Hlavní obsah

tell [tel]

Slovesopt&pp told

  1. sb sth říci, říkat, povědět komu co dát informaciTo tell the truth ...Abych pravdu řekl ...tell sb differentoponovat komu, nesouhlasit s kýmYou're telling me!No, to mi povídej! výraz souhlasu
  2. sth vykládat, vyprávět co vtipy, zážitky
  3. tell sb to do sth říci komu, aby udělal co, nařídit, přikázat komu coI told you to stop.Říkal jsem ti, abys přestal.
  4. sth (roz)poznat, rozeznat co jaká je skutečnostYou can't tell whether he's joking.Nepoznáš, jestli si dělá legraci.
  5. sth from sth rozlišit co od čeho
  6. hovor.prozradit (to)
  7. of sth vypovídat o čem, naznačovat, vyjevovat co jevit jasné známky
  8. begin to tell on sb/sth začít být zjevný, začít se projevovat na kom/čem následky ap.

Vyskytuje se v

apart: tell sb/sth apartrozeznat, odlišit, rozlišit koho/co od sebe

bird: be told about the birds and beesbýt zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovu

fortune: tell sb's fortunevěštit komu osud z dlaně ap.

telling: There's no telling ...Nelze (s určitostí) říci ...

tell off: tell sb offvynadat komu, hovor. sprdnout, sjet koho

time: (can) tell the timepoznat čas (na hodinkách) dítě ap.

told: all toldcelkově, dohromady, všehovšudy

truth: to tell the truthabych řekl pravdu ..., popravdě řečeno ...

uncertain: tell sb sth in no uncertain termsříci co komu bez obalu, dát co komu nepokrytě najevo

lie: tell lieslhát

never: you can never tell, one never knowsčlověk nikdy neví

telling-off: give sb a telling-offvynadat, dát kartáč komu

tell-tale: tell-tale signspříznaky, poznávací znamení

term: tell sth in no uncertain termsříkat co bez okolků

time: time tellingurčování/poznávání času na hodinách

about: He told me about it.Řekl mi o tom.

after: After he told me that ...Potom, co mi to řekl ...

anyone: I won't tell anyone.Nikomu to neřeknu.

apart: I can't tell their twins apart.Jejich dvojčata od sebe nerozeznám.

can: I can't tell you who did it.Nemohu vám říct, kdo to udělal.

could: If you spoke to her, you could tell her.Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.

could: Idiot! You could have told me.Blbče! Mohl jsi mi to říct.

going: I was going to tell him.Chystal jsem se mu to říct.

have: Having been told it...Poté, co mi to řekli...

her: I told her about it.Řekl jsem jí o tom.

kind: It's kind of you to tell me.To je od vás hezké, že mi to říkáte.

might: You might have told me that before!Mohl jsi mi to říct dřív!

must: You mustn't tell anyone.Nikomu to nesmíš říkat.

ought: I ought to have told him about it.Měl jsem mu o tom říct.

tell apart: I can never tell them apart.Nikdy je od sebe nemůžu rozeznat.

told: I told him ...Řekl jsem mu ...

told: I was told that ...Řekl(i) mi ..., Bylo mi řečeno, že ...

what: What I want to tell you is ...Chci ti říct, že ...

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.

would: If I had known it, I would have told you.Kdybych to byl věděl, byl bych ti to řekl.

you: You can never tell., You never know.Člověk nikdy neví.