Hlavní obsah

aged [ˈeɪdʒd]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

aged: the agedstaří (lidé)

dark age: the Dark Agesraný středověk v Evropě cca 500-1000 n.l.

day: in this day and agev dnešní době

defy: defy one's agenevypadat na svůj věk vypadat mladší

middle-aged: the middle-agedlidé středního věku

school age: school-ageve školním věku, školou povinný dítě

space age: space-agesupermoderní, hypermoderní technologie, styl ap.

age of consent: be under the age of consenthovor. být ještě pod zákonem

barrier: age barriervěková bariéra

childbearing: woman of childbearing agežena v plodném věku

difference: age differencevěkový rozdíl

even: les. even-agedstejnověký lesní porost

gap: age gapvěkový rozdíl

grow: grow wiser with agemoudřet s věkem

information: information ageinformační věk

late: hist. the late Middle Agespozdní středověk

leave: leaving agevěk ukončení školy

legal: AmE legal agezletilost, plnoletost právní

live: live to a ripe old agedožít se vysokého věku

old age: in one's old ageve stáří

pension: old age pensionstarobní důchod

pensionable: pensionable agedůchodový věk

pensioner: old age pensionerstarobní důchodce

responsibility: age of criminal responsibilityvěková hranice trestní zodpovědnosti

retirement: retirement agevěk odchodu do důchodu, důchodový věk

retiring: retiring agedůchodový věk, věk pro odchod do důchodu

school-leaving: school-leaving agevěk ukončení (povinné) školní docházky

spread: middle-age(d) spread(tatíkovské) bříško, pupík tvořící se ve středním věku

tender: at a tender agev útlém věku

under age: under age smokingkouření nezletilých

belie: Her young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.

hear: I haven't heard from him for ages.Neozval se mi, ani nepamatuji.

look: He doesn't look his age.Nevypadá na svůj věk.

through: He has difficulty in walking through age.Kvůli svému věku má potíže s chůzí.

twice: He is twice as old as me., He is twice my age.Je dvakrát starší než já.

come: come of agedosáhnout plnoletosti

bronzový: Bronze Agearcheol. doba bronzová

celý: for ages, for an eternitycelou věčnost

diskriminace: age discrimination, ageismvěková diskriminace

doba: Bronze/Stone/Ice Agedoba bronzová/kamenná/ledová

dosáhnout: come of agedosáhnout plnoletosti

důchod: (old age) pensionstarobní důchod

hranice: minimum/maximum age limitspodní/horní věková hranice

kamenný: the Stone Agedoba kamenná

kategorie: age bracketvěková kategorie

ledový: Ice Age, odb. glacial perioddoba ledová

plodný: woman of childbearing agežena v plodném věku

produktivní: working/productive ageproduktivní věk

předškolní: preschool(-age) childrenděti v předškolním věku

stárnutí: anti-aging creamkrém proti stárnutí

starobní: BrE old age pensioner, zkr. OAPstarobní důchodce

starý: be sb's agebýt stejně starý jako kdo

středověk: Early Middle Ages, Dark Agesraný středověk

univerzita: University of the Third Ageuniverzita třetího věku

útlý: at a tender/very young agev útlém věku

věk: school ageškolní věk

věkový: age group/bracketvěková kategorie/skupina

vypadat: look one's agevypadat na svůj věk

zlatý: golden days/age, kniž. halcyon dayszlaté časy, zlatý věk

zletilost: come of age, attain one's majoritydosáhnout zletilosti

železný: Iron Agehist. doba železná

dovršit: turn 18, reach 18 (years of age), reach the age of 18dovršit 18 let

hádat: I would guess her age at about 40.Hádal bych jí tak 40.

kolik: How old are you?, What is your age?Kolik je ti let?

léto: for years and years, for agesléta letoucí, po celá léta

moudřet: grow wiser with agemoudřet s věkem

podle: judging by his agesoudě podle jeho věku

průměr: average agevěkový průměr

rok: How old are you?, What is your age?Kolik je ti roků?

stáří: diseases of old agenemoci stáří

stejně: He is the same age as me.Je stejně starý jako já.

střední: middle-aged peoplelidé středního věku

věčnost: I've been waiting here for ages.Čekám tady věčnost.

vidět se: Long time no see., I haven't seen you for ages.Dlouho jsme se neviděli.

vrstevník: be the same age as sbbýt čím vrstevníkem

známka: signs of old ageznámky stáří

age: an age, agesvěčnost dlouhá doba