Hlavní obsah

tell [tel]

Slovesopt&pp told

  1. sb sth říci, říkat, povědět komu co dát informaciTo tell the truth ...Abych pravdu řekl ...tell sb differentoponovat komu, nesouhlasit s kýmYou're telling me!No, to mi povídej! výraz souhlasu
  2. sth vykládat, vyprávět co vtipy, zážitky
  3. tell sb to do sth říci komu, aby udělal co, nařídit, přikázat komu coI told you to stop.Říkal jsem ti, abys přestal.
  4. sth (roz)poznat, rozeznat co jaká je skutečnostYou can't tell whether he's joking.Nepoznáš, jestli si dělá legraci.
  5. sth from sth rozlišit co od čeho
  6. hovor.prozradit (to)
  7. of sth vypovídat o čem, naznačovat, vyjevovat co jevit jasné známky
  8. begin to tell on sb/sth začít být zjevný, začít se projevovat na kom/čem následky ap.

Vyskytuje se v

apart: tell sb/sth apartrozeznat, odlišit, rozlišit koho/co od sebe

bird: be told about the birds and beesbýt zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovu

fortune: tell sb's fortunevěštit komu osud z dlaně ap.

telling: There's no telling ...Nelze (s určitostí) říci ...

tell off: tell sb offvynadat komu, hovor. sprdnout, sjet koho

time: (can) tell the timepoznat čas (na hodinkách) dítě ap.

told: all toldcelkově, dohromady, všehovšudy

truth: to tell the truthabych řekl pravdu ..., popravdě řečeno ...

uncertain: tell sb sth in no uncertain termsříci co komu bez obalu, dát co komu nepokrytě najevo

lie: tell lieslhát

never: you can never tell, one never knowsčlověk nikdy neví

telling-off: give sb a telling-offvynadat, dát kartáč komu

tell-tale: tell-tale signspříznaky, poznávací znamení

term: tell sth in no uncertain termsříkat co bez okolků

time: time tellingurčování/poznávání času na hodinách

about: He told me about it.Řekl mi o tom.

after: After he told me that ...Potom, co mi to řekl ...

anyone: I won't tell anyone.Nikomu to neřeknu.

apart: I can't tell their twins apart.Jejich dvojčata od sebe nerozeznám.

can: I can't tell you who did it.Nemohu vám říct, kdo to udělal.

could: If you spoke to her, you could tell her.Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.

could: Idiot! You could have told me.Blbče! Mohl jsi mi to říct.

going: I was going to tell him.Chystal jsem se mu to říct.

have: Having been told it...Poté, co mi to řekli...

her: I told her about it.Řekl jsem jí o tom.

kind: It's kind of you to tell me.To je od vás hezké, že mi to říkáte.

might: You might have told me that before!Mohl jsi mi to říct dřív!

must: You mustn't tell anyone.Nikomu to nesmíš říkat.

ought: I ought to have told him about it.Měl jsem mu o tom říct.

tell apart: I can never tell them apart.Nikdy je od sebe nemůžu rozeznat.

told: I told him ...Řekl jsem mu ...

told: I was told that ...Řekl(i) mi ..., Bylo mi řečeno, že ...

what: What I want to tell you is ...Chci ti říct, že ...

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.

would: If I had known it, I would have told you.Kdybych to byl věděl, byl bych ti to řekl.

you: You can never tell., You never know.Člověk nikdy neví.

neprospěch: hrát v neprospěch kohowork to sb's disadvantage, určitý rys ap. tell against sb

pravda: říct pravdutell the truth

růženec: modlit se růženectell one's beads

věštit: věštit komu osud/budoucnosttell sb's fortune

vtip: vyprávět vtipytell jokes

aby: Abych řekl pravdu ...To tell the truth ...

aby: Řekl mu, aby odešel.He told him to leave.

: Řekni mu, ať přestane.Tell him to stop.

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.He has no doubt told you.

člověk: Člověk nikdy neví.One never knows., You can never tell.

jemu: Jemu to neříkej.Don't tell it to him.

jim: Řekl jim to.He told them.

mi: Řekni/Řekněte mi, jak ...Tell me how ...

mu: Já mu to řeknu.I will tell him.

naléhat: Naléhala na něj, aby jí to řekl.She urged him to tell her.

namluvit: Kdo ti tohle namluvil?Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?

nechť: Řekni mu, nechť mi to pošle.Tell him to send it to me.

nesmět: Nesmíš mu to říct.You mustn't tell him.

odvážit se: Neodvážil jsem se mu to říct.I didn't dare to tell him.

po: po pravdě řečenoto tell the truth

povídat: No, to mi povídej! výraz souhlasuYou're telling me!

pozdravovat: pozdravuj(te) ode mne kohogive my regards to sb, hovor. tell sb I said hi

poznat: Poznáš rozdíl mezi ...?Can you tell the difference between ...?

pravda: Abych pravdu řekl ...To tell the truth ..., Frankly ..., To be honest ...

příběh: vyprávět příběhtell/narrate a story

přiznat se: Abych se přiznal... řekl pravduTo tell the truth..., To be frank...

rovina: Řekl mi na rovinu, že ...He told me straight that ...

rovnou: Proč mi to nemohl říct rovnou?Why couldn't he tell me straight out?

rozeznat: Nemohl je od sebe rozeznat.He couldn't tell them apart.

říct: Řekni mu, ať přestane.Tell him to stop.

říct: Abych řekl pravdu ...To tell the truth ...

říct: Kdo Vám tohle řekl?Who told you this?

sdělit: Sdělil mu tu novinu.He told him the news.

sežrat: To ti nesežeru.I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.

teprve: Vyjdi teprve, až ti řeknu.Don't come out until I tell you.

troufat si: Netroufal jsem si říct mu to.I didn't dare tell him.

uvidět: Časem se uvidí.Time will tell.

vědět: Víš co ...I'll tell you what ...

vidět: Je to vidět.It can be seen., It's visible., je to znát You can tell., It shows.

vyhubovat: Dostal vyhubováno.He got told off/chided.

vyřídit: Já mu to vyřídím.I'll tell him.

vzkázat: Vzkaž mu ode mě, že...Tell him from me, that ...

vzkazovat: Vzkazuje vám, že ...He asked/wanted me to tell you that ...

vždyť: Ale vždyť jsem mu to řekl.But I did tell him.

zbaštit: To ti nezbaštím neuvěřím!I won't buy this!, BrE Tell it to the marines!

že: Tys mu to řekl, že?You told him, didn't you?

že: Že by mu to řekla ona?I wonder if it was her who told him.

oko: říct komu co do očítell sb sth to sb's face

osud: věštit komu osud z dlaně ap.tell sb's fortune

poslat: vulg. poslat koho do prdeletell sb to fuck off

proto: dát komu co protogive sb a going-over/what for, vynadat give sb a ticking/telling off, sort sb out, dát lekci teach sb a lesson