Hlavní obsah

being [ˈbiːɪŋ]

Související hesla

pres p of be

Podstatné jméno

  1. bytost, tvorhuman beingčlověk, lidská bytost
  2. bytí, existence, jsoucnobe in beingexistovatcome into beingvzniknoutbring sth into beingdát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v život

Vyskytuje se v

able: být schopen, dokázat, umět udělat cobe able to do sth

about: chystat se, hodlat udělat cobe about to

account: sth form. být považován za co, být brán jako cobe accounted

act up: zlobit, blbnout, být rozhašený špatně fungovatbe acting up

advise: mít doporučeno důrazně, být instruován dle oficiálního dokumentu, řádu ap.be advised

after: usilovat o co, snažit se získat co, jít po čembe after sb/sth

agreement: with sb souhlasit, být zajedno s kým, být téhož názorube in agreement

aim: at sth mít za cíl co, být zaměřený na co, zaměřovat (se) na cobe aimed

air: (být) ve vysílání živě v rozhlase nebo televizi(be) on the air

anchor: kotvit, stát na kotvě loďbe at anchor

anywhere: co nikam nevedesth is not getting anywhere

apprentice: být v učení u koho, (vy)učit se u koho/čím, jít do učení ke komube apprenticed to sb/sth

apron: být (příliš) ovládaný kým, být závislý na kombe tied to sb's apron strings

arrears: být v prodlení/pozadu s platbami ap.be in arrears

ascendant: být na vzestupu, mít převahube in the ascendant

ashamed: ostýchat se, nerad udělat co přiznat ap.be ashamed to do sth

ask: být snadno k mání pro koho stačí jen říctbe sb's for the asking

assistance: být nápomocný komube of assistance to sb

associate: stýkat se, spolčovat se, bratříčkovat se s kýmbe associating with sb

assured: mít co jisté, moci si být jistý čímbe assured of sth

astray: být sveden na scestí kým k nepravosti ap.be led astray by sb

automatic pilot: jednat automaticky/bez přemýšlení při rutinní činnostibe on automatic pilot

aware: sth být si vědom čeho, uvědomovat si co riziko ap.be aware of

back: těšit se, až vypadne kdobe glad to see the back of sb

bail: být propuštěn na kaucibe bailed

balance: být vyveden z rovnováhy čímbe thrown off balance by sth

ball: teď je to na kom má povinnost učinit další krokthe ball is in sb's court

bark: kdo hovor. není tak zlý, jak vypadásb's bark is worse than his bite

barrel: uhánět, řítit se, hnát se auto ap.be barreling

base: být (úplně) vedle, mýlit sebe off base

be: jeis

beck: (muset) být k dispozici komube at sb's beck and call

been: kdo už byl(a) kdesb has been to sth

being: jelikož, protože, poněvadžbeing as

beside: with sth být celý bez sebe čím zlostí ap.be beside osf

bet: sázet, doufat, spoléhat že se něco stanebe betting

better: lepší máte dělat co, radši než ...you are better doing

betting: je velmi pravděpodobné, že, sázím na to, žethe betting is that

bill: být uveden na programu divadlabe billed

bird: být zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovube told about the birds and bees

bit: být natěšený/nažhavený/nadržený na činnost, nemoci se dočkatbe champing/chomping at the bit

black book: být u koho v nemilosti, mít to rozlité, být špatně zapsaný u kohobe in sb's black books

black out: být neosvětlený budovabe blacked out

blame: být zodpovědný, moci za co, mít na svědomí cobe to blame for sth

blind: být slepý k čemu, přehlížet co, být nevšímavý k čemube blind to sth

bloom: být v (roz)květu, kvést, rozkvétatbe in bloom

book: být špatně zapsán u kohobe in sb's bad books

born: of/to sb narodit se komube born

borrow: mít na kahánku/namále, přen. přesluhovat, žít nečekaně dlouhobe (living) on borrowed time

bother: nechce se mi, nemám náladu, ani mě nenapadne (u)dělat coI can't be bothered to do sth

bottom: být příčinou čeho problémube at the bottom of sth

bound: muset z přirozených příčin ap., být povinenbe bound to

bow: zoufat si, trápit se kvůli čemube bowed (down) by sth

break up: ztrácet se signál při hovoru přes mobilní telefonbe breaking up

breath: být udýchaný, nemoci popadnout dech, sotva popadat dechbe out of breath

breed: narodit se a vyrůst kdebe born and bred swh

brew: chystat se, schylovat se k bouři ap.be brewing

brick: házet hrách na zeď marně se něco snažit vysvětlit ap.be banging one's head against a brick wall

buck for: tvrdě makat na čem, jít tvrdě za čím, (tvrdě) usilovat o co chtít docílitbe bucking for sth

bulge: být nacpaný čímbe bulging with sth

business: pracovat, fungovat firma ap.be in business

butter: vyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.know what side one's bread is buttered on

buzz: with sth hučet, vřít, šumět čím činností ap.be buzzing

cable: být připojen na kabelovou televizibe cabled

cahoots: být spolčený s kýmbe in cahoots with sb

cannon: chovat se nepředvídatelně, být jako neřízená střela, být nezvladatelnýbe a loose cannon

cap: být vybrán do reprezentace národního týmube capped

card: být na spadnutí událost ap.be on the cards

careful: dávat si pozor, být opatrný na co na slova ap.be careful about sth

carry: být schválen návrh ap.be carried

carry on: about sth hovor. vyvádět, dělat povyk kvůli čemube carrying on

case: podle okolností/toho, případně, eventuálněas the case may be

cast down: by sth kniž. být zdeptaný kým/čímbe cast down

catch: být zaskočen bouří ap.be caught

caution: být napomenut, dostat napomenutí od policisty ap.be cautioned

chair: předsedat schůzi ap.be in/take the chair

charge: řídit, vést co, mít na starosti cobe in charge of sth

cheap: lidský život ztratil hodnotu ve válce ap.life is cheap

chicken: chválit dne před večerem, dělat předčasně optimistické závěrybe counting one's chickens

aback: být překvapen(ý)/zaražený/zaskočený, být vyveden z konceptube taken aback