Hlavní obsah

leave [liːv]

Slovesopt&pp left

 1. sth for sth odejít, odjet odkud kam z města ap.He left Prague for London.Odjel z Prahy do Londýna.
 2. sth opustit co, odejít od čeho organizace ap.leaving presentdar na odchodnou/rozloučenou při odchodu z podniku ap.
 3. sth (za)nechat co kde/jak položené, ve stavu ap.
 4. nechat (si) na později, neudělat ap.be leftzůstat, zbýt jídlo ap.
 5. mat., hovor.dávat, rovnat se výsledek odčítání
 6. sb with sth nechat co na kom nepříjemnost ap.be leftbýt ponechán, zůstat v nějaké situaci
 7. sb in sth přivést koho kam zanechat koho kde událost ap., dojít kam
 8. zanechat (po sobě) stopu, dojem ap.
 9. sth (up) to sb nechat co na kom rozhodnutí ap.Leave it (up) to me.Nech(te) to na mně.
 10. ponechávat/dát prostor k čemu k jednání ap.
 11. sth until sth odkládat, nechávat až na kdy na poslední chvíli

Podstatné jméno

 1. volno z práce, dovolená ze zákonných důvodů, dovolenkaleaving agevěk ukončení školyFrench leaveneomluvená absence, nepovolený odchod, hovor. áčko volno bez dovolení
 2. form.svolení, povolení, dovolení k činnostiby your leaves vaším svolenímBrE Indefinite Leave to Remain ILRpovolení k pobytu
 3. form.rozloučení, odchod

Předložka

 • leaving aside (po)necháme-li stranou co

Vyskytuje se v

cold: leave sb coldnechávat chladným, nezaujmout koho

device: leave sb to his/her own devicesnechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komu

for: leave forodjet, odejít kam, jet do čeho

high: leave sb high and drynechat koho na holičkách v beznadějné situaci

last: leave sth/sb until lastnechat (si) co/koho na konec

leave behind: be left behindbýt pozadu, pokulhávat

leave out: Leave it out.Nech(te) toho!

leave out: feel left outcítit se opomíjený

leave over: be left overzbýt, zbývat

leave over: leave sth overnechat, odložit co na jindy

left: left overzbylý, přebytečný, navíc

left: the leftlevice politická

left field: left-field(po)divný, ujetý, svérázný

left luggage: left luggage (office)úschovna zavazadel

lurch: leave sb in the lurchnechat koho ve štychu/na holičkách

mark: leave one's markon sth podepsat se, zanechat stopy na čem nechat trvalé následky

minus: be (left) minus sthbýt bez čeho

sabbatical: sabbatical (leave)vědecká dovolená profesora ap.

stand: leave to standnechat odstát o jídle ap.

take: take it or leave itber, nebo nech být, tohle, nebo nic

up: up and leavezvednout se a odejít z ničeho nic

absence: leave of absencevolno, dovolenka, uvolnění z práce, od útvaru ap.

absent: voj. be absent on leavebýt na dovolené

absent: voj. be absent without leavevzdálit se bez dovolení

blank: Leave blank.Zde nevyplňujte.

compliment: left-handed complimentdvojznačný kompliment který lze chápat i negativně

discretion: leave sth to sb's discretionnechat co na uvážení koho

free: leave sb free to do sthdát komu volnost/volnou ruku v čem

inset: inset leftve výřezu vlevo o fotce ap.

leaning: left-leaninglevicově orientovaný deník ap.

left: be leftzbý(va)t, zůstat

left: keep (to the) leftdržte se vlevo

left: on your leftpo vaší levici, nalevo

left: from (the) leftzleva

left: far leftkrajní levice

left: (to the) left of the roadnalevo od cesty

left: anat. left atrioventricular valvedvojcípá chlopeň

left: anat. left brainlevá hemisféra

left luggage: left luggage lockerúschovní schránka na zavazadla na letišti ap.

luggage: left luggage (office)úschovna zavazadel

maternity: maternity leavemateřská (dovolená)

over: left overzbylý

parental: parental leaverodičovská dovolená

post: leave the postopustit stanoviště

present: leaving presentdárek na odchodnou z práce ap.

right: right and leftna všechny strany

right: right, left and centrena všechny strany, všude možně, pořád dokola

school-leaving: school-leaving agevěk ukončení (povinné) školní docházky

shore: shore leavevycházka na pevninu námořníka

stand: be (left) standingzůstat stát o budově po bombardování ap.

strand: leave sb strandednechat koho ve štychu/na holičkách/na pospas

taste: přen. leave a bad taste in sb's mouthzanechat komu (nepříjemnou) pachuť v ústech zážitek ap.

turn: make a left turnzahnout doleva

unpaid: unpaid leaveneplacené volno

unsaid: leave sth unsaidneříct co, nechat co nevyřčeno

winger: left/right wingerlevý/pravý křídelní útočník

about: He is about to leave.Chystá se odejít., Je na odchodu.

alone: Leave me alone.Nechte mě na pokoji.

aside: Leaving aside ...Pomineme-li ..., Nebereme-li v úvahu ...

behind: He left the car behind the house.Nechal auto za domem.

find: He found himself unable to leave.Zjistil, že není schopen odejít.

for: Then he left for work.Pak odešel do práce.

from: Two from eight leaves six.Osm bez dvou je šest.

goodbye: leave without saying goodbyeodejít bez rozloučení

have: I have no money left.Nemám už žádné peníze.

it: She left the child after it was born.Opustila dítě poté, co se narodilo.

last: I've left my best wine until last.Své nejlepší víno jsem si nechal na konec.

leave behind: They left me behind.Nechali mě tam., Ujeli mi. spolucestující

leave off: Let's start from where we left off.Začneme tam, kde jsme přestali.

leave over: Leave it over until next week.Nech to na příští týden.

left: Anything left for me?Zbylo pro mě něco?

left-handed: He is left-handed.Je to levák.

luck: You're in luck! There's one ticket left.Máš štěstí! Jeden lístek ještě zbyl.

may: You may leave.Můžete odejít.

paralysed: The accident left him paralysed.Po nehodě zůstal ochrnutý.

point: He was on the point of leaving.Právě se chystal odejít.

rush: They left in a rush.Spěšně odešli.

speechless: The news left him speechless.Ta zpráva mu vzala dech.

strength: There was no strength left in me.Už jsem neměl vůbec žádnou sílu.

untold: leave the secret untoldneprozradit tajemství

dovolená: mateřská dovolenámaternity leave, přerušení kariéry baby break

jet: jet na dovolenougo on holiday, odjet na leave for holiday

levice: po vaší levicion your left

levotočivý: levotočivá zatáčkaleft bend

levotočivý: levotočivý závitleft-handed thread(ing)

mateřský: mateřská dovolenámaternity leave, hovor. baby break

maturitní: maturitní vysvědčení(secondary) school-leaving certificate, v Británii GCSE certificate

míchat: nemíchat koho do čeho nezatahovatleave sb out of sth

náhoda: ponechat náhodě coleave sth to chance

napospas: nechat/dát koho napospas komu/čemuleave sb at/to the mercy of sb/sth, ve štychu leave sb high and dry/to twist in the wind