Hlavní obsah

hardly [ˈhɑːdlɪ]

Vyskytuje se v

hard: be hard onsb mít tvrdý dopad pro koho, doléhat na koho negativně ovlivňovat

hard-core: hard-core memberstvrdé jádro příznivců ap.

hard luck: sb's hard luckčí hovor. problém

hard up: be hard up for sb/sthnemít dost, mít málo koho/čeho

nail: (as) hard as nailstvrdý neoblomný a agresivní, bezcitný v obchodě ap.

rock: between a rock and a hard placemezi dvěma ohni, mezi mlýnskými kameny každá z alternativ je nepříjemná

cheese: slang. hard cheesepech, smůla

cider: AmE hard ciderslabé jablečné víno

disk drive: hard disk drivepevný disk

extra: I tried extra hard.Snažil jsem se jako nikdy.

fact: hard factskonkrétní fakta

fern: hard shield fernkapradina laločnatá

glass: tech. hard glasstvrzené sklo

going: hard/heavy/tough goingobtížný postup/průběh, přen. fuška, makačka co jde těžko

hardly: hardly evertéměř nikdy, sotva kdy

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

hearing: hearing-impaired, hard of hearingnedoslýchavý, s poruchou sluchu

look: take a long hard lookpečlivě zhodnotit

palate: anat. hard/soft palatetvrdé/měkké patro

pressed: be hard pressed to do sthjen stěží zvládnout/dokázat/stihnout co

roe: hard/soft roejikry/mlíčí

shoulder: hard/soft shoulderzpevněná/nezpevněná krajnice

understand: hard to understandtěžko pochopitelný

wooded: soft/hard-woodeds měkkým/tvrdým dřevem strom ap.

worker: hard workerpracant, dříč

down: That is down to hard work.To jen díky tvrdé práci.

each: We hardly know each other.Sotva se známe.

find: hard to findtěžko k nalezení

just: He works just as hard as Peter.Pracuje zrovna tak tvrdě jako Petr.

try: Try harder!Více se snaž!

bída: only very hardly, těsně ap. only justjen s bídou sotva ap.

disk: hard disk, hard drivepevný disk

dočkat se: cannot/can hardly wait to do sthnemoci se dočkat čeho

dřevo: hard/soft woodtvrdé/měkké dřevo

jikra: (hard) roe(s), vytřené spawnjikry

nouze: lack sth, be hard up for sth, want for sth, be short of sthmít nouzi o co

odstavný: emergency lane, breakdown lane, BrE též hard shoulderdopr. odstavný pruh

pracně: hard-earned moneypracně vydělané peníze

přilba: na motorku ap. crash helmet, na stavbě ap. safety helmet, hard hatochranná přilba

přistání: hard/soft landingtvrdé/měkké přistání

skoro: barely, hardlyskoro ne

tvrdý: hard woodtvrdé dřevo

uhlí: hard coal, živičné soft coalčerné uhlí

úmor: toil hard, work one's fingers to the bonedřít (až) do úmoru

usilovně: work/think hardusilovně pracovat/přemýšlet

uvařený: hard/soft boileduvařený na tvrdo/měkko

uvařit: hard-boil/soft-boil sthuvařit na tvrdo/měkko co vejce

vejce: soft-boiled/hard-boiled/poached eggsvejce naměkko/natvrdo/ztracená

vyvíjet: make (an) effort, try hard, strain, do one's best, namáhat se exert osfvyvíjet úsilí

zlý: bad/hard timeszlé časy

ztuha: be hard/tough goingjít ztuha činnost ap.

dostání: It's hard to get.Je to těžko k dostání.

náročný: I had a hard day.Měl jsem náročný den.

naučit se: English is not hard to learn.Angličtinu není těžké se naučit.

nějaký: They will hardly fit in any group.Sotva se zařadí do nějaké skupiny.

pilně: You must study hard.Musíš pilně studovat.

pořádně: silou put some elbow grease into it, ve snaze pull out all the stops, přidat move up a gear, při tažení pull/při tlačení push hardpořádně zabrat

práce: light/hard worklehká/těžká práce

pracovat: I worked hard to get it.Tvrdě jsem na to pracoval.

představit si: It is hard to imagine.Je těžké si to představit.

přístupný: hard to accesstěžko přístupný

řešitelný: hard/easy to solvetěžko/snadno řešitelný

říct: It's hard to say.Těžko říct.

snažit se: Try harder!Více se snaž.

šetřit se: Go easy on yourself., AmE Don't push yourself (too hard)., mírni své tempo Pace yourself.Šetři se (trošku).

špatně: být nedoslýchavý be hard of hearing, špatně rozumět mishear sthšpatně slyšet

téměř: hardly ever/any, almost never/notéměř nikdy/žádný

těžce: work hardtěžce pracovat

těžký: hard worktěžká práce

tvrdě: work/train hardtvrdě pracovat/trénovat

bargain: drive a hard bargaintvrdě prosazovat svůj zájem, jít tvrdě za svým, být nekompromisní v jednání ap.

učit se: You should study harder.Měl by ses víc učit.

udeřit: He hit her hard in the face.Udeřil ji tvrdě do obličeje.

udržet se: I can hardly stand.Sotva se udržím na nohou.

uhádnout, uhodnout: It is not hard to guess.Není těžké to uhádnout.

vajíčko: hard/soft-boiled eggvajíčko na tvrdo/měkko

vařený: hard-boiled eggsvejce vařená natvrdo

viditelný: clearly/hardly visiblejasně/sotva viditelný

vléct: I can hardly walk.Sotva nohy vleču.

rozkrájet se: no matter how hard I try, not for the life of mei kdybych se rozkrájel

smlsnout si: roznést na kopytech eat sb alive, podusit give sb a hard time, zkritizovat tear sb to piecespřen. hovor. smlsnout si na kom