Hlavní obsah

tried [traɪd]

Vyskytuje se v

patience: try/test sb's patiencezkoušet/pokoušet čí trpělivost

square: (try) squareúhelník

thing: try to be all things to all mensnažit se zavděčit všem

trick: try every trick in the bookzkusit všechno možné k dosažení cíle

tried: tried and tested/trustedvyzkoušený, ověřený, osvědčený způsob, metoda ap.

try: try forsth pokoušet se o co

try back: try sb backzkusit se znovu dovolat komu po neúspěšném pokusu

try on: be trying it onzkoušet to, hrát to na koho snažit se napálit ap.

dissuade: try to dissuade sb from (doing) sthzrazovat, odrazovat koho od čeho, rozmlouvat komu co

extra: I tried extra hard.Snažil jsem se jako nikdy.

fortune: try one's fortunezkusit štěstí

into: try to talk sb into sthpřemlouvat koho k čemu

respectable: respectable tryucházející pokus

summarily: try sth summarilyprojednávat co ve zkráceném řízení

test: tried and testedprověřený, ozkoušený, otestovaný

be: What is he trying to do?O co se to pokouší?

get: I tried to get in touch with her.Snažil jsem se s ní zkontaktovat.

reach: I tried to reach you on the phone.Snažil jsem se ti dovolat.

through: I tried to get through to him.Snažil jsem se mu dovolat.

view: Try to see it from my point of view.Zkuste se na to podívat z mého hlediska.

way: Try to see it my way.Zkus se na to podívat z mé strany.

hádat: try to guess, make a guess (at) sthzkusit hádat

mařit: (try to) thwart sb's plansmařit čí plány

pokoušet: try sb's patiencepokoušet čí trpělivost

postavit: bring sb to justice, put sb on trial, try sbpostavit koho před soud

štěstí: try one's luckzkusit štěstí

štvát: try to set sb against sb, try to put sb at odds with sbštvát koho proti komu

vést: stíhat prosecute sb, proceed against sb, try sbvést soudní řízení proti komu

vyvíjet: make (an) effort, try hard, strain, do one's best, namáhat se exert osfvyvíjet úsilí

vyzkoušet: try sth onvyzkoušet si co oblečení ap.

zkusit: try sth (on)zkusit si na sebe

: However much/No matter how she tried ...Ať se snažila jakkoli ...

docílit: What are you trying to achieve?Čeho chceš docílit?

kolik: You can try as many as you want.Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.

namlouvat si: Don't (try to) fool yourself.Nic si nenamlouvej.

pokoušet se: Don't try to cheat me.Nepokoušej se mě napálit.

pokus: It's worth a try.Stojí to za pokus.

pokusit se: I will try (to do it).Pokusím se (to udělat).

prakticky: try sth in practicevyzkoušet co prakticky

řešit: We are just trying to solve/looking into it.Právě to řešíme.

směřovat: What are you getting at/trying to say?Kam tím směřujete?

snaha: in an effort, trying to do sthve snaze o co

snažit se: I am just trying to help you.Snažím se ti jen pomoct.

trpělivost: try/tax sb's patiencezkoušet čí trpělivost

udržet: They tried to keep him alive.Snažili se ho udržet naživu.

ulehčit: I try to make it easier for them.Snažím se jim to ulehčit.

vcítit se: Try to put/see yourself in his shoes.Zkus se vcítit do jeho situace.

vonět: He is rather workshy., He tries to steer clear of work.Práce mu moc nevoní.

vzpomenout (si): Try to remember ...Zkus si vzpomenout ...

zkoušet: try sb's patiencezkoušet čí trpělivost

zkouška: It's worth a try.Stojí to za zkoušku.

hrát: stall for time, try to buy (some) time, protahovat to temporizehrát o/na čas

rozkrájet se: no matter how hard I try, not for the life of mei kdybych se rozkrájel

žehlit: smooth sb's ruffled feathers, vynahradit try to make it up to sb, podkuřovat BrE hovor. butter sb uppřen. žehlit si to u koho

hand: try one's hand at sthzkusit (si) co činnost