkový rozdílage gap

grow: moudřet s věkemgrow wiser with age

information: informační věkinformation age

late: pozdní středověkhist. the late Middle Ages

leave: věk ukončení školyleaving age

legal: zletilost, plnoletost právníAmE legal age

live: dožít se vysokého věkulive to a ripe old age

old age: ve stáříin one's old age

pension: starobní důchodold age pension

pensionable: důchodový věkpensionable age

pensioner: starobní důchodceold age pensioner

responsibility: věková hranice trestní zodpovědnostiage of criminal responsibility

retirement: věk odchodu do důchodu, důchodový věkretirement age

retiring: důchodový věk, věk pro odchod do důchoduretiring age

school-leaving: věk ukončení (povinné) školní docházkyschool-leaving age

spread: (tatíkovské) bříško, pupík tvořící se ve středním věkumiddle-age(d) spread

tender: v útlém věkuat a tender age

under age: kouření nezletilýchunder age smoking

belie: Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.Her young face belies her true age.

hear: Neozval se mi, ani nepamatuji.I haven't heard from him for ages.

look: Nevypadá na svůj věk.He doesn't look his age.

through: Kvůli svému věku má potíže s chůzí.He has difficulty in walking through age.

twice: Je dvakrát starší než já.He is twice as old as me., He is twice my age.

come: dosáhnout plnoletosticome of age

bronzový: archeol. doba bronzováBronze Age

celý: celou věčnostfor ages, for an eternity

diskriminace: věková diskriminaceage discrimination, ageism

doba: doba bronzová/kamenná/ledováBronze/Stone/Ice Age

dosáhnout: dosáhnout plnoletosticome of age

důchod: starobní důchod(old age) pension

hranice: spodní/horní věková hraniceminimum/maximum age limit

kamenný: doba kamennáthe Stone Age

kategorie: věková kategorieage bracket

ledový: doba ledováIce Age, odb. glacial period

plodný: žena v plodném věkuwoman of childbearing age

produktivní: produktivní věkworking/productive age

předškolní: děti v předškolním věkupreschool(-age) children

stárnutí: krém proti stárnutíanti-aging cream

starobní: starobní důchodceBrE old age pensioner, zkr. OAP

starý: být stejně starý jako kdobe sb's age

středověk: raný středověkEarly Middle Ages, Dark Ages

univerzita: univerzita třetího věkuUniversity of the Third Age

útlý: v útlém věkuat a tender/very young age

věk: školní věkschool age

věkový: věková kategorie/skupinaage group/bracket

vypadat: vypadat na svůj věklook one's age

zlatý: zlaté časy, zlatý věkgolden days/age, kniž. halcyon days

zletilost: dosáhnout zletilosticome of age, attain one's majority

železný: hist. doba železnáIron Age

dovršit: dovršit 18 letturn 18, reach 18 (years of age), reach the age of 18

hádat: Hádal bych jí tak 40.I would guess her age at about 40.

kolik: Kolik je ti let?How old are you?, What is your age?

léto: léta letoucí, po celá létafor years and years, for ages

moudřet: moudřet s věkemgrow wiser with age

podle: soudě podle jeho věkujudging by his age

průměr: věkový průměraverage age

stáří: nemoci stářídiseases of old age

stejně: Je stejně starý jako já.He is the same age as me.

střední: lidé středního věkumiddle-aged people

věčnost: Čekám tady věčnost.I've been waiting here for ages.

vidět se: Dlouho jsme se neviděli.Long time no see., I haven't seen you for ages.

vrstevník: být čím vrstevníkembe the same age as sb

známka: známky stářísigns of old age

bitter: až do samého konce i se všemi nepříjemnými následkyto the bitter end

bolete: hřib žlučník, hovor. hořčákbitter bolete