Hlavní obsah

try [traɪ]

Sloveso-ie-

  1. to do sth snažit se, pokusit se o co, zkoušet coTry harder!Více se snaž!Keep trying.Zkoušej to dál., Nevzdávej to.try one's bestsnažit se ze všech sil
  2. try for sth pokoušet se o co
  3. zkusit, vyzkoušet co něco nového ap.try one's luckvyzkoušet štěstí
  4. sb/sth práv. soudit koho, (soudně) projednávat co, postavit před soud kohotry a case of fraudvést soudní řízení ve věci podvodutried by courtprojednávaný soudemtry an offence summarilyprojednávat trestný čin ve zkráceném řízení

Vyskytuje se v

patience: zkoušet/pokoušet čí trpělivosttry/test sb's patience

square: úhelník(try) square

thing: snažit se zavděčit všemtry to be all things to all men

trick: zkusit všechno možné k dosažení cíletry every trick in the book

tried: vyzkoušený, ověřený, osvědčený způsob, metoda ap.tried and tested/trusted

try: sth pokoušet se o cotry for

try back: zkusit se znovu dovolat komu po neúspěšném pokusutry sb back

try on: zkoušet to, hrát to na koho snažit se napálit ap.be trying it on

dissuade: zrazovat, odrazovat koho od čeho, rozmlouvat komu cotry to dissuade sb from (doing) sth

extra: Snažil jsem se jako nikdy.I tried extra hard.

fortune: zkusit štěstítry one's fortune

into: přemlouvat koho k čemutry to talk sb into sth

respectable: ucházející pokusrespectable try

summarily: projednávat co ve zkráceném řízenítry sth summarily

test: prověřený, ozkoušený, otestovanýtried and tested

be: O co se to pokouší?What is he trying to do?

get: Snažil jsem se s ní zkontaktovat.I tried to get in touch with her.

reach: Snažil jsem se ti dovolat.I tried to reach you on the phone.

through: Snažil jsem se mu dovolat.I tried to get through to him.

view: Zkuste se na to podívat z mého hlediska.Try to see it from my point of view.

way: Zkus se na to podívat z mé strany.Try to see it my way.

hádat: zkusit hádattry to guess, make a guess (at) sth

mařit: mařit čí plány(try to) thwart sb's plans

pokoušet: pokoušet čí trpělivosttry sb's patience

postavit: postavit koho před soudbring sb to justice, put sb on trial, try sb

štěstí: zkusit štěstítry one's luck

štvát: štvát koho proti komutry to set sb against sb, try to put sb at odds with sb

vést: vést soudní řízení proti komustíhat prosecute sb, proceed against sb, try sb

vyvíjet: vyvíjet úsilímake (an) effort, try hard, strain, do one's best, namáhat se exert osf

vyzkoušet: vyzkoušet si co oblečení ap.try sth on

zkusit: zkusit si na sebetry sth (on)

: Ať se snažila jakkoli ...However much/No matter how she tried ...

docílit: Čeho chceš docílit?What are you trying to achieve?

kolik: Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.You can try as many as you want.

namlouvat si: Nic si nenamlouvej.Don't (try to) fool yourself.

pokoušet se: Nepokoušej se mě napálit.Don't try to cheat me.

pokus: Stojí to za pokus.It's worth a try.

pokusit se: Pokusím se (to udělat).I will try (to do it).

prakticky: vyzkoušet co praktickytry sth in practice

řešit: Právě to řešíme.We are just trying to solve/looking into it.

směřovat: Kam tím směřujete?What are you getting at/trying to say?

snaha: ve snaze o coin an effort, trying to do sth

snažit se: Snažím se ti jen pomoct.I am just trying to help you.

trpělivost: zkoušet čí trpělivosttry/tax sb's patience

udržet: Snažili se ho udržet naživu.They tried to keep him alive.

ulehčit: Snažím se jim to ulehčit.I try to make it easier for them.

vcítit se: Zkus se vcítit do jeho situace.Try to put/see yourself in his shoes.

vonět: Práce mu moc nevoní.He is rather workshy., He tries to steer clear of work.

vzpomenout (si): Zkus si vzpomenout ...Try to remember ...

zkoušet: zkoušet čí trpělivosttry sb's patience

zkouška: Stojí to za zkoušku.It's worth a try.

hrát: hrát o/na časstall for time, try to buy (some) time, protahovat to temporize

rozkrájet se: i kdybych se rozkrájelno matter how hard I try, not for the life of me

žehlit: přen. žehlit si to u kohosmooth sb's ruffled feathers, vynahradit try to make it up to sb, podkuřovat BrE hovor. butter sb up

hand: zkusit (si) co činnosttry one's hand at sth