Hlavní obsah

nový

Přídavné jméno

  1. (nově vzniklý) new(nastupující do úřadu ap.) incoming(zbohatlík ap.) nouveauCo je nového?What's new/the news?jako novýas good as newnejnovější verzethe latest version, (aktualizovaná) updated versionnejnovější zprávy poslední dostupnéthe latest news, (reportáž ap.) newsflash
  2. (jiný než dosud) new(originální) novel(čerstvý, neotřelý) fresh(dosud neznámý) unheard ofnáb. Nový zákonNew TestamentŠťastný Nový rok!Happy New Year!
  3. (další)často také předponou re-nové zpracováníremake

Vyskytuje se v

zbrusu: zbrusu novýbrand/spanking new

cesta: razit (novou) cestu v čemblaze a trail in sth

razit: přen. razit (novou) cestublaze a trail

rok: šťastný Nový rokHappy New Year

Skotsko: Nové SkotskoNova Scotia

svět: Starý/Nový světthe Old/New World

šťastný: Šťastný Nový rokHappy New Year

úděl: ekon. Nový úděl program F.D.RooseveltaNew Deal

utvořit: utvořit nový rekordset a new record

Vánoce: Veselé Vánoce a šťastný nový rok!Merry Christmas and a Happy New Year!

vdechnout: vdechnout (nový) život čemubreathe (new) life into sth

vydání: první/nové/nejnovější/knižní vydánífirst/new/latest/book edition

zákon: bibl. Starý/Nový zákonthe Old/New Testament

dovolit si: Nemůžeme si dovolit novou ledničku.We can't afford a new fridge.

načerpat: načerpat novou energiirecharge one's batteries

nahrát: nahrát nové album skupina ap.record/make a new album

objevit: Objevil novou planetu.He discovered a new planet.

přestěhovat se: Přestěhovali se do nového domu.They moved into a new house.

úryvek: úryvek z nové knihyextract from a new book

vyzkoušet: vyzkoušet nové metodytry new methods

naučit: Starého psa novým kouskům nenaučíš.You can't teach an old dog new tricks.

black: ragbyový reprezentační tým Nového ZélanduAll Blacks

Christmas: Veselé Vánoce a šťastný nový rok!Merry Christmas and a Happy New Year!

entrant: nový konkurent na trhuekon. new entrant

fresh: nový začátek s čistým štítem ap.fresh start

home: usadit se, zařídit si (nový) domovset up home

latest: nejnovější zprávylatest news

launch: vydat se novým směrem, hovor. rozšoupnout se, utratit balíklaunch out

minted: úplně/zbrusu nový, čerstvýnewly/freshly minted

OEM: = verze (vybavení) dodávaná spolu s novým počítačemOEM version

reader: získávat nové čtenářegather new readers

recent: novější, pozdější později vzniklý ap.more recent

sensation: hledání nových vzrušujících/silných zážitkůsensation seeking

spanking: zbrusu novýspanking new

strange: nevyznat se kde, v čem, být nezkušený v čem/nový kde, nebýt zvyklý na co, neznat (ještě) cobe strange to sth

stranger: nevyznat se, být nový, neznat to (dobře) kdebe a stranger swh

university: nová univerzita oproti starým jako Oxford ap.redbrick university

a, an: Máme nové auto.We've got a new car.

afford: Nemohu si dovolit nové auto.I can't afford a new car.

buy: Za 5 000 dolarů lze koupit nové auto.$5,000 buys a new car.

face: Vidím zde mnoho nových tváří.I see many new faces here.

happening: nejnovější dění/událostilatest happenings

have: Oskar měl nové kolo.Oscar had a new bicycle.

move into: Nastěhovali jsme se do nového domu.We moved into a new house.

news: Co je nového?hovor. What's the news?

set: Vytvořil nový rekord.He set a new record.

showcase: Nový film se představí na...The new film will be showcased at ...

unreadable: Jeho nejnovější román se nedá číst.His latest novel is unreadable.

very: ten nejnovější, nejposlednějšíthe very latest

broom: Nové koště dobře mete.New broom sweeps clean.

nový: nejnovější zprávy poslední dostupnéthe latest news, reportáž ap. newsflash

oblast: rekreační oblastholiday resort

obydlený: hustě/řídce obydlená oblastdensely/sparsely populated area

povodňový: povodňové oblastiflood area

rekreační: rekreační oblastholiday resort, AmE též vacationland

suchý: geogr. suché oblastiarid regions

vinařský: vinařská oblastwine-growing region

výše: oblast tlakové výšeanticyclone, high(-pressure area)

osídlený: hustě/řídce osídlená oblastdensely/sparsely populated area

působit: Společnost působí v oblasti...The company is active in the field of...

stáhnout se: Jednotky se stáhly z oblasti.The troops withdrew from the area.

zakázat: Do této oblasti je vstup zakázán.This area is out of bounds.

zmocnit se: zmocnit se vlády nad oblastíseize control of the territory

arid: aridní oblastarid region

broadcast: oblast dosahu vysíláníelektr. broadcast area

carry: získat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbáchAmE carry the state/area

country: oblast pro pěší turistikuwalking country

earthquake: oblast postižená zemětřesenímearthquake zone

estate: průmyslová zóna/oblastindustrial/trading estate

fallout: spadová oblastfallout area

field: pole/oblast působnostifield of activity

fishing: rybolovná oblast, loviště rybfishing ground

genital: genitální oblast, rozkrokgenital area

ground: rybolovná oblast, loviště ryb na mořifishing ground

holiday: rekreační středisko/oblast na dovolenouholiday resort

pit: oblast žaludku, solar plexus, řidč. spodní část břichapit of the stomach

region: oblast pánevníanat. pelvic region

specific: v určitých oblastechin specific areas

study: oblast studiafield of study

affect: oblasti postižené záplavamiareas affected by floods

dominate: oblasti ovládané nepřítelemareas dominated by the enemy