Hlavní obsah

tell [tel]

Slovesopt&pp told

  1. sb sth říci, říkat, povědět komu co dát informaciTo tell the truth ...Abych pravdu řekl ...tell sb differentoponovat komu, nesouhlasit s kýmYou're telling me!No, to mi povídej! výraz souhlasu
  2. sth vykládat, vyprávět co vtipy, zážitky
  3. tell sb to do sth říci komu, aby udělal co, nařídit, přikázat komu coI told you to stop.Říkal jsem ti, abys přestal.
  4. sth (roz)poznat, rozeznat co jaká je skutečnostYou can't tell whether he's joking.Nepoznáš, jestli si dělá legraci.
  5. sth from sth rozlišit co od čeho
  6. hovor.prozradit (to)
  7. of sth vypovídat o čem, naznačovat, vyjevovat co jevit jasné známky
  8. begin to tell on sb/sth začít být zjevný, začít se projevovat na kom/čem následky ap.

Vyskytuje se v

apart: rozeznat, odlišit, rozlišit koho/co od sebetell sb/sth apart

bird: být zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovube told about the birds and bees

fortune: věštit komu osud z dlaně ap.tell sb's fortune

tell: říci komu, aby udělal co, nařídit, přikázat komu cotell sb to do sth

telling: Nelze (s určitostí) říci ...There's no telling ...

tell off: vynadat komu, hovor. sprdnout, sjet kohotell sb off

time: poznat čas (na hodinkách) dítě ap.(can) tell the time

told: celkově, dohromady, všehovšudyall told

truth: abych řekl pravdu ..., popravdě řečeno ...to tell the truth

uncertain: říci co komu bez obalu, dát co komu nepokrytě najevotell sb sth in no uncertain terms

lie: lháttell lies

never: člověk nikdy nevíyou can never tell, one never knows

telling-off: vynadat, dát kartáč komugive sb a telling-off

tell-tale: příznaky, poznávací znamenítell-tale signs

term: říkat co bez okolkůtell sth in no uncertain terms

about: Řekl mi o tom.He told me about it.

after: Potom, co mi to řekl ...After he told me that ...

anyone: Nikomu to neřeknu.I won't tell anyone.

can: Nemohu vám říct, kdo to udělal.I can't tell you who did it.

could: Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.If you spoke to her, you could tell her.

going: Chystal jsem se mu to říct.I was going to tell him.

have: Poté, co mi to řekli...Having been told it...

her: Řekl jsem jí o tom.I told her about it.

kind: To je od vás hezké, že mi to říkáte.It's kind of you to tell me.

might: Mohl jsi mi to říct dřív!You might have told me that before!

must: Nikomu to nesmíš říkat.You mustn't tell anyone.

ought: Měl jsem mu o tom říct.I ought to have told him about it.

tell apart: Nikdy je od sebe nemůžu rozeznat.I can never tell them apart.

what: Chci ti říct, že ...What I want to tell you is ...

would: Kdybych to byl věděl, byl bych ti to řekl.If I had known it, I would have told you.

you: Člověk nikdy neví.You can never tell., You never know.

neprospěch: hrát v neprospěch kohowork to sb's disadvantage, určitý rys ap. tell against sb

pravda: říct pravdutell the truth

růženec: modlit se růženectell one's beads

věštit: věštit komu osud/budoucnosttell sb's fortune

vtip: vyprávět vtipytell jokes

aby: Abych řekl pravdu ...To tell the truth ...

: Řekni mu, ať přestane.Tell him to stop.

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.He has no doubt told you.

člověk: Člověk nikdy neví.One never knows., You can never tell.

jemu: Jemu to neříkej.Don't tell it to him.

jim: Řekl jim to.He told them.

mi: Řekni/Řekněte mi, jak ...Tell me how ...

mu: Já mu to řeknu.I will tell him.

naléhat: Naléhala na něj, aby jí to řekl.She urged him to tell her.

namluvit: Kdo ti tohle namluvil?Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?

nechť: Řekni mu, nechť mi to pošle.Tell him to send it to me.

nesmět: Nesmíš mu to říct.You mustn't tell him.

odvážit se: Neodvážil jsem se mu to říct.I didn't dare to tell him.

po: po pravdě řečenoto tell the truth

povídat: No, to mi povídej! výraz souhlasuYou're telling me!

pozdravovat: pozdravuj(te) ode mne kohogive my regards to sb, hovor. tell sb I said hi

poznat: Poznáš rozdíl mezi ...?Can you tell the difference between ...?

příběh: vyprávět příběhtell/narrate a story

přiznat se: Abych se přiznal... řekl pravduTo tell the truth..., To be frank...

rovina: Řekl mi na rovinu, že ...He told me straight that ...

rovnou: Proč mi to nemohl říct rovnou?Why couldn't he tell me straight out?

rozeznat: Nemohl je od sebe rozeznat.He couldn't tell them apart.

říct: Řekni mu, ať přestane.Tell him to stop.

sdělit: Sdělil mu tu novinu.He told him the news.

sežrat: To ti nesežeru.I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.

teprve: Vyjdi teprve, až ti řeknu.Don't come out until I tell you.

troufat si: Netroufal jsem si říct mu to.I didn't dare tell him.

uvidět: Časem se uvidí.Time will tell.

vědět: Víš co ...I'll tell you what ...

vidět: Je to vidět.It can be seen., It's visible., je to znát You can tell., It shows.

vyhubovat: Dostal vyhubováno.He got told off/chided.

vyřídit: Já mu to vyřídím.I'll tell him.

vzkázat: Vzkaž mu ode mě, že...Tell him from me, that ...

vzkazovat: Vzkazuje vám, že ...He asked/wanted me to tell you that ...

vždyť: Ale vždyť jsem mu to řekl.But I did tell him.

zbaštit: To ti nezbaštím neuvěřím!I won't buy this!, BrE Tell it to the marines!

že: Tys mu to řekl, že?You told him, didn't you?

oko: říct komu co do očítell sb sth to sb's face

osud: věštit komu osud z dlaně ap.tell sb's fortune

poslat: vulg. poslat koho do prdeletell sb to fuck off

proto: dát komu co protogive sb a going-over/what for, vynadat give sb a ticking/telling off, sort sb out, dát lekci teach sb a lesson