Hlavní obsah

late [leɪt]

Příslovce

  • pozdě pokročilá doba, in sth ke konci, koncem čeho dne, období ap.be up lateponocovat, být dlouho vzhůrulate birdnoční pták člověk zůstávající dlouho vzhůruno later thannejpozději kdysleep latepřispat si, vyspávat

Přídavné jméno-ter, -test

  1. pozdní léto, večeře ap., mladší doba bronzová ap.She is in her late 30s.Táhne jí na 40.in the late 1990'sna konci devadesátých lethist. the late Middle Agespozdní středověkgeol. late Tertiarymladší třetihorylate fee(zvýšený) poplatek za zpožděnílate markpoznámka za pozdní příchod do třídní knihy
  2. pokročilý čas
  3. opožděný zpoždění majícíI'm sorry I'm late.Promiňte, že jdu pozdě.be latemít zpoždění, přijít pozdě
  4. (nedávno) zesnulý
  5. of sth form. donedávna působící/pracující/žijící kde

Vyskytuje se v

later: later onpozději, následně, poté

latest: the latestnejpozdější (možný), nejzazší datum ap.

leave: leave sth too latepříliš dlouho odkládat co

night: have an early/late nightjít brzy/pozdě spát

see: see you (later), be seeing youtak zatím rozloučení, uvidíme se později, zatím nashle

sooner: sooner or laterdřív(e) nebo později

afternoon: (late) in the afternoon(pozdě) odpoledne

eighty: late nineteen eightieskonec osmdesátých let dvacátého století

on: later onpozději

payer: late payerspozdě platící (zákazníci)/dlužníci, plátci v prodlení

riser: late riserten, kdo nerad brzy vstává/pozdě vstává

tertiary: late Tertiarymladší třetihory

apologize: She apologized for being late.Omluvila se, že přišla pozdě.

date: at a later datepozději

fad: the latest fadposlední módní výstřelek

fashion: She dresses in the latest fashion.Obléká se podle poslední módy.

happening: latest happeningsnejnovější dění/události

less: less than one hour laternecelou hodinu nato

might: I might regret it later.Možná, že toho budu později litovat.

outsell: The latest model outsold all previous ones.Posledního modelu se prodalo více než všech předchozích.

sure: He is sure to be late.Určitě přijde pozdě.

too: It's too late now.Už je příliš pozdě.

twenty: in the late twentieskoncem dvacátých let

unreadable: His latest novel is unreadable.Jeho nejnovější román se nedá číst.

very: the very latestten nejnovější, nejposlednější

alligator: See you later, alligator!Tak těpic., Tak zatím. při loučení

run: be running latemít zpoždění, být pozadu proces ap., trvat déle než bylo plánováno

nechat: leave sth until later, put sth on holdnechat co na později

nejpozději: as late as possibleco nejpozději

noc: (late) at night(pozdě) v noci

nový: the latest news, reportáž ap. newsflashnejnovější zprávy poslední dostupné

poslední: lately, recently, of lateposlední dobou

pozadu: be (falling) behind, proces ap. be running latebýt pozadu

pozdě: later, někdy v budoucnu at some time in the futurepozději

přijít: be late for sthpřijít pozdě kam

skluz: be behind schedule, proces ap. též be running latebýt ve skluzu

středověk: Late Middle Agespozdní středověk

vydání: first/new/latest/book editionprvní/nové/nejnovější/knižní vydání

vzhůru: be up/sit up/stay up latebýt/zůstat dlouho vzhůru

zpoždění: be late, vlak ap. též be delayed, proces ap. be running latemít zpoždění

život: late in life, at the end of one's life, in one's declining yearsna sklonku života

běda: Woe betide anyone coming late!Běda tomu, kdo přijde pozdě!

čerstvý: latest newsčerstvé zprávy

dlouho: stay up latezůstat dlouho vzhůru

dostat se: We will come to that later.K tomu se dostaneme později.

koncem: later this monthkoncem tohoto měsíce

konec: in the late ninetiesna konci devadesátých let

léto: in the early/late sixtieszačátkem/koncem šedesátých let

měsíc: later this month, at the end of this monthkoncem tohoto měsíce

nachýlit se: It's getting late., již není moc času Time is running out.Čas se nachýlil.

omlouvat se: I'm sorry for being late.Omlouvám se, že jdu pozdě.

omluvit se: He apologized for being late.Omluvil se, že přišel pozdě.

pokročilý: late hourpokročilá hodina

pozdější: leave sth for laternechat co na pozdější dobu

pozdní: late arrival, being latepozdní příjezd/příchod

prominout: I'm sorry I'm late.Promiňte, že jdu pozdě.

přidat se: I'll join you later.Přidám se k vám později.

příchod: late arrivalpozdní příchod

příjezd: late arrivalpozdní příjezd

trochu: You are a bit late.Jdeš trochu pozdě.

vrátit se: I will get back to it later.Vrátím se k tomu později.

vstát: get up early/latevstát brzy/pozdě

vzkázat: He sent word that he would be late.Vzkázal, že se opozdí.

výkřik: the latest fashion/BrE slang. rave, dernier criposlední výkřik módy

late: late in the dayna poslední chvíli, až příliš pozdě, za pět minut dvanáct